Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-ohjelmakauden 2014–2020 ylimääräinen hankehaku Etelä-Savossa 2017. Etelä-Savon maakuntastrategia -teemahaku: Puhtaasti Paras! – Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030. - haku päättyy 9.6.2017

Börjar: 1.5.2017
Ändarna: 9.6.2017

Innehåll:

Aiehaku Etelä-Savon uuden maakuntastrategian kärjistä päättyi 31.3.2017 ja siihen saapui 45 ideaa maakunnan kehittämiseksi. Näiden ideoiden pohjalta olemme tarkentaneet tämän hankehaun teemoja. Toivomme että rahoittajilta positiivista signaalia saaneista hankeideoista valmisteltaisiin hankehakemukset tähän hankehakuun. Mikäli joidenkin hankkeiden, erityisesti EAKR-ESR-hankeparien, valmistelu vaatii enemmän aikaa niin hakemukset voi jättää myös syksyllä päättyvässä hankehaussa. Ensisijaisesti hakemuksia toivotaan kuitenkin tähän, 9.6.2017 päättyvään hankehakuun. Hankeideat, jotka ohjattiin muihin rahoitusinstrumentteihin, noudattavat näiden rahoittajien ja rahoituslähteiden hakuaikoja.

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman tässä haussa avoinna olevat toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen à rahoittajana ELY
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR), erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen à rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, tuottavuuden ja osaamisen edistäminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2016-2017 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja  http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

 

Kesän 2017 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

ETELÄ-SAVON MAAKUNTASTRATEGIAN KÄRJET

Etelä-Savon uusi maakuntastrategia Puhtaasti paras! – Etelä-Savo Saimaan maakunta 2030 on valmistunut. Strategian kärkiä ovat vesi, metsä ja ruoka. Näille kärkivalinnoille maakunta rakentaa tulevaisuuden kasvun. Maakuntastrategiaan voi tutustua sivustolla http://strategia.esavo.fi

Haun tavoitteena

  • on saada uusia innovatiivisia ja yrityslähtöisiä avauksia, jotka tukevat Etelä-Savon kolmea kärkeä VESI, METSÄ, RUOKA.
  • on saada ESR-EAKR-hankepareja, joissa ESR-hankkeet tukevat EAKR-kehittämishankkeiden kohderyhminä olevien yritysten henkilöstön osaamista.

Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua järkevistä kokonaisuuksista, ensisijaisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:sta, jollei hankkeen luonne muuta vaadi. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 30–40 prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

 

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

  • Toimialojen kehittämishankkeet: 60 %
  • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:60 %
  • Uudet avaukset, vähähiiliset hankkeet ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavat uudet & innovatiiviset hankkeet

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

Pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten inves-tointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15% ja 35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80% hyväksyttävistä kus-tannuksista

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityksen kehittämisavustus

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitusta kohdistetaan myös innovatiivista osaamista hyödyntäviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

 

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Myös Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin rahoitushakujen hakuaikoina. Yleensä haut liittyvät Tekesin ohjelmiin. Hakemus jätetään Tekesin sähköisessä asiointipalvelussa. www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 9.6.2017. Tätä seuraava hakuaika päättyy molempien rahastojen osalta 22.9.2017.


Inlämning av ansökningar:

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5

50100 Mikkeli
s-posti: kirjaamo@esavo.fi

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
hyvinvointi
puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Teemu Räihä
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0571
s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

Jyrki Kuva
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 757 6698
s-posti: jyrki.kuva@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Hanna Makkula
Koulutus, tutkimus ja ennakointi
puh: 0400 618 489
s-posti: hanna.makkula@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa
työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154
s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Katriina Säisä
työllisyys, tuottavuus ja hyvinvointi
puh: 029 5024 090
katriina.saisa@ely-keskus.fi

 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Kristiina Laatikainen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4261
s-posti: kristiina.laatikainen@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi

 

 

 

 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

 

 

 


Länkar: