Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

6Aika – ansökningsomgång för ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling; idésökning 14.9–27.10.2017, den egentliga ansökningsomgången avslutas 19.1.2018

Börjar: 14.9.2017
Ändarna: Idéfas 27.10.2017, egentlig ansökningsomgång 19.1.2018

Innehåll:


De sex 6Aika-städerna bjuder in partner för att komma med idéer och förverkliga städernas gemensamma 6Aika-projekt. Städerna hoppas få projektidéer som berör hållbar stadsutveckling, välmående och helheter av företagsservice.

Ansökningsomgången genomförs i två steg. Den första fasen är en idésökningsfas som pågår 14.9–27.10.2017, då de sökande lämnar in en kort beskrivning av sin projektidé. I ansökningsomgångens andra fas lämnas projektansökningarna in via EURA 2014-systemet senast 19.1.2018.

Alla som i den första fasen lämnat in en projektidé får skriftlig respons på sin idé och förslag på fortsatta åtgärder. På basis av utvärderingarna ordnas sparrning för de främsta sökandena 5.12, 13.12 och 15.12 i Helsingfors. För att delta i sparrningen förutsätts att de sökande förbereder sig enligt de instruktioner som de får.

Om du har en bra idé, var först i kontakt med någon av de medverkande städernas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna hjälper dig med att hitta kontakter i de andra städerna samt ger mer information om 6Aika-strategin och städernas behov.

Alla projekt ska vara samprojekt med aktörer från minst två av de sex medverkande städernas områden. Finansiering kan sökas av sådana som i strukturfondsprogrammet definieras som stödmottagare. Landskapsförbundet kan inte bevilja bidrag för utvecklingen av ett enskilt företags affärsverksamhet.

6Aika är en strategi för hållbar stadsutveckling som förverkligas av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Målet med strategin är att utveckla smart och hållbara tjänster.
 

Ansökningsomgångens prioriteringar:

Projekten som söker finansiering ska följa både 6Aika-strategin och strukturfondsprogrammet.

Ansökningsomgången tar fokus på strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål:

 • 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet
 • 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi samt energieffektiva lösningar

I valet av projekt betonas sådana projekt som gäller det särskilda målet 3.2.

Det är viktigt att det av idéerna och projektansökningarna framgår konkreta förslag på lösningar som anknyter till ansökningsomgångens teman. Åtgärderna ska kunna tas i bruk i stor omfattning i städerna och bidra till ny affärsverksamhet. Ansökningsomgången kan innehålla element från 6Aika-strategins alla tre prioriterade områden (Öppna data och gränssnitt, Öppna innovationsplattformar samt Öppen inkludering och kundrelation).


Noggrannare beskrivning av ansökningsomgångens teman:

Ett aktivt samarbete mellan städerna och företagen stöder stadsregionernas livskraftiga utveckling. Universitet, högskolor och forskningsinstitut har också en viktig roll för att det ska kunna bildas starka kompetenscentrum. Vi efterlyser nu konkreta förslag på nya serviceutvecklingsprojekt, försök som stöder innovationsverksamhet och åtgärder som främjar tillväxten vid företag eller hela kluster. Projekten ska utnyttja nya verksamhetsmodeller och teknologier (till exempel öppna data, MyData, BigData, 3D-modeller,  AR/VR/MR, IoT, robotteknik, konstgjord intelligens, blockkedjor). Alla projekt ska förverkligas i samarbete mellan olika aktörer: 

Städerna önskar få projektidéer som berör i synnerhet dessa ämnesområden:

 • Lösningar för hållbar utveckling
 • Tjänster som främjar välmående
 • Servicehelheter som stöder företagens tillväxt

Lösningar för hållbar utveckling: Målet med projekten inom detta tema är att utveckla smarta, resurseffektiva och koldioxidsnåla tjänster som ger företagen ny affärsverksamhet. Det är viktigt att projekten utnyttjar städerna som utvecklingsmiljöer, producerar och möjliggör ny affärsverksamhet samt styr kommuninvånarnas vanor i en mer hållbar riktning. Viktiga utvecklingsområden är byggverksamhet, utrymmesanvändning, energiproduktion och energieffektivitet, cirkulär ekonomi och rörlighet.

Tjänster som främjar välmående: Projekten inom detta ämnesområde ska främja kommuninvånarnas välbefinnande och aktivitet med hjälp av olika metoder för samutveckling. Projekten utvecklar och testar nya kundinriktade tjänster och lösningar i en autentisk användarmiljö. Målet är att de skalbara lösningar som projekten testar ska ge företagen ny affärsverksamhet. Utöver möjlig affärsverksamhet efterlyser man också metoder för att utveckla servicesegment och -kanaler. Projekten kan utnyttja kommunernas uppgifter om invånarnas uträttande av ärenden och koppla dem samman med redan befintliga utvecklingsmiljöer.

Servicehelheter som stöder företagens tillväxt: Inom detta ämnesområde skapar projekten helheter med företagsservice som fokuserar på att skapa nya företag, öka affärsverksamheten och marknadsföra innovationer. Inom projekten testar företagen, städerna och forsknings-, utvecklings- och innovationsaktörerna tillsammans olika tjänster. Servicehelheterna kan fokusera på särskilda verksamhetsområden, teknologier eller en kombination av dessa som har potential att bli växande affärsverksamhet.

Ett bra projekt utnyttjar de resultat, modeller och försök som tagits fram i tidigare 6Aika-projekt, till exempel innovativa upphandlingsförfaranden, utnyttjande av data som berör utvecklingsobjekt, metoder för samutveckling och befintliga innovationsplattformar. Projekten kan kombinera olika ämnesområden, men de ska rikta sig till endast ett särskilt mål (4.1, 5.1 eller 3.2).


Urvalskriterier:


I utvärderingen av projekten tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier som uppföljningskommittén har godkänt samt urvalskriterier som är specifika för 6Aika-programmet. De särskilda urvalskriteriernas och 6Aika-specifika urvalskriteriernas värden har fastställts på förhand.

De 6Aika-specifika urvalskriterierna som används i projektutvärderingen:

 • Projektet förverkligar 6Aika-strategin genom att rent konkret ta fram lösningar för att klara av de mest centrala utmaningarna inom stadsutvecklingen och genom att göra det möjligt att utveckla affärsverksamhet och kunnande samt skapa nya jobb, 40 %.
 • Projektets åtgärder genomförs i nära samarbete med städerna, företag, kunder och foU-aktörer, 30 %.
 • Åtgärderna och konsortiet som anges i projektplanen är ändamålsenliga och åtgärderna för att i stor omfattning ta i bruk resultatet har tydligt presenterats, 30 %.

Inlämning av ansökningar:


I ansökningsomgångens första fas lämnas projektidéerna in till Nylands förbund med en separat idéblankett.

> Idéblankett, word

> Idéblankett, pdf

Idésökningsblanketten ska undertecknas av en person som innehar namnteckningsrätt inom organisationen. Den undertecknade idéblanketten ska lämnas in senast 27.10.2017 klockan 14.00, antingen

 1. som bifogad fil med e-post ELLER
 2. per post.

Om blanketten skickas med post ska poststämpeln vara daterad senast 27.10.2017.


Leveransadress:


Skicka blanketten undertecknad och skannad som bifogad fil med e-post till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Skriv "6Aika-idésökning" i meddelandets rubrikfält.

Postadress:

Nylands förbund / registratur
6Aika-idésökning
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors

I ansökningsomgångens andra fas fyller sökanden i de egentliga ansökningarna i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. I den andra fasen ska ansökningarna lämnas in senast 19.1.2018.

I ansökningsomgångens andra fas bör projektet vid punkt 3 i EURA 2014-systemets ansökningsblankett namnges så att namnet börjar med 6AIKA. Till exempel 6AIKA: Projektets arbetsnamn.


Mer information:


Läs mer om hur man söker finansiering i ansökningsguiden:

> Ansökningsguide 

Materialet som presenterats vid informationsmötet 13.9.2017:

> Material


Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer:

> 6Aika-byråns kontaktpersoner
 

Kontaktpersoner vid Nylands förbund:

Hanna Laaksonen, programdirektör (vikarie) +358 40 574 8930,
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, sakkunnig i strukturfondsärenden +358 40 507 9998,
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi


Länkar:


> Strukturfondernas webbtjänst

> 6Aika på Nylands förbunds webbplats

> 6Aika-strategins webbplats

> EURA 2014-systemet