Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Tillväxt genom internationella talanger, riksomfattande ansökningsomgång för ERUF- och ESF-finansiering 14.6–25.9.2017

Börjar: 14.6.2017
Ändarna: 25.9.2017

Innehåll:


Nylands förbund inleder en riksomfattande ansökningsomgång för ERUF-finansiering som fokuserar på verksamhetslinje 1 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och de särskilda målen

1.1. Skapa ny affärsverksamhet och

2.1. Främjande av små- och medelstora företags tillväxt och internationalisering.
 

NTM-centralen i Tavastland  inleder en riksomfattande ansökningsomgång för ESF-finansiering som fokuserar på verksamhetslinje 3 i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och dess särskilda mål

6.1. Främja sysselsättningen bland ungdomar och andra personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
 

Projekt som beviljas finansiering:

Finansiering kan sökas av ERUF-projekt som främjar de särskilda målen 1.1 och 2.1 inom strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och agendan Tillväxt genom internationella talanger, samt av ESF-projekt som främjar det särskilda målet 6.1 och agendan Tillväxt genom internationella talanger. Projekten som finansieras ska främja både strukturfondsprogrammet och agendans mål.

Finansiering kan sökas av aktörer som i strukturfondsprogrammets ovannämnda mål har definierats som eventuella stödmottagare. Projekten förstärker samarbetet mellan företag, myndigheter, regionala aktörer, högskolor och tredje sektorn.


Ansökningsomgångens teman:

Det särskilda målet 1.1 är inriktat på etablering av nya företag och utveckling av ny affärsverksamhet. Med projekten främjas internationella talangers etablering och utveckling av företag och startupverksamhet med global inriktning samt invandrarföretagares förankring i regionens innovations- och företagsekosystem.

Inom det särskilda målet 2.1 stärks företagens tillväxt och internationalisering med hjälp av internationella talangers sakkunskap och nätverk. Målet är att skapa förnyelse inom näringsgrenar oavsett bransch med hjälp av internationellt kunnande.

Det primära målet inom det särskilda målet 6.1 (ESF) är att uppnå så fullständig sysselsättning av målgruppen i kompetensmotsvarande uppgifter som möjligt eller att stärka målgruppens entreprenöriella färdigheter. Därigenom stärks det tillväxt- och internationaliseringsinriktade perspektivet inom arbets- och näringspolitiken.

Finansieringsomgångens innehåll presenteras närmare i agendans bakgrundsdokument och ansökningsguiden.


Urvalskriterier:


Projektet ska följa strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 och agendan Tillväxt genom internationella talanger samt stöda ansökningsomgångens prioriteringar. I bedömningen av projekten tillämpas bedömningskriterierna (på finska) som godkänts av uppföljningskommittén samt urvalskriterier som är specifika för ansökningsomgångens tema. Urvalskriterierna definieras noggrannare i ansökningsguiden.


Inlämning av ansökningar:


Ansökningarna lämnas in elektroniskt via EURA 2014-systemet på adressen www.eura2014.fi. Ansökningarna ska lämnas in senast 25.9.2017.


Leveransadress:


Elektroniskt via EURA2014-systemet.


Mer information:


> Agendan Tillväxt genom internationella talanger

> Ansökningsguide / ERUF

> Ansökningsguide / ESF

 

Kontaktpersoner vid Nylands förbund/ERUF:                                                     

Anu Heinonen, sakkunnig i strukturfonder,
tfn 040 1824 828, anu.heinonen@uudenmaanliitto.fi

Hanna Laaksonen, programdirektör,
tfn 040 574 8930, hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi


Kontaktperson vid NTM-centralen i Tavastland/ESF:

Auli Vuorela, finansieringssakkunnig,
tfn 029 5021 264, auli.vuorela@ely-keskus.fi


Agendan Tillväxt genom internationella talanger:

Laura Lindeman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet,
tfn 029 504 7205, 050 408 9932 laura.lindeman@tem.fi


Länkar: