Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU investoi kasvua tuottaviin ideoihin Pohjois-Savossa - rahoitushaku päättyy 28.9.2018

Börjar: 14.6.2018
Ändarna: 28.9.2018 (EAKR ja ESR)

Innehåll:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR- ja ESR-hankkeille. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa.

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. 

Hakemuksia toivotaan erityisesti teemoihin, jotka on esitetty alla. Kannustamme hakemaan osaajia/-osaamista myös maakuntamme ulkopuolelta hankkeisiin mukaan.

Hakemuksissa voi esittää myös toteutuksen vaiheistamista. Hankkeen toimenpiteet voivat osittain tai kokonaan kohdistua myös vaikutuksiltaan tai kohderyhmältään laajan hankkeen valmisteluun.

Hakemuksen valmisteluvaiheessa kehoitamme olemaan yhteydessä rahoittajien asiantuntijoihin. Yhteystiedot löytyvät kuulutuksen lopusta.

Näitä tarvitsemme:

 • Tki-ympäristöjen kehittäminen: Tavoitteena on edistää maakuntaan luotujen tutkimus- ja kehitysympäristöjen hyödyntämistä aiempaa tehokkaammin tukemaan elinkeinoelämän kasvua ja kehittymistä. Tukea myönnetään tki-ympäristöjen kokoamiseen laajemmiksi kokonaisuuksiksi, tarkoituksenmukaiseen varusteluun ja markkinointiin sekä niiden liittämiseksi osaksi kansallisia ja kansainvälisiä osaamisverkostoja.
 • Vähähiilistä taloutta kohti: Vähähiilisyyttä voidaan edistää moninaisesti. Se voi olla vähähiilisten tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, energiatehokkuuden nostamista pk-yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä uusiutuvan energian hyödyntämisen edistämistä. Erityisesti etsitään keinoja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden lisäämiseksi. Myös muu kiertotalouden sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävä hyödyntäminen edistävät tavoitetta. Erityisesti etsitään keinoja kiertotalouteen liittyvän yrittäjyyden lisäämiseksi. Myös muu kiertotalouden sekä luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävä hyödyntäminen edistävät tavoitetta. EAKR-tuesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille.
   
 • Digitaalisuuden hyödyntäminen: Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen liiketoiminnassa mm. tuotteissa, tuotannossa, myynnissä ja palveluissa tarvitaan toimenpiteitä. Digitaalisilla menetelmillä voidaan parantaa asiakaskokemusta, lisätä tuotteiden elinkaarta, säästää materiaaleja ja energiaa sekä tehostaa markkinointia. Alan osaamista voidaan koota yhteen, mitä kautta digitaalisten menetelmien hyödyntämistä voidaan tehostaa mm. pk-yrityksissä ja tki-toiminnassa. Tavoitteena on digitaalisten palvelujen käyttöasteen nostaminen pk-yrityksissä vähintään valtakunnalliselle tasolle.
   
 • Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen: Tukea myönnetään mm. yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla lisätään yritysten tuottavuutta, osaamista ja keskinäistä verkostoitumista. Tarvitaan toimenpiteitä, joilla edistetään organisaatioiden ja toimialojen rajat ylittävien alustaekosysteemien syntymistä (alustatalous). Hankkeet, joiden tavoitteena on alustatalouden vahvempi hyödyntäminen yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseissa.
   
 • Johtaminen ja työhyvinvointi: Tavoitteena on hyvä työelämä ja rakentaa Pohjois-Savon työpaikoista edistyksellisiä, vetovoimaisia ja tuottavia, jotka luovat uutta työtä. Tuotetaan uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja. Tärkeää on myös edistää työurien pidentämistä. Hankkeissa voidaan edistää osatyökykyisten työssä pysymistä ja ennenaikaisten eläköitymisten ehkäisyä. Hankkeet voivat sisältää toimialakohtaisia tai laajempia myös julkista sektoria koskevia kehittämistoimia.
   
 • Työllistyminen ja siirtymävaiheet: Maakunnassa tarvitaan ratkaisuja sekä avoimien työpaikkojen täyttämiseksi että työttömien työllistämiseksi. Hankkeet, joiden tavoitteena on vähentää yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saada aikaan laadukkaita työllistymisiä. Työn ja työvoiman liikkumisen edistäminen ovat tärkeitä keinoja parantaa työllisyyttä. Uusia keinoja ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tulisi tarjota hyödyntäen digitaalisia ratkaisuja ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Nuorten työllistymiseen ja rekrytoinnin helpottamiseen tarvitaan uusia keinoja ja kokeiluja. Toimenpiteitä kaivataan nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen.
   
 • Yrittäjyys: Tavoitteena on edistää uusien yritysten syntymistä Pohjois-Savoon ja tukea yrittäjyyttä osana koulutusta. Yrittäjien hyvinvointi, uusiutumiskyky ja alueen toimintaympäristö yhdessä hyvien yksityisten ja julkisten yrityspalvelujen kanssa mahdollistavat yritysten kehittymisen. Uusien yritysten synnylle pitää luoda hyvät edellytykset ja tukiverkosto. Toimivien yritysten tueksi tarvitaan uudistumiseen ja osaamisen päivittämiseen tukea ja neuvontaa sekä toimivaa innovaatioympäristöä. Maahanmuuttajat tarvitsevat heille suunnatut ja sopivat palvelut osana kokonaisuutta.
   
 • Osallisuuden edistäminen: Tavoitteena on erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymisen ehkäiseminen. Syrjimättömyyden edistäminen ja työelämäosallisuuden lisääminen laajempien alueellisten ratkaisujen avulla koskien erityisesti ikänsä, osatyökykyisyytensä, etnisen- tai kulttuurisen taustansa vuoksi heikossa asemassa olevia ryhmiä. Tarvitaan nuorten helposti saavutettavan psykososiaalisen tuen ja palveluiden sekä nuorten opintojen varhaisen tuen kehittämistä.
   
 • Koulutuksen saavutettavuus: Koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheita tukevia menetelmiä ja palveluita tulee tehostaa. Samoin kasvun tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta. Hankkeilla voi kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten toisen asteen tutkinnon suorittamista. Aikuisväestö tarvitsee ammattitaidon ylläpitämiseksi välineitä osaamisen päivittämiseen ja tutkintojen suorittamiseen.
   
 • Kestävä ja toimiva liikenne: Hankkeilla voidaan poistaa pk-yritysten saavutettavuuteen liittyviä liikenteellisiä pullonkauloja ja edistää kestävien liikkumisratkaisujen toteuttamista.
   
 • Kansalaistoimijat: Kuopion kaupunkialueella tuetaan kansalaistoimijalähtöisiä kehittämishankkeita.

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.

Business Finland toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) hakemuksia, jotka edistävät:

 • Aitoa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.
 • Sellaisten innovaatioiden yhteishankkeiden toteutumista, joissa alueen yritysten tunnistettuja haasteita ratkaistaan tutkimusosaamista hyödyntäen.
 • Kansainvälisen kilpailuedun syntymistä ja sen avulla mahdollistettavan vientiliiketoiminnan käynnistämistä tai kasvattamista.

Business Finlandin hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Lisätietoja hakuprosessista saa Aki Parviaiselta.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso

Tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 75 %, investointi- ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Business Finlandin tukitaso EAKR-rahoitettaville tutkimushankkeille on 90 % ja yrityshankkeille kansallisten tukitasojen mukaan.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Business Finlandin osalta käytettävä kustannusmalli riippuu kyseessä olevasta hanketyypistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/

Rahoitushakemusten käsittely

Kehittämis- ja investointihankkeiden käsittely kestää noin 3 kuukautta hakuajan päättymisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin 2 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 28.9.2018 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Vuoden 2019 hakuajat päättyvät 15.2., 17.5. ja 30.9.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Lisäksi alueellisiksi valintaperusteiksi on valittu Pohjois-Savon kehittämisen kärkialat, jotka ovat kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus. Hankkeet arvioidaan pisteyttämällä ne valintaperusteiden mukaisesti. Hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita sekä Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Hyvin valmistellussa hakemuksessa hakija osoittaa selkeästi hankkeen tarpeen ja hankkeen konkreettiset vaikutukset kehittämiskohteeseen tai kohderyhmään.


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Leveransadress:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)

Business Finlandille osoitetut hakemukset jätetään sähköisen asiointijärjestelmän kautta:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet,
kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
rahoitusasiantuntija (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

 Business Finland, Kuopio
Kallanranta 11, 70100 Kuopio 

Aki Parviainen
puh.: 029 505 5254
s-posti: aki.parviainen(at)businessfinland.fi


Länkar: