Södra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Ansökan till ESF i södra Finland 3.11.-30.11.2020 (Södra Karelen 15.12.2020)

Börjar: 3.11.2020
Ändarna: 30.11.2020

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland.

De särskilda målen 9.1. och 10.1 är öppna i alla landskap (Södra Karelen, Tavasland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland). Särskilt fokus läggs på utmaningar som Covid-19-coronavirusepidemin medfört för de ungas utbildning samt risken för unga att bli utslagna.

PO 4 Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande

                      Särskilt mål 9.1 Förbättrade tjänster för stöd i övergångsfaser och jämställdhet i utbildningen

PO 5 Social delaktighet och fattigdomsbekämpning

                      Särskilt mål 10.1. Att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står                       utanför arbetslivet

Därutöver är de särskilda målen 6.1. och 7.1 öppna i Nyland. Ansökan riktas till projekt som svarar på de sysselsättningsutmaningar som den aktuella coronavirusepidemin medfört. Projekt som det inte var möjligt att finansiera i ESF-ansökan våren 2020 kan även delta i ansökan med en ny, kompletterad ansökan.

PO 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

Särskilt mål 6.1. Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden

Särskilt mål 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan

I Päijänne-Tavastland är dessutom specialmål 9.2. öppet. Speciellt betonas utvecklingen av utbildningen inom elbranschen för att svara på de förändrade behoven i regionen.

PO 4 Utbildning, yrkesskicklighet och livslångt lärande

Särskilt mål 9.2 Förbättring av utbudet och kvaliteten av utbildningen för tillväxt- och strukturomvandlingsbranscher

 

Projekten bör fokusera på prioriteringsområde 3, 4 eller 5 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i enlighet med det särskilda målet i programdokumentet. Beskrivning av det särskilda målens innehåll: www.strukturfonder.fi > Om Strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Projekten bör svara på de teman som lyfts upp i överlevnadsplanerna för regionerna. Överlevnadsplanerna kan läsas: www.strukturfonder.fi > Södra Finland > Utvecklingstyngdpunkterna

Anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (Pdf)


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt och som finns här.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier. Urvalskriterierna för särskilda mål lyfter fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet.

Projekten får poäng enligt deras överensstämmelse med överlevnadsplanerna för regionerna (1–5) och deras svar på det aktuella epidemiläget (1–5).  


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014

Ansökan adresseras till NTM-centralen i Tavastland.

Ansökningar för Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland samt landskapsöverskridande projekt lämnas in till myndighetsbehandling senast den 30.11.2020.

Ansökningar för södra Karelen måste endast lämnas in till myndighetsbehandling senast den 15.12.2020.

Sena ansökningar kommer inte att beaktas.

Ytterligare information om ärenden och bl.a. anvisningar för hur man kontrollerar organisationens uppgifter i handelsregistret finns på www.strukturfonder.fi under > För sökanden > Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten

 


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014.


Mer information:

www.strukturfonder > Södra Finland > Kontaktuppgifter > NTM –centralerna


Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Katso-tjänsten upphör – ersätts av Suomi.fi-tjänsten