Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-ohjelmakauden 2014–2020 syksyn 2014 teemahaku Etelä-Savossa (ajalla 1.9.-5.11.2014)

Börjar: 1.9.2014
Ändarna: 5.11.2014

Innehåll:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) -> rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) -> rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) -> rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) -> rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) -> rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta.

Syksyn 2014 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

Vähähiilisyyden edistäminen (TL 1 ja 2):

 • Vähähiilinen kaupunki- ja taajamarakenne
 • Energiatehokkaat taajamat
 • Luonnonvarojen käytön materiaalitehokkuus
 • HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) http://www.hinku-foorumi.fi/

Avainalojen kehittäminen (maakuntaohjelmassa määritellyt avainalat) (TL 1):

 • Teollisuuden ja energiatuotannon vahvistaminen
 • Metsävarojen monipuolinen hyödyntäminen ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen
 • Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen

Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen (TL 1 ja 2):

 • Hankkeet, jotka parantavat yritystoiminnan kilpailukykyä

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3):

 • Uudenlaiset ratkaisut heikossa työmarkkina-asemassa oleville (ml. pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset) kohdennettaviin palveluihin
  • monialainen verkosto- ja yritysyhteistyö ja verkostomaisesti toteutettavat palvelut sekä uusien toimintamallien kehittäminen työmarkkinoille pääsyn edistämiseksi

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3)

 • Tuottavat ja työhyvinvointia parantavat koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä aiheeseen liittyvä vertaisoppiminen ja verkostoituminen
  • uudenlaisten työllistymisen mahdollisuuksien luominen ikääntyville ja työttömäksi jääneille

Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4)

 • Erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat)   koulutusvaihtoehdot ja aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumisen edistäminen
 • joustavat ja yksilölliset opintopolut osaamisen kehittämiseksi, tutkintojen suorittamiseksi ja työllistämiseksi erityisryhmille

 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4)

 • Älykkääseen erikoistumiseen liittyvät osaamistarpeet ja innovaatiovalmiudet
  • uudet palveluinnovaatiot ja uuden teknologian hyödyntäminen

 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5)

 • Osallisuutta vahvistavat kokonaisvaltaiset palvelut erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta
 • Monialaisen ja –ammatillisen yhteistyön kehittäminen ja  osaamisen vahvistaminen
 • moniammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen palvelukonseptin luominen

 

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2014 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

Hankkeiden tukiprosentit:

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet: 60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet: 60 %
 • Uudet avaukset, Älykkään erikoistumisen painopisteet: 70 %

Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin.  Valintakriteerit löytyvät täältä (pdf)

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja. Hankevalinnoissa suositaan koko maakuntaa koskevia hankkeita.


Inlämning av ansökningar:

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
s-posti: kirjaamo@esavo.fi

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Marjaana Kivelä
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh: 044 770 0590
s-posti: marjaana.kivela@esavo.fi

Teemu Räihä
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu
puh: 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
koulutus, tutkimus, ennakointi
puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
Marko Tanttu
bioenergia
Puh: 044 770 0488
s-posti: marko.tanttu@esavo.fi

Outi Nieminen
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0239
s-posti: outi.nieminen@esavo.fi

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

 

 

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Pia Pirskanen
liikunta, nuoriso, kulttuuri, oppilaitosten kehittäminen ja t&k hankkeet.
puh.: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Soile Laitinen
työllisyys, yrittäjyyys, oppilaitosten kehittäminen ja t&k hankkeet.
puh.: 029 502 4264
s-posti: soile.laitinen@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh.: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh.: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh.: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Esko Nyyssönen
yritysten kehittämisrahoitus
puh.: 029 502 4068
s-posti: esko.nyyssonen@ely-keskus.fi

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh.: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti: kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

Timo Alasuvanto
teknologia-asiantuntija
puh.: 029 502 4032
s-posti: timo.alasuvanto@tekes.fi

 

 


Länkar: