Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-ohjelmakauden 2014–2020 syksyn 2017 teemahaun teemat Etelä-Savossa - haku päättyy 22.9.2017

Börjar: 1.7.2017
Ändarna: 22.9.2017

Innehåll:

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2016-2017 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja  http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

 

 

Syksyn 2017 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

1. VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN / HIILINEUTRAALI ETELÄ-SAVO (EAKR)

Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:

 • Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (Toimintalinjalla 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) à rahoittajana ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Säästetty energia (MWh), 2. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 3. Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)

   

 • Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) à rahoittajina maakuntaliitto ja ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin (lkm), 2. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut (lkm), 3. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 4. Säästetty energia (MWh)

Hankkeiden toivotaan kehittävän vaihtoehtoisia tuotteita ja menetelmiä, joilla pystytään vähentämään jo olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta yrityksissä ja yhdyskunnissa. Vähähiilisyyttä toivotaan edistettävän erityisesti kiertotalouden avulla.

 

2. ETELÄ-SAVON MAAKUNTASTRATEGIAN KÄRJET (EAKR ja ESR)

Aiehaku Etelä-Savon uuden maakuntastrategian kärjistä päättyi 31.3.2017. Toivomme että rahoittajilta positiivista signaalia saaneista hankeideoista valmisteltaisiin hankehakemukset tähän hankehakuun, mikäli niitä ei haettu kevään 2017 hankehaussa tai ohjattu muihin rahoitusinstrumentteihin. Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka. Maakuntastrategiaan voi tutustua sivustolla http://strategia.esavo.fi

Haun tavoitteena on saada,

 • uusia innovatiivisia ja yrityslähtöisiä avauksia, jotka tukevat Etelä-Savon kolmea kärkeä VESI, METSÄ, RUOKA.
 • ESR-EAKR-hankepareja, joissa ESR-hankkeet tukevat EAKR-kehittämishankkeiden kohderyhminä olevien yritysten henkilöstön osaamista.

 

3. ESR (rahoittajana ELY)

 • Edistetään nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
 • Vahvistetaan mikro ja pk -yritysten tuottavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvälistyminen, talouden kasvu, ekologisuus, ikääntyminen, työskentelytavat).
 • Edistetään työttömien miesten työllistymistä sekä yrittäjinä toimivien naisten osaamisen kehittämistä.
 • Kehitetään palveluita koulutus- ja työurien välille. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan erityisesti perusasteen varassa oleviin; toimenpiteiden tavoitteena on välitön koulutukseen sijoittuminen.
 • Parannetaan kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjontaa ja laatua työelämän tarpeista lähtien.
 • Parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja muuten heikossa asemassa olevien ihmisten elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

ESR:sta rahoitettavaksi haetaan myös hankkeita, erillisinä tai osana muuta toimintaa, joissa valmistellaan kansainvälistä kehittämistoimintaa. Seuraava ESR:n kansainvälisen yhteistyön haku järjestetään keväällä 2018. Hakuun voi osallistua maakunnan kehittämispainoalojen pohjalta.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua järkevistä kokonaisuuksista, ensisijaisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:sta, jollei hankkeen luonne muuta vaadi. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 30–40 prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

 

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet 60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet 60 %
 • Uudet avaukset, vähähiiliset hankkeet ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavat uudet & innovatiiviset hankkeet 70 %                                                                                                                                                                         

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

 

Pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten inves-tointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15% ja 35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80% hyväksyttävistä kus-tannuksista

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityksen kehittämisavustus

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitusta kohdistetaan myös innovatiivista osaamista hyödyntäviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Myös Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin rahoitushakujen hakuaikoina. Yleensä haut liittyvät Tekesin ohjelmiin. Hakemus jätetään Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa. www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi EAKR-hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 22.9.2017. Tämä on vuoden 2017 viimeinen hankehaku.

Vuoden 2018 hakuajat ovat seuraavat molempien rahastojen osalta:

 1. Haku päättyy perjantaina 16.2.2018
 2. Haku päättyy perjantaina 11.5.2018
 3. Haku päättyy perjantaina 31.8.2018

Inlämning av ansökningar:

Kyseessä on täysin sähköinen haku. 


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Yhteystiedot:
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli
s-posti: kirjaamo@esavo.fi

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
hyvinvointi
puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi

Teemu Räihä
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Hanna Makkula
Koulutus, tutkimus ja ennakointi
puh: 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154
s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Katriina Säisä
työllisyys, tuottavuus ja hyvinvointi
puh: 029 5024 090
katriina.saisa@ely-keskus.fi

 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Kristiina Laatikainen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4261
s-posti: kristiina.laatikainen@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi

 

 

 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 


Länkar: