Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökningar ur Södra Finlands ERUF 22.2.–31.3.2021 

Börjar: 22.2.2021
Ändarna: 31.3.2021

Innehåll:

Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång under våren 2021 genomförs i ett steg och ansökningarna lämnas in senast 31.3.2021 via EURA 2014-systemet.

Landskapen i Södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetsriktlinjerna 1, 2 och 8 inom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och programmets ändringsbilaga (på finska).

  •     Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
  •     Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap
  •     Verksamhetslinje 8: ERUF-åtgärder inom REACT-EU

Landskapen har också fastställt sina egna regionala prioriteringar.

I denna ansökningsomgång efterlyser landskapsförbunden i södra Finland projekt som hjälper att repa sig efter covid-19-pandemin och lägger grunden för en grön, digital och resiliensbildande återhämtning av ekonomin. Projekten ska vara ett stöd för genomförandet av de regionala överlevnadsplanerna, och den mera detaljerade fokuseringen av åtgärderna sker på basis av landskapens strategier för smart specialisering och identifierade utvecklingsbehov.

Mer information om regionernas överlevnadsplaner och om strategierna för smart specialisering finns på https://www.rakennerahastot.fi/sv/etusivu > Södra Finland > Utvecklingstyngdpunkterna.

REACT-EU-anslag används för att finansiera projekt som en del av unionens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin. Villkor för att man ska kunna bevilja REACT-EU-tilläggsanslag är att statsrådet godtar programändringen. Ett annat villkor är att riksdagen godkänner REACT-EU-finansieringen i en tilläggsbudget för år 2021 och att statsrådet fattar beslut om fördelning av medlen till regionerna. Det betyder i praktiken att projekt kan finansieras enbart under förutsättning att REACT-EU-programmet godkänns och att myndigheterna ges den bevillningsfullmakt som krävs.

Regionala prioriteringar för ansökningsomgången

Projektgenomförandet kan ske lokalt eller landskapsgränsöverskridande i Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Nyland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.

Under ansökningsomgången är det möjligt att lämna in projektansökningar som överskrider landskapsgränserna. Det finns ingen särskild prioritering för sådana projekt. Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under den här ansökningsomgången.
 

Södra Karelen


Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinje 1, de särskilda målen 1.1 och 2.1, verksamhetslinje 2, de särskilda målen 4.1 och 5.1, och REACT-EU verksamhetslinje 8 och dess båda särskilda mål 12.1 och 12.2.

Beträffande verksamhetslinjerna 1 och 2 får man ansöka om finansiering för projekt som ger förutsättningar för återhämtning och förnyelse inom näringslivet med beaktande av de möjligheter som digitalisering och grön tillväxt ger. Projekten stöder genomförandet av Södra Karelens innovationsstrategi (på finska). Ansökningar som gäller smarta tjänster i enlighet med innovationsstrategin ska vara inriktade på nämnda verksamhetslinjer.

Ansökningar som gäller ren energi, nya industriella metoder och material i enlighet med innovationsstrategin ombeds vara inriktade på de särskilda målen 12.1 och 12.2 inom REACT-EU. Det särskilda målet 12.2 möjliggör ansökningar också om finansiering för utveckling av hållbara trafiksystem och digitalisering inom mobilitet.

Södra Karelans landskapsprogram 2018-2021 (på finska)


Egentliga Tavastland


Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på det särskilda målet 12.2 inom REACT-EU på basis av prioriteringarna inom den regionala överlevnadsplanen (på finska) och strategin för smart specialisering i landskapsprogrammet (på finska).

Tavastlandprogrammet 2018+ (på finska)

 

Kymmenedalen


Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinjerna 1, 2 och 8 samt alla tillhörande särskilda mål. Företräde ges åt projekt som stöder Kymmenedalens klimatneutralitetsmål (Koldioxidneutralitet i Kymmenedalen 2040) och projekt som stärker landskapets innovationsverksamhet i fråga om prioriteringarna för smart specialisering Strategin för smart specialisering i Kymmenedalen (på finska).

I verksamhetslinjerna 1 och 2 betonas projekt som är en fortsättning på redan avslutade eller ännu pågående projekt.

I fråga om verksamhetslinje 8 inom REACT-EU ska man lägga grunden till grön, digitalisk och resiliensstödjande stimulans. Särskilt betonas åtgärder med anknytning till klimatförändringen och tillhörande anpassningsåtgärder.

Kymmenedalens landskapsprogram 2018-2021 (på finska)
 

Päijänne-Tavastland
 

Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinje 2, alla särskilda mål 4.1, 5.1 och 3.2, och REACT-EU verksamhetslinje 8, dess särskilda mål 12.2.

Päijänne-Tavastlands egna betoningar är förenliga med landskapsprogrammet och den smarta specialiseringens strategiska udd (på finska).

Päijänne-Tavastlands landskapsprogram 2018-2021 (på finska)


Nyland


Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinjerna 1,2 och 8 samt alla tillhörande särskilda mål.

Projekt som finansieras ska genomföra någon av de strategiska prioriteringarna inom Nylands strategi för smart specialisering .

  • Klimatneutralitet
  • Människornas stad
  • Förnyelse av industrins verksamhetsmetoder och innovativa tjänster

Nylandsprogrammet

Nylands strategi för smart specialisering (pdf)


Egentliga Finland


Tillfälle ges att lämna in ansökningar med avseende på verksamhetslinjerna 2 och 8 samt alla tillhörande särskilda mål.

Egentliga Finlands smarta specialisering har följande prioriteringar:

  • Blå tillväxt och modernisering av industri
  • Innovativa matkedjor
  • Medicinsk teknologi och bioteknologi

Projekten ges dessutom poäng för att vara i linje med landskapets överlevnadsplan (1–5).

Egentliga Finlands landskapsprogram 2018-2021

 


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden. I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av strukturfondsprogrammets uppföljningskommitté. Utöver tidigare nämnda kriterier kan landskapets samarbetsgrupp enligt 28 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten vid behov besluta om regionala och preciserande urvalskriterier. Dessa anges i ansökningsguiden. I Nyland och Egentliga Finland används kompletterade urvalskriterier under den här ansökningsomgången.

I Nyland är kompletterande regionalt urvalskriterium poäng för hur projekten är i linje med landskapets överlevnadsplan. Kriterium som utvärderas är: Projektet är inriktat på de i den regionala överlevnadsplanen identifierade utvecklingsobjekten och stöder genomförandet av planen.

I Egentliga Finlands ges projekten dessutom poäng för att vara i linje med landskapets överlevnadsplan (1–5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna lämnas in via EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 31.3.2021 i EURA 2014-systemet. Innan blanketten fylls i ska sökanden noga bekanta sig med blankettanvisningarna.

 

Information om ansökan


Ansökningsinformation för Södra Finlands ERUF våren 2021 ges under två webbinarier torsdagen 11.2.2021 kl. 9-11 och måndagen 22.2.2021 kl. 13.30–15.30. Materialet för ansökningsinformationen finns i materialbanken för Södra Finland > Material för evenemang - Nylands förbund (på finska).

 


Leveransadress:

www.eura2014.fi


Mer information:

Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering. Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns nedan och i ansökningsguiden samt under Södra Finlands kontaktuppgifter på webbplatsen strukturfonder.fi. Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns nedan och i ansökningsguiden  samt under Södra Finlands kontaktuppgifter på webbplatsen strukturfonderna.fi.

Nylands förbund

amordnande landskapsförbund i södra Finlands område

Post- och besöksadress: Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

Henri Hallanoro, sakkunnig
tfn 040 637 6087
henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, sakkunnig
tfn 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, programdirektör
tfn 0400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

 

Södra Karelens förbund

Post- och besöksadress: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta

Laura Peuhkuri, regionutvecklingschef
tfn 040 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Merja Taipale, projektkoordinator
tfn 040 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi
 

Egentliga Tavastlands förbund

Post- och besöksadress: Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Marko Mälly, landskapets utvecklingschef
tfn 050 575 2193 
marko.mally@hame.fi

Arto Saarinen, sakkunnig inom regionutveckling,
tfn 050 305 2539
arto.saarinen@hame.fi

Minna Takala, sakkunnig inom regionutveckling,
tfn 050 526 4648
minna.takala@hame.fi


Kymmenedalens förbund

Postadress: PL 2, 45101 Kouvola
Besöksadress: Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Riitta Kallström, regionutvecklingschef
tfn 050 368 3936
riitta.kallstrom@kymenlaakso.fi

Pia Lindgren, regionutvecklingssekreterare
tfn 044 552 0016
pia.lindgren@kymenlaakso.fi


Päijänne-Tavastlands förbund

Postadress: PL 50, 15111 Lahtis
Besöksadress: Hämeenkatu 9 A, 15110 Lahti

Riitta Nieminen, utvecklingsdirektör
tfn 040 508 6526
riitta.nieminen@paijat-hame.fi

Juha Hertsi, regionutvecklingschef
tfn (03) 871 9442, 044 371 9442
juha.hertsi@paijat-hame.fi

Petri Veijalainen, sakkunnig
tfn 044 771 9466
petri.veijalainen@paijat-hame.fi


Egentliga Finlands förbund

Postadress: Bangårdsgatan 36, 20100 Åbo
Telefonväxel: (02) 2100 900

kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Ville Roslakka, specialplanerare
tfn 050 5920 404
ville.roslakka@varsinais-suomi.fi


Länkar:

www.eura2014.fi

Ansökningsguide (pdf)