Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

6Aika-ansökningsomgång för ERUF-finansiering till förmån för hållbar stadsutveckling – kompletteringsansökan för genomförda 6Aika-projekt 1.–28.2.2021

Börjar: 1.2.2021
Ändarna: 28.2.2021

Innehåll:

Nylands förbund utlyser i samarbete med landets sex största städer ett ansökningstillfälle gällande ERUF-finansiering för 6Aika – Hållbar stadsutveckling. Ansökningsomgång 2021 genomförs i en etapp och är avsedd för redan genomförda 6Aika-projekt.

Ansökningstillfället är inriktat på verksamhetslinje 2 i strukturfondsprogrammet: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål:

 • 4.1 Utveckla forsknings-, kompetens- och innovationskluster på basis av regionala styrkor
 • 5.1 Stärka företagens innovationsverksamhet
 • 3.2 Utveckla förnybar energi samt energieffektiva lösningar

Det är i ansökningsomgång 2021 möjligt att söka finansiering för projekt som innebär att man genomför en ny, konkret helhet med en tydlig koppling till ännu pågående eller redan avslutade ERUF-projekt inom 6Aika-strategin. De projekt som ansökan gäller ska stärka redan genomförda 6Aika-projekts verkningsfullhet och förbättra deras resultat. De åtgärder som genomförs som en del av projektet ska öka synligheten för de resultat som 6Aika-strategin har åstadkommit liksom också ge ökad effektivitet åt hur resultaten får fotfäste, tas i bruk och/eller ges spridning.

De projekt som ansökan gäller ska vara genomförbara på kort tid (från ett halvt till ett år), och de ska avslutas senast 30.6.2022. Det projekt som ansökan gäller kan vara inriktat på samma särskilda mål eller ett annat sådant mål som det ursprungliga 6Aika-projekt vilket det nya projektet är kopplat till.

Det belopp som fördelas i anslutning till ansökningsomgången uppgår till ungefär 450 000 € (finansiering från EU och staten), och med den summan finansieras 2–4 projekt. Ifall mera finansiering från pågående ERUF-projekt inom 6Aika blir disponibel allokeras också de medlen vid detta ansökningstillfälle.
Projekten kan också vara sådana som får engångsersättning (Lump Sum).

Exempel på åtgärder som kan finansieras:

 • utvidgning av verksamheten:
  • nya pilotprojekt, försök
  • nya substansområden som har aktualiserats under genomförandet eller till följd av den rådande situationen i samhället (exempelvis de omvärldsförändringar som covid-19 har medfört)
  • nya de minimis-åtgärder (detaljerade utvecklingsåtgärder, till exempel servicedesign, teknologidemoer, marknadsförings- eller internationaliseringsplaner)
  • åtgärder med fokus på nya målgrupper (t.ex. hackaton, idétävlingar)
 • åtgärder som syftar till att sprida eller förankra resultat:
  • evenemang och webbinarier
  • verktygslådor, manualer, publikationer samt kommunikations- och marknadsföringsplan för ifrågavarande utfall
  • skalanpassa en lösning, ett tekniskt utförande eller en handlingsmodell som utvecklats i det ursprungliga projektet så att de lämpar sig för någon annan av de sex största städerna (t.ex. förankringsplan och testning i praktiken)
  • omsättande av resultaten i praktiken i en annan miljö eller en annan stad

6Aika är en strategi för hållbar stadsutveckling som förverkligas av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Målet med strategin är att utveckla smarta och hållbara tjänster. De projekt som ansöker om finansiering ska ha åtminstone två genomförare, från åtminstone två av de sex stora städerna. Projektens verksamhet och inverkan ska utsträckas till minst två av de sex stora städernas område. Sökande kan vara stödmottagare som definieras i strukturfondsprogrammet.

De projekt som söker finansiering ska vara förenliga med både strukturfondsprogrammet och 6Aika-strategin (på finska). Det projekt som ansökan gäller ska ha en koppling till ett ännu pågående eller ett redan avslutat 6Aika-projekt. I ansökan ska man uppge vilket 6Aika-projekt verksamheten anknyter till och vad för slags mervärde verksamheten kan ge med hänsyn till det som gjorts dessförinnan. Då man ansöker ska man tydligt redovisa de åtgärder som planeras, nyttan med verksamheten och den effekt som eftersträvas. I fråga om det projekt som ansökan gäller kan konsortiet delvis skilja sig från det ursprungliga 6Aika-projektet. Exempelvis kan huvudgenomföraren vara en annan eller så är det möjligt att bara en del av det ursprungliga konsortiet deltar.


Urvalskriterier:

I utvärderingen av projekten tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier som uppföljningskommittén har godkänt samt urvalskriterier som är specifika för 6Aika-programmet. De särskilda liksom de 6Aika-specifika urvalskriterierna viktas på fastställt sätt. Projekten bedöms både utifrån urvalskriterierna per strukturfondsprogrammets särskilda mål och utifrån de 6Aika-specifika urvalskriterier som ledningsgruppen har fastställt. Uppsättningarna av kriterier viktas lika.

Urvalskriterier för det särskilda målet 4.1 och hur de viktas:

 • Projektet förbättrar regionens förmåga till kompetensutveckling inom forskning och innovation samt till teknologisk förändring. (15 %)
 • Projektet bidrar till färdigheter att utnyttja nya möjligheter kommersiellt. (20 %)
 • I projektet samarbetar företag med forsknings-, utbildnings- och utvecklingsorganisationer. (15 %)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att kombinera kompetensområden på ett nytt sätt. (12 %)
 • Projektet är inriktat på de spetsbranscher eller utvecklingsmål som identifierats i landskapens strategier. (5 %)
 • Projektet är inriktat på en kunskapsintensiv och sysselsättande bransch. (12 %)
 • Projektet främjar internationalisering eller deltagande i nätverk. (5 %)
 • Projektet stöder främjande av koldioxidsnål ekonomi. (5 %)
 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. (2 %)
 • Projektet stöder likabehandling. (2 %)
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. (5 %)
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. (2 %)

 

Urvalskriterier för det särskilda målet 5.1 och hur de viktas:

 • Projektet stöder små och medelstora företags FoU-verksamhet för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster. (20 %)
 • Projektet stöder ett tätt samarbete mellan å ena sidan små och medelstora företag och å andra sidan forsknings-, utbildnings- eller utvecklingsorganisationer. (20 %)
 • Projektet skapar förutsättningar för ett nytt företag att inleda FoU-verksamhet. (20 %)
 • Projektet stöder utvecklingen av koldioxidsnål affärsverksamhet och främjar sysselsättningen. (12 %)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att kombinera kompetensområden på ett nytt sätt. (12 %)
 • Projektet är inriktat på de spetsbranscher eller utvecklingsmål som identifierats i landskapens strategier. (5 %)
 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. (2 %)
 • Projektet stöder likabehandling. (2 %)
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. (5 %)
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. (2 %)

 

Urvalskriterier för det särskilda målet 3.1 och hur de viktas:

 • Projektet stöder FoU-verksamhet för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster i anslutning till förnybar energi. (20 %)
 • Projektet stöder FoU-verksamhet för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster i anslutning till strävan efter ökad energi- eller materialeffektivitet. (20 %)
 • Projektet är inriktat på de spetsbranscher eller utvecklingsmål som identifierats i landskapens strategier. (5 %)
 • Projektet stöder samhällens (företags och medborgares) nya, koldioxidsnåla lösningar. (12 %)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att kombinera kompetensområden på ett nytt sätt. (12 %)
 • Projektet bidrar till företagens koldioxidsnålhet. (5 %)
 • Projektet stöder regionala nätverk och samarbetsformer för tillvaratagande av material- och energiströmmar. (15 %)
 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. (2 %)
 • Projektet stöder likabehandling. (2 %)
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. (5 %)
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. (2 %)
   

De 6Aika-specifika urvalskriterierna med vikter:

 • Projektplanen är ändamålsenlig, och åtgärderna har framställts tydligt och konkret. (40%)
 • Projektet främjar det att man tar i bruk och sprider de resultat som 6Aika har åstadkommit. (30%)
 • Projektet effektiverar ett redan avslutat eller ett ännu pågående 6Aika-projekts verkningsfullhet. (30%)

 

 


Inlämning av ansökningar:

Fyll i ansökan i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningsomgången stänger 28.2.2021. Projektet ska i punkt 3 i ansökningsblanketten i EURA 2014-systemet namnges efter det 6Aika-projekt till vars verksamhet det är kopplat, kompletterat med siffran 2 till sist. Till exempel 6AIKA: Klimatgatan 2.

Upplysningar:

Läs mera i ansökningsguiden för ERUF-finansiering av 6Aika-projekt:

> Ansökningsguide (pdf) 

Bekanta dig med materialet (pdf, på finska) från det informationsmöte som hölls 20.1.2021:

> Materialbanken


Leveransadress:

Fyll i ansökan i EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi.


Mer information:

Kontaktpersoner vid Nylands förbund:

Hanna Laaksonen, sakkunnig
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Henri Hallanoro, sakkunnig
+358 40 637 6087, henri.hallanoro@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, programdirektör
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer:

> Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer


Länkar:


> Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Finlands strukturfondsprogram

> 6Aika på Nylands förbunds webbplats

> 6Aika-strategin på webben (på finska)

> 6Aika-modell för verkningsfullhet  (på finska)

> EURA 2014 -systemet