Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Årets 2019 ansökningstider för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika-strategin

Börjar: 21.1.2019
Ändarna: 18.10.2019

Innehåll:


Nylands förbund inleder i samarbete de sex största städerna en ansökningsomgång för ERUF-finansiering som förverkligar 6Aika – Hållbar stadsutveckling. Omgången för 2019 genomförs som tre olika ansökningsomgångar.

Omgång 1 avslutas 29.3.2019

Omgång 2 avslutas 9.8.2019

Omgång 3 avslutas 18.10.2019

En ansökan som inlämnats under omgången utvärderas efter att denna slutat. Projektansökningar lämnas in till EURA 2014-systemet senast den dag ansökningsomgången slutar. De ansökningar som kommit in under en ansökningsomgång utvärderas på samma gång.

Ansökningsomgången tar fokus på strukturfondsprogrammets verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap och dess särskilda mål 3.2 Utveckla lösningar med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Under ansökningsomgången 2019 efterlyses projekt som utvecklar smarta, resurseffektiva och koldioxidsnåla lösningar och/eller tjänster som ger företagen ny affärsverksamhet och som främjar städernas mål som gäller kolneutralitet. Det är viktigt att projekten utnyttjar städerna som utvecklingsmiljöer samt styr städernas och kommuninvånarnas vanor i en mer hållbar riktning. Viktiga utvecklings- och försöksprojekt är en byggd miljö och kolsvalger, färdsätt, logistik och turism samt cirkulär ekonomi och upplevelseindustri.

I ansökningarna år 2019 ingår ett önskemål att projektsökande bereder projekthelheter som samordnar 6Aika ESF- och ERUF-projekt som erbjuder varandra ett starkt stöd. År 2019 har två 6Aika ESF-projekthelheter: 21.1 – 29.03.2019 och 19.8 – 18.10.2019. Ytterligare upplysningar om ESF-omgångarna: http://www.rakennerahastot.fi/sv/web/valtakunnalliset-teemat/hakuajat

6Aika är en strategi för hållbar stadsutveckling som förverkligas av Finlands sex största städer: Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Vanda och Åbo. Målet med strategin är att utveckla smarta och hållbara tjänster. De projekt som ansöker om finansiering ska ha minst två genomförare, från minst två olika sexlingsområden. Projektens verksamhet och konsekvenser ska rikta in sig på minst två sexlingars område. Finansiering kan sökas av sådana som i strukturfondsprogrammet definieras som stödmottagare.

Projekten som söker finansiering ska följa både strukturfondsprogrammet och 6Aika-strategin. Ett bra 6Aika-projekt utnyttjar resultat, modeller och försök från tidigare 6Aika-projekt, men kompletterar även 6Aika-projektportfoliot med nya och innovativa åtgärder. Projektansökan ska klart ange projektets åtgärder, fördelar (som det åstadkommit) och den verkningsfullhet som eftersträvas.

Om du har en bra idé, var först i kontakt med någon av de sex medverkande städernas kontaktpersoner. Kontaktpersonerna hjälper dig få kontakter från de andra städerna och ger mer information om 6Aika-strategin och städernas behov.


Urvalskriterier:


I utvärderingen av projekten tillämpas allmänna och särskilda urvalskriterier som uppföljningskommittén har godkänt samt urvalskriterier som är specifika för 6Aika-programmet. De särskilda urvalskriteriernas och 6Aika-specifika urvalskriteriernas värden har fastställts på förhand. Projekten utvärderas både utifrån urvalskriterierna som ledningsgruppen specifikt har fastställt för 6Aika-strategin.   Kriterierna värdesätts lika.

Urvalskriterier för det särskilda målet 3.2; bedömning och poängsättning av projekt (värderas enligt procenttalet inom parentes):

 • Projektet stöder FoU-verksamhet som berör förnybar energi för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster. (20 %)
 • Projektet stöder FoU-verksamhet som berör ökning av energi- eller materialeffektivitet för att utveckla och kommersialisera nya produkter, processer eller tjänster. (20 %)
 • Projektet riktas mot de spetsbranscher eller utvecklingsmål som identifierats i landskapens strategier. (5 %)
 • Projektet stöder samhällens (företags och medborgares) nya, koldioxidsnåla lösningar. (12 %)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att koppla ihop olika kompetensområden på ett nytt sätt. (12 %)
 • Projektet stöder smart specialisering genom att koppla ihop olika kompetensområden på ett nytt sätt. (5 %)
 • Projektet stöder regionala nätverk och samarbetsformer som berör utnyttjandet av material- och energiströmmar. (15 %)
 • Projektet främjar jämställdheten mellan könen. (2 %)
 • Projektet stöder likabehandling. (2 %)
 • Projektet stöder principerna för hållbar utveckling. (5 %)
 • Projektet stöder EU:s strategi för Östersjöregionen. (2 %)

De 6Aika-specifika urvalskriterierna som används i projektutvärderingen och hur de värdesätts:

 • Projektet förverkligar 6Aika-strategin genom att rent konkret ta fram lösningar för att på ett verkningsfullt sätt hantera de mest centrala utmaningarna inom stadsutvecklingen. (30%)
 • Projektet ger upphov till ny affärsverksamhet, nytt kunnande och nya arbetsplatser. (30 %)
 • Åtgärderna och konsortiet som anges i projektplanen är ändamålsenliga och åtgärderna för att i stor omfattning ta i bruk resultatet har tydligt presenterats. (20 %)
 • Projektet har potential att främja de medverkande städernas möjligheter att beviljas fui-finansiering bland internationell konkurrens.(10%)
 • Projektet stöder städernas mål för kolneutralitet. (10%)

Inlämning av ansökningar:


Projektansökningar lämnas in till EURA 2014-systemet (www.eura2014.fi) senast den dag ansökningsomgången slutar. Ansökningsomgångarna avslutas 29.3.2019, 9.8.2019 och 18.10.2019. De inom den angivna ansökningstiden erhållna ansökningarna utvärderas då ifrågavarande omgång avslutats.

Projektet bör vid punkt 3 i EURA 2014-systemets ansökningsblankett namnges så att namnet börjar med 6AIKA. Till exempel 6AIKA: Projektets arbetsnamn.

 


Leveransadress:


Projektansökningar lämnas in till EURA 2014-systemet (www.eura2014.fi)


Mer information:

Läs mera i ansökningsguiden för ERUF-finansiering av 6Aika-projekt.

> Ansökningsguide 

Bekanta dig med materialet från informationsmötet 22.01.2019:

> Materialbank

Kontaktpersoner vid Nylands förbund:

Hanna Laaksonen, sakkunnig i strukturfondsärenden
+358 40 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Tiina Huotari, programdirektör
+358 40 041 8029, tiina.huotari@uudenmaanliitto.fi

Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer:

Kontaktuppgifter till 6Aika-städernas koordinatorer:


Länkar:


Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 – Finlands strukturfondsprogram

6Aika på Nylands förbunds webbplats

6Aika-strategins webbplats

6Aika-modell för verkningsfullhet  (på finska)

EURA 2014-systemet