Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

ERUF-ansökan i södra Finland 16.8–30.9.2021: Södra Karelen och Egentliga Finland

Börjar: 16.8.2021
Ändarna: 30.9.2021

Innehåll:

ERUF-ansökan utlyses för projekt som finansieras med medel ur Södra Karelens och Egentliga Finlands finansieringsram. Ansökningarna ska lämnas in senast 30.9.2021 i EURA 2014-systemet.

Ansökningsomgången omfattar ansökningar för projekt som är i linje med Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (uppdaterat 4/2021, på finska):  Landskapen har fastställt regionala betoningar för ansökningsomgången.

 • Södra Karelens förbund utlyser finansiering för projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 8.
 • Egentliga Finlands förbund utlyser finansiering för projekt som följer verksamhetslinjerna 2 och 8.

I denna ansökningsomgång efterlyser landskapsförbunden projekt som kan få REACT-EU-finansiering och som hjälper regionerna att repa sig efter covid-19-pandemin samt som lägger grunden för en grön, digital och resiliensstödjande återhämtning av ekonomin. Projekten ska vara ett stöd för genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna, och den mera detaljerade fokuseringen av åtgärderna sker på basis av landskapens strategier för smart specialisering och identifierade utvecklingsbehov. Finansiering av projekt med REACT-EU-anslag är en del av de åtgärder som Europeiska unionen vidtar med anledning av covid-19-pandemin.

Mera detaljerad information om överlevnadsplanerna och om strategierna för smart specialisering finns på
www.strukturfonder.fi > Södra Finland > Utvecklingstyngdpunkterna.

Ansökningar som gäller tvärregionala projekt är efter eget gottfinnande också möjliga i ansökningsomgången. De ska i så fall omfatta Södra Karelens och Egentliga Finlands landskap. Det finns ingen särskild prioritering för projekt som överskrider landskapsgränserna, utan de får fritt utnyttja aktuellt innehåll. Om ni har för avsikt att lämna in en ansökan för ett projekt som överskrider landskapsgränserna, önskar vi att ni kontaktar finansiären i ett tidigt skede.

Regionala prioriteringar för ansökningsomgången
 

Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under den här ansökningsomgången.

Södra Karelen

I fråga om medel som delas ut från Södra Karelens finansieringsram ges det tillfälle att lämna in ansökningar med avseende på ERUF-verksamhetslinje 1, särskilda målen 1.1 och 2.1 samt REACT-EU-verksamhetslinje 8 och dess särskilda mål 12.1.

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

 • 1.1 Skapa ny affärsverksamhet
 • 2.1 Främja små och medelstora företags tillväxt och internationalisering.

Verksamhetslinje 8: ERUF-åtgärder inom REACT-EU

 • 12.1 Stärka de små och medelstora företagens verksamhet särskilt ur digitaliseringens och den gröna ekonomins synvinkel

Beträffande de särskilda målen inom verksamhetslinje 1 ska projekten stödja kommungränsöverskridande samarbete som syftar till verksamhet vilken utgår från och tillgodoser företagens behov. Samarbetet ska också bistå företagen i deras ansträngningar att utveckla sina idéer. I utvecklingen av tjänster som stöder företagens tillväxt ska man beakta överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna, något som bereds på nationell nivå.

För REACT-EU:s vidkommande betonar man i ansökningsomgången utöver det ovan nämnda särskilt sådana projektidéer som har inriktning på den av coronakrisen drabbade servicebranschen och som hjälper företagen att förnya och utveckla sin verksamhet då de är inne i återhämtningsfasen.

Södra Karelens förbund har i sin finansieringsram cirka 620 000 euro till sitt förfogande för verksamhetslinje 1 och cirka 280 000 euro för verksamhetslinje 8.

Södra Karelens landskapsprogram 2018–2021 (på finska)

Södra Karelens överlevnadsplan/genomförandeplan för landskapsplan 2020–2021 (på finska)


Egentliga Finland

Det ges tillfälle att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinjerna 2 och 8 samt alla tillhörande särskilda mål.

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet
 • 3.2 Utveckla förnybar energi samt energieffektiva lösningar

Verksamhetslinje 8: ERUF-åtgärder inom REACT-EU

 • 12.1 Stärka de små och medelstora företagens verksamhet särskilt ur digitaliseringens och den gröna ekonomins synvinkel
 • 12.2 Utveckling av forsknings- och innovationsverksamhet, särskilt med tanke på att främja digitalisering och samhällets klimatneutralitetsmål

Egentliga Finlands smarta specialisering har följande prioriteringar:

 • Blå tillväxt och modernisering av industrin
 • Innovativa matkedjor
 • Medicinsk teknologi och bioteknologi

I Egentliga Finland ger man dessutom i bedömningen av ansökningarna projekten poäng för att vara i linje med landskapets överlevnadsplan (1–5).

Egentliga Finlands landskapsprogram 2018–2021

Egentliga Finlands regionala överlevnadsplan (på finska)


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna beskrivs närmare i ansökningsguiden. I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet. Dessutom kan landskapets samarbetsgrupp i enlighet med 28 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten vid behov utarbeta regionala urvalskriterier som preciserar de urvalskriterier som övervakningskommittén för strukturfondsprogrammet har godkänt för ansökningsomgången. De beskrivs i ansökningsguiden. Under denna ansökningsomgång tillämpas kompletterande urvalskriterier i Egentliga Finland. I Egentliga Finland ger man dessutom i bedömningen av ansökningarna projekten poäng för att vara i linje med landskapets överlevnadsplan (1–5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna lämnas in i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 30.9.2021 i EURA 2014-systemet. Innan blanketten fylls i ska sökanden noggrant bekanta sig med anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i. Ansökan ska riktas till Nylands förbund. Rollen som handläggande förbund bestäms utifrån verksamhetens inriktning så att handläggningen sköts av antingen Södra Karelens förbund eller Egentliga Finlands förbund.


Leveransadress:

www.eura2014.fi


Mer information:

Du kan titta närmare på innehållet i de REACT-EU-åtgärder som finansieras i programmets ändringsdokument (på finska).

Programdokumentet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 (programversion 1)

Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering. Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns här nedan och i ansökningsguiden samt på sidan Kontaktuppgifter under Södra Finland på webbplatsen strukturfonder.fi.

Information om urvalskriterierna finns också på webbplatsen strukturfonder.fi.

Ansökan ska avfattas på antingen finska eller svenska.

Det är tillåtet att i beredningen av ansökan utnyttja material från informationsmötet för den senaste REACT-EU-ansökningsomgång. Ytterligare information finns i Södra Finlands materialbank (på finska) på webbplatsen strukturfonder.fi.
 

Nylands förbund,
Samordnande landskapsförbund i södra Finland

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

Henri Hallanoro, sakkunnig
tfn 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, sakkunnig
tfn 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, programdirektör
tfn 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Södra Karelens förbund

Post- och besöksadress: Kauppakatu 40 D, 53100 Villmanstrand

Laura Peuhkuri, regionutvecklingschef
tfn 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, projektkoordinator
tfn 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi

Egentliga Finlands förbund

Postadress: PB 273, 20101 Åbo
Besöksadress: Bangårdsgatan 36, 20100 Åbo
Besöksadress fr.o.m. 1.9.2021: Slottsgatan 52 B, 20100 Åbo

Ville Roslakka, specialplanerare
tfn 050 5920 404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi

 


Länkar:

www.eura2014.fi

Ansökninsguiden (pdf)