Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 22.2.-9.4.2021

Börjar: 22.2.2021
Ändarna: 9.4.2021

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland utlyser ESF-finansiering genom Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – strukturfondsprogrammet för Finland – i Södra Finland. Villkoret för beviljandet av tilläggsanslag via React-EU är att statsrådet godkänner programändringen. Ett ytterligare villkor är att riksdagen godkänner React-EU-finansieringen i tilläggsbudgeten för 2021 och att statsrådet beslutar om tilldelningen av medlen till regionerna. Projekten finansieras som en del av unionens åtgärder i samband med covid-19-pandemin.  

Projekten kan genomföras lokalt eller som landskapsöverskridande samarbete i Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Nyland. Projekten kan även genomföras som transregionalt samarbete, om en motsvarande utlysning görs i alla NTM-centraler som förvaltar strukturfondsfinansiering inom det planerade verksamhetsområdet.  

Syftet med de projekt som utlysningen gäller är att undanröja skador som hänför sig till krisen orsakad av covid-19-pandemin och förbereda en grön, digital och resilient återhämtning. ESF syftar särskilt till att främja sysselsättningen. Projekten ska ge konkreta resultat som kan utnyttjas och spridas vidare.    

! Justeringen av programdokumentet är inte slutförd. Kontrollera de slutgiltiga godkända innehållen för de särskilda målen innan du lämnar in ansökan på www.rakennerahastot.fi/sv.  

I utlysningen söks projekt till följande särskilda mål:

Prioriterat område 9. React-EU (ESF)  

Särskilt mål 12.3. Främja digital kompetens  

NTM-centralen söker och finansierar projekt som främjar digital kompetens hos de personer som deltar i projekten. Dessutom stöds offentliga och privata tjänsteleverantörer och -utvecklare att utnyttja digitala plattformar, tillhandahålla mer lättillgängliga tjänster och utveckla konkurrenskraften av sin verksamhet.  

Ökande ojämlikhet och försvagad konkurrenskraft kan förebyggas genom bl.a. mångsidig handledning, support och utbildning i digitala frågor. Projekten ska även beakta informationssäkerheten och integritetsskyddet.   

Projektens bärande tema ska vara främjandet av digital kompetens och utnyttjandet av digitala tjänster. Det kan handla om att skaffa sig en grundläggande digital kompetens, att utvidga kompetensen till nya områden eller att skaffa sig en avancerad digital kompentens.  

En ökad digital kompetens stöder delaktigheten, sysselsättningen, framgången i arbetet och studierna samt konkurrenskraften.  

De finansierade projekten genomför i regel följande åtgärder:  

 • främja digital kompetens som ett svar på det digitala språnget i samhället   

 • utveckla digitala tjänster och bl.a. digitala lärmiljöer (Obs! Investeringar finansieras inte med ESF-medel). 

 

Målgrupper: personer i arbete,  arbetslösa samt personer som står utanför arbetslivet, studerande, ungdomar, personer med invandrarbakgrund, partiellt arbetsföra och personer i svag ställning på arbetsmarknaden; leverantörer av tjänster inom arbetsförmedling, utbildning, social- och hälsovård, rehabilitering-, kultur och motion, de arbetsgivare som medverkar i verksamheten samt egenanställda. 

Stödmottagare: kommuner; leverantörer av tjänster inom arbetsförmedling, utbildning, social- och hälsovård, rehabilitering-, kultur och motion, de arbetsgivare som medverkar i verksamheten samt egenanställda; orsknings- och utbildningsorganisationer,, medborgarorganisationer, sociala partner samt andra organisationer och stiftelser som hänför sig till branschen, stiftelser och företag 

 

Särskilt mål 12.4. Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar  

NTM-centralen söker projekt som stärker anpassningsförmågan och förmågan att dra nytta av snabba omvärldsförändringar hos deltagande mikroföretag, små och medelstora företag samt deras personal. Projekten syftar till att öka kompetensen för att bemöta den kris som medförs av en oväntad förändring. Projekten riktas till att undanröja negativa konsekvenser av epidemin på de sätt som är effektivast ur regionernas synpunkt och med beaktande av målgruppernas behov.  

Osäkra situationer och stora förändringar är besvärliga för företagsledningen och väcker otrygghet hos personalen. Då riktas fokus på ett ansvarsfullt ledarskap och arbetshälsa. Medarbetarna är företagets viktigaste framgångsfaktor även i krissituationer.   

Dessutom är det möjligt att genom det särskilda målet tilldela finansiering till sådana projekt som främjar en grön omställning och hållbar utveckling genom att stöda företagens förmåga att ta fram och verkställa innovationer.  

De finansierade projekten genomför i regel följande åtgärder:  

 • tillhandahålla utbildning, rådgivning, vägledning och ömsesidigt lärande som främjar färdigheterna, kompetensen (exkl. digital kompetens) och förändringsförmågan hos företagen och medarbetarna så att de kan dra nytta av snabba omvärldsförändringar.  

 • främja företagsledningens kompetens i ansvarsfullt ledarskap i krissituationer  

 • tillhandahålla stöd för arbetshälsa för chefer, medarbetare, ensamföretagare och egenanställda i nya och osäkra situationer  

 • stöda beredskapen för en grön omställning och innovationer i företag. 

 

Målgrupper: personalen och ledningen i mikroföretag, små och medelstora företag inkl. Företagarna, egenföretagare och riskerar bli arbetslösa; instanser som utvecklar och erbjuder olika arbetskrafts- och företagstjänster; 

Stödmottagare: företagare, instanser som utvecklar och erbjuder arbetskrafts- och företagstjänster, kommuner, forsknings- och utbildningsorganisationer, sociala partner samt andra organisationer och stiftelser som hänför sig till branschen 

Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i enlighet med det särskilda målet i programdokumentet. Ändringen av programdokumentet kommer att publiceras på webbplatsen www.rakennerahastot.fi/sv efter godkännande. 

Projekten bör svara på de teman som lyfts upp i överlevnadsplanerna för regionerna. Överlevnadsplanerna kan läsas: www.strukturfonder.fi > Södra Finland > Utvecklingstyngdpunkterna 

Regionala prioriteringar 

Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland: NTM-centralen söker olika slags projekt som är förenliga med ESF-målen för React-EU. 

Kymmenedalen och Södra Karelen: NTM-centralen ser gärna sådana projekt som syftar till att främja en snabb förändringsförmåga hos företag och företagare. 

Nyland: I samband med det särskilda målet 12.4. beaktas särskilt sådana projekt som stärker ensamföretagarnas och mikroföretagens kompetens i ett förändrat marknadsläge. I samband med det särskilda målet 12.3. beaktas särskilt sådana projekt som främjar digital kompetens och digitala tjänster med beaktande av målgruppen invandrare. 

Anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (Pdf)


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier

Urvalskriterierna för särskilda mål lyfter fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet.

! Justeringen av programdokumentet är inte slutförd. Kontrollera de slutgiltiga godkända innehållen för de särskilda målen innan du lämnar in ansökan på www.rakennerahastot.fi/sv.

Särskilda urvalskriterier för det särskilt målet 12.3. Främja digital kompetens (1-5 )

 • Projektet riktas till sådana individer eller organisationer som befinner sig i en utsatt situation på grund av det digitala språnget som skett på grund av coronapandemin. 

 • Med projektets åtgärder främjas sysselsättningen direkt eller indirekt. 

 • Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder mervärde med digitala lösningar och kundinriktade arbetssätt. 

 • Projektet kommer att förbättra deltagarnas digitala färdigheter för att förbättra deras position på arbetsmarknaden och främja deras deltagande i samhället och välbefinnande. 

 • Projektet förstärker verksamhetssätt med fokus på medborgaraktörer och kundinriktade arbetssätt 

 • Projektet främjar aktörernas samarbete 

 • Projektet överensstämmer med principen orsaka inte betydande skada och bidrar till uppnåendet av målet Klimatneutralt Finland 2035. 

 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 

 • Projektet stöder likabehandling 

 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling 

 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 

 

Särskilda urvalskriterier för det särskilt målet 12.4. Främja företagens och företagarnas förmåga för snabba förändringar (1-5) 

 • Projektet riktas till sådana företag och medarbetarna i dessa som har påverkats negativt av omvärldsförändringarna till följd av coronapandemin. 

 • Med projektets åtgärder främjas sysselsättningen direkt eller indirekt 

 • Inom projektet utvecklas nya typer av lösningar eller produceras särskilt mervärde för existerande åtgärder för att främja företags och organisationers förnyelse och konkurrenskraft. 

 • Projektet främjar aktörernas nätverksbildning och/eller olika samarbetsformer 

 • Med projektets åtgärder främjas arbetshälsan och/eller arbetets produktivitet för att klara av den kris som coronapandemin orsakat. 

 • Projektet överensstämmer med principen orsaka inte betydande skada och bidrar till uppnåendet av målet Klimatneutralt Finland 2035. 

 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. 

 • Projektet stöder likabehandling 

 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling 

 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. 

 

Projekten får poäng enligt deras överensstämmelse med överlevnadsplanerna för regionerna (1–5) och deras svar på det aktuella epidemiläget om projektet motsvarar landskapens inriktning av innehållet (1-5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014.  Innan sökanden fyller i ansökan ska hen bekanta sig med anvisningarna om ifyllandet av ansökan.  

Ansökan adresseras till NTM-centralen i Tavastland. 

Ansökningar måste endast lämnas in till myndighetsbehandling senast den 9.4.2021. 

Sena ansökningar kommer inte att beaktas. 

Inloggning i de elektroniska tjänsterna för EURA 2014 sker via Suomi.fi-identifikation som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mer information av identifiering och behörigheter finns på https://www.suomi.fi/hemsidan och https://www.suomi.fi/fullmakter. Inloggning i tjänsten EURA 2014 kräver identifiering via Suomi.fi från och med 2021.


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014.


Mer information:

www.strukturfonder > Södra Finland > Kontaktuppgifter > NTM –centralerna


Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Suomi.fi: https://www.suomi.fi/hemsidan