Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i södra Finland 7.1–13.2.2015 ANSÖKNINGSTIDEN ÄR SLUT

Börjar: 7.1.2015
Ändarna: 13.2.2015

Innehåll:

Ansökningsomgången för ERUF i södra Finland är uppdelad i två faser. Den första fasen är idésökning 7.1–13.2.2015, som går ut på att sökande levererar en preliminär projektplan som är mycket mera begränsad än en vanlig ansökan. Under den andra fasen i april lämnas de egentliga projektansökningarna in via EURA 2014-systemet.

Landskapen i södra Finland tilldelar finansiering åt projekt som följer verksamhetsriktlinjerna 1 och 2 för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

 • Verksamhetslinje 1: Små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap

Prioriteringar för ansökningsronden

I ERUF-ansökningarna under våren 2015 är den gemensamma tyngdpunkten för landskapen i södra Finland Förnybar energi och energieffektiva lösningar. Projekt som överskrider landskapsgränser söks till verksamhetslinjen 2 och dess särskilda mål 3.2. Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Dessutom har landskapen definierat sina regionala fokuseringar. Under den här ansökningsronden söker de också i första hand för dem lämpliga finansieringsprojekt. De specialmål som lämnats öppna för finansieringsansökningarna samt de regionala fokuseringarna för landskapen och verksamhetslinjerna är följande:

Södra Karelen

Verksamhetslinje 1

 • Utveckla affärsverksamheten vid små och medelstora företag inom branscher med tillväxt och strukturförändring

     Särskilt mål 1.1 Skapa ny affärsverksamhet

     Särskilt mål 2.1 Främja små- och medelstora företags tillväxt och internationalisering

Verksamhetslinje 2

 • Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som utgår ifrån behoven hos tillväxt- och strukturförändringsbranscher

     Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

I södra Karelen ges en branschvis betoning på att speciellt utveckla välfärdsbranschen samt på att utveckla affärsverksamheten inom välfärds-, hälso- och naturturism.

Egentliga Tavastland

Verksamhetslinje 1

 • Stödåtgärder för företagens tillväxt och för att främja deras internationalisering och export

     Särskilt mål 2.1 Främja företagens tillväxt och internationalisering

Verksamhetslinje 2

 • Utvecklingshelheten för att utveckla Finlands tillväxtkorridor
 • Ekologiska boendelösningar och alternativa boendeformer
 • Utvecklad tjänsteverksamhet och ökat förädlingsvärde
 • Industriell internet och digitalisering

    Särskilt mål 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet

Kymmenedalen

Verksamhetslinje 1

 • Utvecklingsårgärder som förbättrar företagens placerings- och investeringsförutsättningar

     Särskilt mål 1.1 Skapa ny affärsverksamhet

Päijänne-Tavastland

Verksamhetslinje 2

     Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

Nyland

Verksamhetslinje 2

 • Främjande av en ekonomi med låg kolhalt och ett kolneutralt Nyland

     Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar

Egentliga Finland

Verksamhetslinje 2

 • Klok resursanvändning
 1. Stöda material-, energi- och resurseffektiva lösningar samt skapa förutsättningar för uppkomsten av nytt och stärka de näringar som redan finns.
 2. Utnyttja den offentliga sektorns innovativa upphandlingar för att skapa nya affärsverksamheter och för att främja näringslivet i Egentliga Finland.
 • Kompanjonskap och samarbetsfärdigheter
 1. Främja entreprenörskap och verksamhet som strävar efter tillväxtföretag
 2. Se till att företagsatmosfären är bra samt skapa nätverk mellan aktörerna
 3. Ta ibruk nya sporrande samarbets- och interaktionsfärdigheter samt försöksprojekt inom olika branscher

     Särskilt mål 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor

     Särskilt mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar


Urvalskriterier:

Urvalskriterierna fastställs noggrannare i sökguiden som publiceras senast då ansökningsomgången inleds.


Inlämning av ansökningar:

Projektidéerna lämnas in senast 13.2.2015 på en separat idéblankett till Nylands förbund som koordinerar ERUF-finansieringen i södra Finland. Idéblanketten och sökanvisningarna publiceras senast då ansökningsomgången inleds och i samband med den här ansökningsannonsen.

Idéblanketten (pdf) på finska

Du kan fylla i den elektroniska pdf-blanketten om du först lagrar filen på din egen dator och sedan öppnar den med Adobe Acrobat-programmet.

Idéblanketten (doc) på finska

Med Microsoft Word-programmet öppnar sig Word-blanketten direkt i en sådan form att du kan fylla i den. 


Leveransadress:

En undertecknad idéblankett lämnas in senast 13.2.2015 kl. 14.00, antingen som bifogad fil med e-post eller per post (sista datum för poststämpeln är 13.2.2015):

Som bifogad fil med e-post (undertecknad och skannad) till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi. Skriv "ERUF-idésökning" i meddelandets rubrikfält.


Eller per post till:

Nylands förbund / registratorskontoret
ERUF-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors

Därtill ska den ifyllda ansökningsblanketten skickas som bifogad fil (oskannad och utan underskrift) med e-post i word- eller pdf-format till adressen eakr@uudenmaanliitto.fi för att underlätta den elektroniska hanteringen av ansökningarna.


Mer information:

Ansökningsguide

Hurdana projekt kan få ERUF-finansiering i södra Finland under denna ansökningsomgång? Hur ansöker man om finansiering i ansökningsomgången som genomförs i två steg? Vad bör man fästa uppmärksamhet vid då man utformar sin ansökan? Hur behandlas ansökningarna?

I ansökningsguiden får du svar på de här frågorna och många fler. Guiden riktar sig till alla som har tänkt söka finansiering på södra Finlands område.

Bekanta dig med guiden (pdf)

Ansökningsinformation

Fem regionala informationsmöten hålls i januari 2015 för dem som ansöker om ERUF-finansiering i södra Finland (endast på finska). De presenterar ansökningsrondens tyngdpunkter och de krav som ställs på ansökningarna. Mötena äger rum i Åbo, Lahtis, Tavastehus, Villmanstrand och Helsingfors.

Inbjudan och anmälan till informationsmötena, på finska

Nylands förbunds sakkunniga i ERUF-ärenden

Kuparinen Mari, Programdirektör
+358 44 3719 450
mari.kuparinen@uudenmaanliitto.fi

Veijalainen Petri, Sakkunnig i strukturfondsärenden
+358 40 507 9998
petri.veijalainen@uudenmaanliitto.fi

Huotari Tiina, Sakkunnig i strukturfondsärenden
+358 400 418 029
tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi


Länkar:

Information om landskapsförbunden

Strukturfondsinformation på Nylands förbunds webbplats