Riksomfattande projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum, riktad riksomfattande ansökan 10.8 – 16.10.2020

Börjar: 10.8.2020
Ändarna: 16.10.2020

Innehåll:

NTM-centralen i Mellersta Finland öppnar en riktad nationell projektutlysning inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) som finansierar projekt ur ESF:s riksomfattande Arbetskraftsmobilitet i Europa-tema. Projektutlysningen genomförs i samarbete med "Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum" (S21492) koordinationsprojektet som genomförs av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Projektutlysningen riktas till regioner som ännu inte har ett regionalt till helheten "Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum" höranden projekt. Utlysningen riktas till verksamhetsområden för NTM –centralerna i Södra Savolax, Lappland, Norra Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland. Utöver dessa kan ansökningar från landskapet Egentliga Tavastland och landskapet Nyland (med undantag av Helsingfors, Esbo och Vanda) lämnas in.


De projekt som finansieras bör vara i enlighet med "Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020" strukturfondsprogrammet för Finland mål område 3 (Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet) och dess särskilda mål 6.1 (Främjande av sysselsättningen av ungdomar och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden). 

Projekten bör också vara i enlighet med det betonade innehållet för koordinationsprojektet Med sikte på Finland – Internationell kompetens ger tillväxt och konkurrenskraft i tillväxtcentrum.

Programdokumentet hittas på adressen: www.strukturfonder.fi > Om strukturfonderna > Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 – strukturfondsprogrammet för Finland.

Målet med "Med sikte på Finland" -projektets regionala tillväxtcentrumprojekt är att göra Finlands arbetsliv mer attraktivt bland internationella experter. Det långsiktiga målet är att sprida praxis som utvecklats under projektet och göra den till en bestående del av nationell praxis.

 

Med de finansierade projekten hoppas man stöda genomförandet av de skriftliga målen i regeringens Talent Boost -program (https://tem.fi/sv/tillvaxt-genom-internationella-talanger), dock med det undantag att alla verksamheter där det förekommer brist på arbetskraft kan vara som målgrupp – inte bara de växande nyckelindustrierna. De regionala projekten bör stärka regionens samarbetsnätverk mellan mångaktörer (t.ex. Talent Hub) och få internationella experter till dessa nätverk. Om tillväxtcentrum inte har sådana här nätverk sedan tidigare, bör man sträva efter att starta upp ett sådant inom regionen.

Projektansökningen bör grunda sig i regionens konkreta tillväxt- och rekryteringsbehov, och att företag binder sig vid projektet är väsentligt. Dessutom bör projektet samarbeta tätt med migrations-, integrations- och näringstjänster, och sträva efter att beakta också regionens verksamma organisationer och serviceproducenter. Projekten kan också vara gemensamma projekt för flera tillväxtcentrum, och kan då också sträva efter nationella verksamhetsmodeller.

 

Som projektets samarbetspartner beaktas de redan verksamma strukturfondsprojekten inom Tillväxt genom internationella talanger (ERUF/ESF). Delar av regionala projekt som redan tidigare fått stöd med Talent Boost-finansiering kan inte få understöd.

 

Betoningarna för projektet för regionala tillväxtcentrum kan vara, exempelvis:

  • verksamhet, som för samman internationella experter och företag utifrån tillväxtcentrumets och omkretsregionernas egna behov
  • utveckling av stödtjänster som underlättar att flytta till Finland
  • främjande av placering av internationella experters familjemedlemmar till regionen
  • en tjänst som stöder arbetsgivare för att sänka tröskeln för att rekrytera utländska experter
  • genomförande av omställningstjänst för internationell rekrytering
  • att hålla kvar internationella experter (t.ex. utländska studerande), som redan är i landet, i Finlands arbetsliv

 

De regionala projekten ska sinsemellan bilda en helhet med liknande kännetecken som genast är igenkännbar.

 

De finansierade projekten ska samarbeta med Business Finlands Talent Boost-team. Dessutom förutsätts NTM-centralen och TE-byrån (speciellt EURES) att höra till projektets samarbetsnätverk.

 

De finansierade projekten kan starta i början av året 2021 och de kan som längst pågå till 31.5.2023.


På grund av mängden tillgänglig finansiering kan det i regel finansieras ett projekt per ovannämnd region. I finansierade projekt bör man ha med områdets viktigaste aktörer. Om en ovannämnd region får in fler än en ansökan, kan den finansierande myndigheten enligt egen bedömning presentera hur man kombinerar ansökningarna. Projekt kan genomföras inom en region ett område för NTM-centralen eller över flera regioner.

 

De som söker finansiering (stödmottagare) kan enligt det särskilda målet 6.1. vara aktörer som erbjuder och utvecklar arbetskraftstjänster, kommuner, utbildningsorganisationer, sociala partner, föreningar och andra organisationer som hänför sig till branschen. Statens myndigheter, såsom NTM-centralerna eller TE-byråerna, kan inte vara huvud- eller delgenomförare (stödmottagare) i projektet, men de kan naturligtvis höra till samarbetsnätverket som stöder genomförandet av projektet.


Urvalskriterier:

Anvisning


Inlämning av ansökningar:

Finansiering söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett i EURA2014-systemet, som finns på adressen https://www.eura2014.fi/hakija. Vid ifyllandet av ansökan är det viktigt att den sökande har en grundlig förståelse för de anvisningar som finns i systemet om hur man fyller i en ansökan.

 

Ansökan adresseras till NTM-centralen i Mellersta Finland och lämnas in till myndighetsbehandling i systemet EURA2014 senast 16.10.2020.


Leveransadress:

EURA2014 -systemet


Mer information:

Projektansökan: Finansieringsexpert Mika Villa, tfn 0295 022 776, e-post mika.villa@ely-keskus.fi

 

Projektansökan och Med sikte på Finland-projekthelheten: Projektkoordinator Heidi Popova, tfn 0295 022 753, e-post heidi.popova@ely-keskus.fi


Länkar:

Ansökningsanvisningar

Anvisning

EURA2014 -systemet

Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020" strukturfondsprogram