Ansökningstider

Södra Finlands projektansökningar

Ansökan till ESF i södra Finland 1.6.-3.10.2018

Börjar: 1.6.2018
Ändarna: 3.10.2018

Innehåll:

NTM-centralen i Tavastland öppnar ESF-ansökan för programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 -strukturfondsprogrammet för Finland i området Södra Finland. Projekten kan genomföras som lokala eller landskapsöverskridande projekt i områdena Tavastland, Sydöstra Finland och Nyland.

Prioriterat område 3. Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

  • 6.1 Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden
  • 7.1 Förbättra produktiviteten och arbetshälsan
  • 8.1 Lindra differentieringen mellan de olika könens arbets- och studiekarriärer

Prioriterat område 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

  • 9.1 Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet
  • 9.2 Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt-och omstrukturerade branscher

Prioriterat område 5. Social delaktighet och kampen mot fattigdom

  • 10.1 Förbättra arbets-och funktionsförmågan hos personer som står utanför

Verksamheten och målgruppen som det ansöks om måste vara i enlighet med det särskilda målet i programdokumentet. Beskrivning av det särskilda målets innehåll: www.strukturfonder.fi > Om Strukturfonderna > Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Det anses vara till fördel för projektet om detta stöder sitt verksamhetsområdes landskapsprogram, genomförandeplaner eller strategier för smart specialisering. Mer information om landskapsprogrammen och utvecklingstyngdpunkterna: www.strukturfonder.fi -> Södra Finland -> Utvecklingstyngdpunkterna.

Anvisningar för sökanden: Anvisningar för sökanden (pdf)

Mer info i materialbank.


Urvalskriterier:

Projektet måste genomföras i enlighet med strukturfondsprogrammet för Finland och det bör stödja de mål som betonas samt beakta tyngdpunkterna i landskapets utveckling. Vid bedömningen av projekt används de bedömningskriterier som uppföljningskommittén godkänt och som finns här.

Alla projekt ska uppfylla samtliga allmänna urvalskriterier. Urvalskriterierna för särskilda mål lyfter fram de projekt som bäst motsvarar tyngdpunkterna i programdokumentet. Dessutom används regionala preciserande urvalskriterier. Projekten poängsätts utifrån förenlighet med ansökan (1–5), landskapsprogrammet (1–5)  och strategier för smart specialisering(1-5).


Inlämning av ansökningar:

Ansökan ifylls elektroniskt i systemet EURA2014 senast 3.10.2018.

Man loggar in i systemet för e-tjänster EURA 2014 via den avgiftsfria Katso-autentiseringen som tillhandahålls av Skatteförvaltningen.

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi

 


Leveransadress:

Elektroniskt i systemet EURA2014


Mer information:

www.strukturfonder > Södra Finland > Kontaktuppgifter > NTM –centralerna


Länkar:

Elektroniskt i systemet EURA2014

Du hittar mer information om Katso-koderna på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp samt på Skatteförvaltningens webbplats: http://www.skatt.fi