Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

6Aika – ansökningsomgång för ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling, Idésökning 13.8–10.9.2018, den egentliga ansökningsomgången avslutas 19.11.2018

Börjar: 13.8.2018
Ändarna: Idéfas 10.9.2018, egentlig ansökningsomgång 19.11.2018

Innehåll:

Nylands förbund inleder i samarbete de sex största städerna en ansökningsomgång för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling. Ansökningsomgången genomförs i två steg. Den första fasen är en idésökningsfas som pågår 13.8–10.9.2018, då de sökande lämnar in en kort beskrivning av sin projektidé. I ansökningsomgångens andra fas lämnas projektansökningarna in via EURA 2014-systemet senast 19.11.2018.

Ansökningsomgången tar fokus på strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Under den här ansökningsomgången efterlyses projekt som utvecklar smarta, resurseffektiva och koldioxidsnåla lösningar och/eller tjänster som ger företagen ny affärsverksamhet och som främjar städernas mål som gäller kolneutralitet. Det är viktigt att projekten utnyttjar städerna som utvecklingsmiljöer och styr städernas och kommuninvånarnas vanor i en mer hållbar riktning. Viktiga utvecklings- och försöksområden är turism, upplevelseindustri, cirkulär ekonomi samt färdsätt och logistik.

6Aika är en strategi för hållbar stadsutveckling som förverkligas av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Målet med strategin är att utveckla smarta och hållbara tjänster. Alla projekt ska vara samprojekt med aktörer från minst två av de sex medverkande städernas områden. Finansiering kan sökas av sådana som i strukturfondsprogrammet definieras som stödmottagare.  

Projekten som söker finansiering ska följa både strukturfondsprogrammet och 6Aika-strategin. Ett bra projekt utnyttjar de resultat, modeller och försök som tagits fram i tidigare 6Aika-projekt.

Om du har en bra idé, var först i kontakt med någon av de sex medverkande städernas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna hjälper dig få kontakter från de andra städerna och ger mer information om 6Aika-strategin och städernas behov.


Urvalskriterier:

I utvärderingen av projekten tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier som uppföljningskommittén har godkänt samt urvalskriterier som är specifika för 6Aika-programmet. De särskilda urvalskriteriernas och 6Aika-specifika urvalskriteriernas värden har fastställts på förhand. Projekten utvärderas både utifrån urvalskriterierna för strukturfondsprogrammets särskilda mål och utifrån urvalskriterierna som ledningsgruppen specifikt har fastställt för 6-Aika-strategin. Kriterierna värdesätts lika.

Urvalskriterier för det särskilda målet 3.2; bedömning och poängsättning av projekt (värderas enligt procenttalet inom parentes):

 • Projektet stöder FoU-verksamhet som berör förnybar energi för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster. (20%)
 • Projektet stöder FoU-verksamhet som berör ökning av energi- eller materialeffektivitet för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster. (20%)
 • Projektet riktas mot de spetsbranscher eller utvecklingsmål som identifierats i landskapens strategier. (5%)
 • Projektet stöder samhällens (företags och medborgares) nya, koldioxidsnåla lösningar. (12%)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att koppla ihop olika kompetensområden på ett nytt sätt. (12%)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att koppla ihop olika kompetensområden på ett nytt sätt. (5%)
 • Projektet stöder regionala nätverk och samarbetsformer som berör utnyttjandet av material- och energiströmmar. (15%)
 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. (2%)
 • Projektet stöder likabehandling. (2%)
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. (5%)
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. (2%)

De 6Aika-specifika urvalskriterierna som används i projektutvärderingen och hur de värdesätts:

 • Projektet förverkligar 6Aika-strategin genom att rent konkret och på ett verkningsfullt sätt lösa de mest centrala utmaningarna inom stadsutvecklingen. (30%)
 • Projektet ger upphov till ny affärsverksamhet, nytt kunnande och nya arbetsplatser. (30 %)
 • Åtgärderna som anges i projektplanen och projektkonsortiet är ändamålsenliga och åtgärderna för att i stor omfattning ta i bruk resultatet har tydligt presenterats. (30 %)
 • Projektet har potential att främja de medverkande städernas möjligheter att i den internationella konkurrensen beviljas FoUI-finansiering.  (10%)

Inlämning av ansökningar:

I ansökningsomgångens första fas lämnas projektidéerna in till Nylands förbund med en separat idéblankett.  

Idéblankett, word

Idéblankett, pdf

Idésökningsblanketten ska undertecknas av en person som innehar namnteckningsrätt inom organisationen. Den undertecknade idéblanketten ska lämna sin senast 10.9.2018 klockan 14.00, antingen

 1. som bifogad fil med e-post ELLER
 2. per post.

Om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 10-09-2018.


Leveransadress:

Skicka blanketten undertecknad och skannad som bifogad fil med e-post till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Skriv "6Aika-idésökning" i meddelandets rubrikfält.

Postadress:
Nylands förbund / registratur
6Aika-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors

Alla som i den första fasen lämnat in en projektidé får skriftlig respons på sina idéer och förslag på fortsatta åtgärder. Utifrån idébedömningarna kallas de främsta sökandena till sparrningstillställningar, som ordnas 22–24.10 och 29–31.10 i Helsingfors. För att delta i sparrningen förutsätts att de sökande förbereder sig enligt de instruktioner som de får. I sparrningen används 6Aika-strategins modell för verkningsfullhet.

I ansökningsomgångens andra fas fyller sökandena i de egentliga, officiella ansökningarna i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. I den andra fasen ska ansökningarna lämnas in senast 19.11.2018. I ansökningsomgångens andra fas bör projektet vid punkt 3 i EURA 2014-systemets ansökningsblankett namnges så att namnet börjar med 6AIKA. Till exempel 6AIKA: Projektets arbetsnamn.

 


Mer information:

Läs mer om hur man söker finansiering i ansökningsguiden:

Ansökningsguide

Bekanta dig med materialet från informationsmötet om ansökningsprocessen 13.8.2018:

Materialbank

Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer:
6Aika-byråns kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid Nylands förbund:

Hanna Laaksonen, sakkunnig i strukturfondsärenden
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, programdirektör
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi


Länkar:

Strukturfondernas webbplats

6Aika på Nylands förbunds webbplats

6Aika-strategins webbplats

EURA 2014-systemet