Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum Öppen riksomfattande ansökan 3.6 -2.9.2019

Börjar: 3.6.2019
Ändarna: 2.9.2019

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en nationell projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) som finansierar projekt ur ESF:s riksomfattande Arbetskraftsmobilitet i Europa-tema. Projektet genomförs i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland för att genomföra koordinationsprojektet Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum (S21492).

 

Målet med Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum -projekthelhetens regionala tillväxtcentrumprojekt är att med Finlands attraktiva arbetsliv öka antalet internationella experter till centret. Det långsiktiga målet är att sprida praxis som utvecklats under projektet och göra den till en bestående del av nationell praxis. Projektansökningen bör grunda sig i regionens konkreta tillväxt- och rekryteringsbehov, och att företag binder sig vid projektet är väsentligt. Dessutom bör projektet samarbeta tätt med migrations-, integrations- och näringstjänster, och sträva efter att beakta också regionens verksamma organisationer och serviceproducenter. Projekten kan också vara gemensamma projekt för flera tillväxtcentrum, och kan då också sträva efter nationella verksamhetsmodeller. Projekt kan genomföras inom ett område för NTM-centralen eller över flera regioner.

 

På grund av mängden tillgänglig finansiering kan varje NTM-centralområde (det finns 15 NTM-centraler i Finland) i regel finansiera ett projekt. Om en NTM-central får in fler än en ansökan, kan den finansierande myndigheten enligt egen bedömning presentera hur man kombinerar ansökningarna.

 

De finansierade projekten genomförs under högst tre år.

 

De projekt som finansieras bör vara i enlighet med "Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020" strukturfondsprogrammet för Finland mål område 3 (Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet) och dess särskilda mål 6.1 (Främjande av sysselsättningen av ungdomar och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden). Programdokumentet hittas på adressen: www.strukturfonder.fi > Om strukturfonderna > Läs mer: Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – strukturfondsprogrammet för Finland.

 

Projekten bör också vara i enlighet med det betonade innehållet för koordinationsprojektet Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum. Betoningarna för projektet för regionala tillväxtcentrum kan vara, exempelvis:

  • verksamhet, som för samman internationella experter och företag utifrån tillväxtcentrumets och omkretsregionernas egna behov
  • utveckling av stödtjänster som underlättar att flytta till Finland
  • främjande av placering av internationella experters familjemedlemmar till regionen
  • en tjänst som stöder arbetsgivare för att sänka tröskeln för att rekrytera utländska experter
  • genomförande av omställningstjänst för internationell rekrytering
  • att hålla kvar internationella experter (t.ex. utländska studerande), som redan är i landet, i Finlands arbetsliv

 

De som söker finansiering (stödmottagare) kan enligt det särskilda målet 6.1. vara aktörer som erbjuder och utvecklar arbetskraftstjänster, kommuner, utbildningsorganisationer, sociala partner, föreningar och andra organisationer som hänför sig till branschen. Statens myndigheter, såsom NTM-centralerna eller TE-byråerna, kan inte vara huvud- eller delgenomförare (stödmottagare) i projektet, men de kan naturligtvis höra till samarbetsnätverket som stöder genomförandet av projektet.

 


Urvalskriterier:

Urvalskriterier: bilaga (länk)


Inlämning av ansökningar:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija. Ansökan adresseras till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in till myndighetsbehandling i systemet EURA2014 senast 2.9.2019.


Leveransadress:

EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija


Mer information:

Kontaktuppgifter:

Projektansökan: Finansieringsexpert Mika Villa, tfn 0295 022 776, e-post mika.villa@ely-keskus.fi

Projektansökan och Med sikte på Finland-projekthelheten: Projektchef Timo Konttinen, tfn 0295 023 080, e-post timo.konttinen@ely-keskus.fi


Länkar:

 Ansökningsanvisningar: bilaga (länk)