Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 1.4.-8.5.2020

Börjar: 1.4.2020
Ändarna: 8.5.2020

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland. Följande specialmål är öppna i alla landskap:

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

  • 6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
  • 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan
  • 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Projektets koppling till landskapsprogram och svar på aktuella utmaningar kring sysselsättning (till exempel sysselsättningsutmaningar som coronaepidemin medför) är meriterande. I specialmål 8.1 dessutom utlyses projekt där målgruppen speciellt är män som löper risk att marginaliseras eller är arbetslösa. Målet med projekten är metoder, verksamhetssätt och material som lindrar könssegregering

Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i enlighet med det särskilda målet i programdokumentet. Beskrivning av det särskilda målets innehåll: www.strukturfonder.fi > Om Strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Det anses vara till fördel för projektet om detta stöder sitt verksamhetsområdes landskapsprogram. Mer information om landskapsprogrammen och utvecklingstyngdpunkterna: www.strukturfonder.fi -> Södra Finland -> Utvecklingstyngdpunkterna.

Anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (Pdf)

Mer info i Materialbank


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt och som finns här.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier. Urvalskriterierna för särskilda mål lyfter fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet. Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten får poäng enligt deras överensstämmelse med landskapsprogrammet (1–5) och deras svar på sysselsättningens aktuella läge (1–5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast 8.5.2020.

Från och med ingången av 2020 loggar man in i EURA 2014- systemets e-tjänster med stark Suomi.fi-identifikation som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. För att logga in i systemet behövs alltså en personlig stark identifikation, såsom personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Projektsökanden kan själv välja önskad identifieringsmetod. Mer information om bankkoder får du av din bank, om mobilcertifikat av din mobiloperatör och på https://mobiilivarmenne.fi/sve/ och om certifikatkort på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och polisens webbsidor.

Ytterligare information om ärenden och bl.a. anvisningar för hur man kontrollerar organisationens uppgifter i handelsregistret finns på www.strukturfonder.fi under > För sökanden > Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:

www.strukturfonder > Södra Finland > Kontaktuppgifter > NTM –centralerna


Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten