Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan om ERUF-finansiering i södra Finland, idéfasen pågår 4.11–15.12.2015, den egentliga ansökan avslutas 12.2.2016

Börjar: 4.11.2015
Ändarna: Idéfasen: 15.12.2015, egentliga ansökan: 12.2.2016

Innehåll:


Ansökningsomgången för ERUF-finansiering i södra Finland genomförs i två steg. Ansökningsomgångens första fas är en idésökningsfas som pågår 4.11–15.12.2015. Då levererar de sökande en preliminär projektplan som är mindre omfattande än en vanlig ansökan. Under den andra fasen i februari lämnar de sökande in de egentliga projektansökningarna via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetslinjerna 1 och 2 inom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

 • Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Ansökningsomgångens prioriteringar

Under ansökningsomgången hösten 2015 är den gemensamma prioriteringen för södra Finlands landskap cirkulär ekonomi.

Med cirkulär ekonomi avses i det här sammanhanget återvinning av material och energi på ett sätt som sparar naturen. Målet är att förändra den i dag rätt så linjära processen där resurser blir avfall, så att de istället återvinns. Det innebär att avfallet inte längre skulle vara avfall utan en råvara för följande process. Till den cirkulära ekonomin hör också så kallade industriella symbioser. I ansökningsomgången ingår därför även följande prioriteringar som anknyter till cirkulär ekonomi:

 • tillämpande forskning
 • innovationer, testning av innovationer/pilotprojekt i anslutning till dem
 • utveckling av olika modeller för affärsverksamhet
 • utveckling av kompetensen i regionerna

Utöver de gemensamma prioriteringarna har varje landskap även egna, regionala prioriteringar. Under den här ansökningsomgången söks i första hand projekt som anknyter till de regionala temana. Nedan anges de verksamhetslinjer, särskilda mål och regionala prioriteringar som är aktuella i respektive landskap under denna ansökningsomgång.

Södra Karelen

Projekten som söks för ansökningsomgången ska förverkliga Södra Karelens landskapsprogram och stärka Södra Karelens konkurrenskraft som ett internationellt centrum för kunskap och innovationer samt skapa förutsättningar för nya, industriella investeringar, internationell affärsverksamhet och nya arbetsplatser.

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Egentliga Tavastland

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Särskilt mål 2.1 Främjande av små- och medelstora företags tillväxt och internationalisering

Prioriteringen för verksamhetslinje 1 är stödåtgärder som främjar företagens internationalisering och export. Målet för finansieringen av verksamhetslinjen är att stärka affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna vid små och medelstora företag som strävar efter tillväxt, internationalisering eller en plats på den internationella marknaden. Målet är också att stöda utvecklingsprojekt som främjar tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft samt att utveckla företagskluster, företagsnätverk och andra samarbetsformer för företag.

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

Prioriteringar inom verksamhetslinjens särskilda mål 4.1 är att:

 • utveckla och stärka innovationskluster som grundar sig på smart specialisering
 • skapa färdigheter för nya innovationer i anslutning till boende

Målet med finansieringen är att projekten framför allt ska stöda främjandet av innovationer som motsvarar efterfrågan samt ibruktagandet och spridandet av ny teknologi.

Prioriteringar inom verksamhetslinjens särskilda mål 5.1 är:

 • utvecklingshelheten för att utveckla Finlands tillväxtkorridor
 • främjande av digitaliseringen
 • små och medelstora företags kunskaps- och utvecklingsbehov

Målet med finansiering är att projektet ska öka lönsamheten och påskynda produktutvecklingen, kommersialiseringen och utvecklingen av ny teknologi och möjliggörande teknologi. Målet är att hjälpa företagen så att de kan utveckla mer innovativa produkter, processer, marknadsföring och tjänster och få ut dem på marknaden.

Kymmenedalen

Ansökningsomgångens prioritering är cirkulär ekonomi.

Med cirkulär ekonomi avses i det här sammanhanget återvinning av material och energi på ett sätt som sparar naturen. Målet är att förändra den i dag rätt så linjära processen där resurser blir avfall, så att de istället återvinns. Det innebär att avfallet inte längre skulle vara avfall utan en råvara för följande process. Till den cirkulära ekonomin hör också så kallade industriella symbioser. I ansökningsomgången ingår därför även följande prioriteringar som anknyter till cirkulär ekonomi: tillämpande forskning, testning av innovationer/pilotprojekt i anslutning till dem, utveckling av olika modeller för affärsverksamhet och utveckling av kompetensen i regionerna.

Päijänne-Tavastland

Ansökningsomgångens prioritering är landskapens gemensamma tema cirkulär ekonomi och gäller för varje särskilt mål som ingår i verksamhetslinje 2. Päijänne-Tavastlands regionala prioritering är försökskultur.

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet
 • Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

För att främja en försökskultur finansieras sådan försöksverksamhet som ger upphov till nya idéer som förverkligar landskapsprogrammets verksamhetslinjer. Projekten som främjar en försökskultur kan pågå i högst ett år och de ska sträva till att pröva och åskådliggöra progressiva och rentav radikala idéer vars risknivå är högre än vanligt.

Nyland

Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft

 • Särskilt mål 1.1 Skapa ny affärsverksamhet

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

 • Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

Projekten som söker finansiering i Nyland ska anknyta till följande teman:

 • utveckling av en mångsidigare näringsstruktur i kommunerna och skapande av ny, kunskapsintensiv affärsverksamhet på området
 • konkurrensfördelar från förnybar energi och energieffektivitet
 • cirkulär ekonomi (gemensamt tema för södra Finlands landskap)

Egentliga Finland

Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Utöver cirkulär ekonomi har Egentliga Finlands landskap också valt biovetenskap och medicin som en prioritering samt även strukturförändringen i Salo och hur man reagerar på den. Projekten som anknyter till den senare prioriteringen kan rikta sig till strukturförändringens verkningsområden, som sträcker sig till ett större område än enbart Salo.


Urvalskriterier:


Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden.

> Ansökningsguiden

I bedömningen av projektidéerna tillämpas bedömningskriterier som godkänts av uppföljningskommittén.

> Bedömningskriterier

Utöver ovan nämnda kriterier kan landskapets samarbetsgrupp besluta om regionala, kompletterande urvalskriterier. Dessa anges i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:

 

Projektidéerna i ansökningsomgångens första fas lämnas in senast 15.12.2015 på en separat idéblankett till Nylands förbund som samordnar ERUF-finansieringen i södra Finland.

> Idéblankett, pdf

Du kan fylla i den elektroniska pdf-blanketten genom att först lagra filen på din egen dator och sedan öppna den med Adobe Acrobat-programmet.

> Idéblankett, doc

Med Microsoft Word-programmet öppnar Wordblanketten sig direkt i ett sådant format att du kan fylla i den.

I ansökningsomgångens andra fas fyller sökanden i den egentliga, officiella ansökan i e-tjänsten EURA 204 som finns på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 12.2.2015.


Leveransadress:


Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in 15.12.2015 klockan 14.00, antingen med e-post eller per post. Om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 15.12.2015.

Skicka undertecknad och skannad ansökan som bifogad fil med e-post till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Skriv "ERUF-idésökning" i meddelandets rubrikfält.

Eller per post till:

Nylands förbund / registratorskontoret
ERUF-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors


Mer information:


Ansökningsguiden innehåller anvisningar för den som söker finansiering.

> Ansökningsguiden

Ansökningsinformation:

I november 2015 ordnas tre informationsmöten för dem som söker om finansiering ur ERUF i södra Finland. Vid mötena presenteras ansökningsomgångens prioriteringar och de krav som ställs på ansökningarna.

> Inbjudan och anmälan


Länkar:


> Kontaktpersoner vid landskapsförbunden i södra Finland

> Information om strukturfondsprogrammet på Nylands förbunds webbplats