Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökningsomgång för ERUF i södra Finland 9.9.–17.10.2019

Börjar: 9.9.2019
Ändarna: 17.10.2019

Innehåll:

Ansökningsomgången inleds 9.9.2019 och avslutas 17.10.2019

Södra Finlands ERUF-finansieringsomgång genomförs i ett steg och ansökningarna lämnas in senast 17.10.2019 via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

    Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

    Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Ansökningsomgångens regionala prioriteringar

Genomförandet av projekt kan ske regionalt eller så att de överskrider landskapsgränserna i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands, Nylands och Egentliga Finlands områden.  Under ERUF-omgången hösten 2019 har landskapen tagit fram sin egna regionala prioriteringar som de vill att ansökningarna om finansiering betonar.

Under den här omgången är det gemensamma temat spetsområden för smart specialisering och koldioxidsnålhet.

Finansieringsmöjligheterna för varje förbund varierar stort under den här omgången, så det lönar sig att noga kontrollera varje landskaps ansökningsprioriteringar ur ansökningsannonsen och/eller ansökningsguiden jämte kvarvarande finansmöjlighet hos ifrågavarande landskapsförbund. Läget för varje finansiering specificeras under hösten 2019, då den finansiering som inte utnyttjats av avslutade projekt returneras till den finansierande myndigheten.

Under omgången önskar man få rikligt med projektansökningar som överskrider landskapsgränserna. Det finns ingen särskild prioritering för projekt som överskrider landskapsgränser, utan de kan fritt utnyttja öppet innehåll. Landskapsöverskridande projekt efterlyses i synnerhet till det särskilda målet 3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Nedan beskrivs de verksamhetslinjer och särskilda mål samt landskapens regionala prioriteringar som är aktuella under den här ansökningsomgången.

Södra Karelen

I Södra Karelen sökes projekt inom verksamhetslinjerna 1 och 2 jämte alla särskilda mål. Dessa vill Södra Karelen särskilt stöda med följande teman:

 • Främjandet av smart serviceproduktion
  • Nya modeller för affärsverksamhet vid små och medelstora företag (verksamhetslinje 1)
  • Utvecklandet av innovationsförmåga vid små och medelstora företag (verksamhetslinje 2)
  • Förnyandet av offentliga servicestrukturer (verksamhetslinje 2)
  • Kommunbaserade åtgärder för främjandet av koldioxidsnålhet (verksamhetslinje 2)
 • Intensivare samarbete och kompetens för att genomföra innovationsstrategi (verksamhetslinje 1, verksamhetslinje 2)

http://www.ekarjala.fi/liitto/suunnittelu-ja-kehittaminen/aluekehittaminen/maakuntaohjelma-2018-2021/

Egentliga Tavastland

Egentliga Tavastland söker projekt till de särskilda målen i verksamhetslinjen 2 i ERUF-programmet:

4.1. Utvecklande av forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor

5.1. Stärkande av företagens innovationsverksamhet

3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

Tavastlands förbunds finansiering riktas till projekt enligt landskapsprogrammet Häme 2018+, och i enlighet med strategin för den smarta specialiseringen i landskapet.

http://hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/hame-ohjelma-2018-2021.pdf

Kymmenedalen

I Kymmenedalen sökes projekt för verksamhetslinjerna 1 och 2. Landskapet prioriterar speciellt projekt som stöder den smarta specialiseringen i Kymmenedalen och koldioxidsnålheten.

Spetsområdena för den smarta specialiseringen i Kymmenedalen:

Logistik

 • Säkerhet och intelligent logistik

Bioekonomi

 • Energi, nya produkter och företagsverksamhet av resurseffektiv och koldioxidsnål bio- och cirkulär ekonomi

Digitalisering

 • Cybersäkerhet och spel samt digitala applikationer i logistiken, bioekonomin, turismen och inom välfärd och hälsovård.

http://www.kymenlaakso.fi/aluekehitys/maakuntaohjelma/kymenlaakso-ohjelma-2018-2021

Päijänne-Tavastland

Päijänne-Tavastland söker projekt som berör målen inom verksamhetslinje 2. Förutom de gemensamma prioriteringarna betonar Päijänne-Tavastland teman kring flaskhalsar inom tillväxten baserad på digitalisering och regionalitet.  

http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/

Nyland

I Nyland sökes projekt till verksamhetslinjen 2 och dess särskilda mål 3.2. Nyland deltar endast i projekthelheter som berör det särskilda målet 3.2 som överskrider landskapsgränser. I ansökningsomgången sökes projekt som stöder koldioxidsnålhet och förenar den smarta specialiseringen i Nyland, och som skapar förutsättningar för nätverkssamarbete både nationellt och internationellt.

Den här ansökningsomgången i Nyland beaktar inget projekt som gäller enbart ett landskap.

https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionutveckling/nylandsprogrammet_2.0

https://www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionutveckling/smart_specialisering

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/21304/Helsinki_Smart_Esite_suomi.pdf

Egentliga Finland

Egentliga Finland söker projekt till verksamhetslinje 2 och dess alla särskilda mål. I valet poängteras fokuseringar enligt smart specialisering som följer landskapsstrategin för Egentliga Finland

 • Blå tillväxt och modernisering av industri
 • Innovativa matkedjor
 • Medicinsk och bioteknologi

Projekt som överskrider landskapsgränser önskas speciellt till särskilt mål 3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar, men även till öppet innehåll och särskilt mål hos övriga landskap.

https://www.varsinais-suomi.fi/sv/uppgifter-och-verksamhet/landskapsstrategi/landskapsprogram

 


Urvalskriterier:

 

Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden. I utvärderingen av projekten tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén. Därutöver kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier som ingår i ansökningsguiden. Nyland tillämpar kompletterande urvalskriterier för den här ansökningsomgången.


Inlämning av ansökningar:

 

Sökanden fyller i projektansökningen i EURA 2014-systemet som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 17.10.2019.

Innan ansökningsblanketten fylls i, ska den sökande noggrant sätta sig in i anvisningarna för ifyllandet av ansökningen. Den undertecknade ansökningen levereras inte alls till myndigheten, utan den lämnas in enbart via EURA 2014-systemet.


Leveransadress:

EURA 2014 -systemet


Mer information:

Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den söker finansiering.

Kontaktuppgifter till landskapsförbunden finns i ansökningsguiden och i fliken för kontaktuppgifter för södra Finlands del på webbplatsen strukturfonder.fi

Materialet för ansökningsinformationen finns på webbplatsen för strukturfonderna.fi, i materialbanken för södra Finland Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit - Uudenmaan liitto.


Länkar: