Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-ohjelmakauden 2014-2020 helmikuun 2016 teemahaku Etelä-Savossa - haku päättyy 12.2.2016 (EAKR) ja 1.3.2016 (ESR)

Börjar: 27.11.2015
Ändarna: 1.3.2016

Innehåll:

EU-ohjelmakauden 2014–2020 helmikuun 2016 teemahaun teemat Etelä-Savossa

 

Aloituspäivämäärä: 27.11.2015
Päättymispäivämäärä: 12.2.2016 ja 1.3.2016

 

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) à rahoittajina ELY ja maakuntaliitto
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) à rahoittajina ELY, TEKES ja maakuntaliitto
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) à rahoittajana ELY
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) à rahoittajana ELY
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) à rahoittajana ELY

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talouden edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. Vähähiilisen talouden tukemiseen kohdennetaan 25 % EAKR-hankerahoituksesta. Katso lisätietoja vähähiilisyydestä tästä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisella suunnitelmalla sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmalla 2015-2016 tarkennetaan rahoitettavaa toimintaa. Kehittämistyön linjaukset Etelä-Savon osalta on esitetty maakuntaohjelmassa vuosille 2014–2017. Nämä asiakirjat löydät Etelä-Savon maakuntaliiton internetsivuilta:

http://www.esavo.fi/maakuntaohjelma ja  http://www.esavo.fi/ohjelmakausi_2014-2020

 

Helmikuun 2016 teemahaun teemat Etelä-Savossa ovat:

 1. VÄHÄHIILISYYDEN EDISTÄMINEN / HIILINEUTRAALI ETELÄ-SAVO

Hankkeita haetaan erityisesti seuraaviin rakennerahasto-ohjelman mukaisiin erityistavoitteisiin:

 • Erityistavoite 3.1. Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen (Toimintalinjalla 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky) à rahoittajana ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Säästetty energia (MWh), 2. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 3. Vähähiilisyyttä edistävät yritykset (lkm)
 • Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen (Toimintalinjalla 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) à rahoittajina maakuntaliitto ja ELY
 • Tuotosindikaattorit: 1. Yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin (lkm), 2. Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut (lkm), 3. Yrityksissä toteutettavat vähähiilisyyttä edistävät demonstraatiot (lkm), 4. Säästetty energia (MWh)

Hankkeiden toivotaan kehittävän vaihtoehtoisia tuotteita ja menetelmiä, joilla pystytään vähentämään jo olemassa olevien tuotteiden ja menetelmien synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta yrityksissä ja yhdyskunnissa. Energia- ja materiaalitehokkuuttaa voidaan lisätä mm. kiertotalouden avulla. Myös muut haun teemat voivat toteuttaa vähähiilisyyttä.

           

Lisätietoa vähähiilisyydestä ks. https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys ja Savon ilmasto-ohjelma

 

 1. ÄLYKÄS ERIKOISTUMINEN
 •  Metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantoprosessit
  • Korkean jalostusasteen tuotteet ja tuotantoprosessit
 • Digitaalinen tiedonhallinta
  • Tuetaan uutta liiketoimintaa synnyttäviä alustoja ja pilotteja
  • Palveluiden tuottamiseen liittyvät sovellutukset
  • Digitaalisuutta tukevien hankkeiden toivotaan toimivan yritysten rajapinnassa ja uudistavan alueen yritysten liiketoimintaa.

Älykkään erikoistumisen hankkeiden toivotaan tukevan Sipilän hallituksen kärkihankkeiden tavoitteita.

 

 1. HYVINVOINTI
 • Sähköinen asiointi ja palvelujen digitalisoituminen
 • Ennakoiva terveyden edistäminen

Voivat koskea esim. haja-asutusalueilla asuvia ikäihmisiä, nuorten osallisuutta tms.

Maakuntaliitto toivoo EAKR-hankkeita ainoastaan toimintalinjalle 2.

 

 1. ESR à rahoittajana ELY
 •  Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen (TL 3)
  • Toivotaan hankkeita nuorten ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen, mahdollisimman suorilla työelämälähtöisillä toimenpiteillä. Hankkeissa tulee huomioida yritysten osaamistarpeet. Lisäksi tulee erityisesti huomioida toimien nopea vaikuttavuus ja kotoutumiseen liittyvät muut toimenpiteet. Esityksiä toivotaan myös TE-toimiston ja yksityisten palveluntarjoajien yhteistyön kehittämiseksi nuorten työllistämiseksi.
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen (TL 3)
  • Toivotaan hankkeita, jotka edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeilla voi edistää mm. yritysten ja yritysverkostojen johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja sekä parantaa mm. työprosesseja ja yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassaan.
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen (TL 3)
  • toivotaan hankkeita, jotka edistävät eri alojen sukupuolten mukaisen eriytymisen purkamista ja työelämän tasa-arvoisuuden edistymistä.
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (TL 4)
  • toivotaan hankkeita, joiden lähtökohtana ovat alueen kasvu- ja rakennemuutosalojen yritysten ja aloilla toimivista erilaisista ketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet. Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka pohjautuvat maakunnan vahvoille tutkimusaloille joilla on pk-yritysten liiketoimintaa tukevaa osaamista. Hankkeet voivat olla rinnakkaisia Tekesin EAKR hankkeille. Erityisesti toivotaan hankkeita, jotka vahvistavat aineettoman arvonluonnin kautta luovien alojen yritysten ja yhteisöjen kanssa solmittuja kumppanuuksia. Tavoitteena tulisi olla uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden löytäminen kasvu- ja rakennemuutosalojen sekä luovien alojen rajapinnoilla.
  • Lisäksi toivotaan hankkeita, jotka tukevat alueen elinkeinojen ennakoivaa rakennemuutoksen hallintaa.
  • Hankkeet voivat kehittää myös eri kouluasteiden välisiä toimintakonsepteja. Hankkeet voivat olla rinnakkaisia maakuntaliiton EAKR hankkeille.
 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (TL 4)
  • toivotaan erityisesti ilman peruskoulutuksen jälkeistä tutkintoa olevien koulutusmahdollisuuksia parantavia hankkeita. Hankkeiden tulee kehittää joustavia ja yksilöllisiä opinto- ja tutkintopolkuja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Hankkeissa toivotaan kehitettävän koulutuksen ja työelämäpolkujen ohjausosaamista sekä menetelmiä työ- ja koulutusurien eri vaiheisiin.
 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen (TL 5)
  • Toivotaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja nuorten elämänhallinnan ja työ- ja opiskelukyvyn vahvistamiseksi. Toimintatavoissa tulee huomioida moniammatillisuus, matalan kynnyksen toiminta, varhainen puuttuminen, osallisuuden ja vertaistoiminnan vahvistaminen.

ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, joilla edistetään pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä. Hankkeet voivat kehittää muun muassa vähähiilisten yritysten verkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden, kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeilla halutaan tukea myös kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa.

Osa tuettavista ESR ja EAKR hankkeista voi olla pk-yritysten rakennerahasto-ohjelmaan osallistumista edistävien mallien kokeilua ja laajaa kohderyhmää tai aluetta koskevia hankekokonaisuuksia kokoavia ja valmistelevia toimia esimerkiksi yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla toteutettuina.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymät yleiset ja erityistavoitekohtaiset arviointiperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Valintakriteerit löytyvät täältä.

Hakemusta valmisteltaessa hakijan on tutustuttava huolellisesti rakennerahasto-ohjelmasta tuettavan toiminnan sisältöihin sen erityistavoitteen osalta, josta hakee hanketta rahoitettavaksi sekä kyseisen erityistavoitteen tuotosindikaattoreihin. Hakemusta valmisteltaessa on huomioitava, että hankkeen tulee pyrkiä vahvistamaan erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä sekä edistämään vähähiilistä taloutta.

Pääsääntöisesti hankkeet voivat maksimissaan olla kahden vuoden mittaisia ja ensisijaisesti tulee käyttää flat rate- tai lump sum -kustannusmalleja. Hankevalinnoissa suositaan koko maakuntaa koskevia hankkeita.

Hankkeen palkkakustannusten tulee koostua pääsääntöisesti kokonaisista tai vähintään puolikkaista htv:stä. Henkilötyövuodet lasketaan koko hankkeen keston ajalta. Palkkatason tulee olla kohtuullinen suhteessa toimialan yleiseen palkkatasoon.

Mikäli hankkeeseenne sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä.

Hankkeilta edellytetään ohjelma-asiakirjan mukaisesti yksityistä rahoitusta, kuntarahoitusta ja/tai muuta julkista rahoitusta, jonka osuuden tulee olla pääsääntöisesti vähintään 40 prosenttia. Myös itse hakijan tulee osallistua hankkeen rahoittamiseen. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen. Sitoumukset muusta kuin hakijan/-oiden omasta rahoituksesta on toimitettava viimeistään ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Yhteishankkeissa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa osatoteuttajien välinen, vähintään aie- tai esisopimusluonteinen yhteistyösopimus. Ennen yhteishankkeiden rahoituspäätöksen tekemistä hakijoiden tulee toimittaa myös varsinainen yhteishankkeen toteuttamista koskeva yhteistyösopimus.

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin (yhteystiedot alla).

 

Hankkeiden tukiprosentit

Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittamien hankkeiden tukiprosentit ovat:

 • Toimialojen kehittämishankkeet:                                                                                                       60 %
 • TKI- ja osaamisrakenteiden kehittämishankkeet:                                                                        60 %
 • Uudet avaukset, vähähiiliset hankkeet ja Älykkään erikoistumisen painopisteitä toteuttavatuudet & innovatiiviset hankkeet:                                                                                    70 %                                                                                                                                                          

Elyn tukiprosentit ovat pääsääntöisesti 70 %

Viranomaisella on oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä liittyen mm. hankkeen alueelliseen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen, laatuun, uutuusarvoon, hyödyn jakautumisen laajuuteen, käytettävissä olevien varojen riittävyyteen ja muun rahoituksen saatavuuteen.

 

Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Pääsääntöisesti rahoituksessa käytettävä tukitaso on 70 %. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin.

 

Rahoittaja antaa asiassa tarvittaessa lisätietoa.

 

Yrityskohtaiset tuet

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatuilla avustuksilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

 

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen EAKR-hakujen määräaikoina. Hakemukset jätetään Tekesin sähköiseen järjestelmään www.tekes.fi.

 

Hakuajat

Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi EAKR-hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 12.2.2016 ja ESR-hakemukset viimeistään 1.3.2016. Tätä seuraavat hakuajat päättyvät EAKR:n osalta 23.9.2016 ja ESR:n osalta 1.10.2016.


Inlämning av ansökningar:

Kyseessä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014-järjestelmään https://www.eura2014.fi

 

Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Yhteystiedot:

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5

50100 Mikkeli

s-posti: kirjaamo@esavo.fi

 

Heli Gynther
matkailu ja kulttuuri
puh: 040 773 7285
s-posti: heli.gynther@esavo.fi

Eveliina Pekkanen
hankkeiden valmistelu ja suunnittelu

puh: 044 770 0591
s-posti: eveliina.pekkanen@esavo.fi
 

Teemu Räihä
rakennerahasto-ohjelman koordinointi
puh: 044 770 0571

s-posti: teemu.raiha@esavo.fi

 

Soile Laitinen
maaseutu, elintarvike, metsätalous, elinkeinojen    kehittäminen, puutuote- ja teknologiateollisuus
puh: 040 670 0902
s-posti: soile.laitinen@esavo.fi

Tomi Heimonen
elinkeinoelämä ja innovaatiotoiminta
puh: 050 522 8587
s-posti: tomi.heimonen@esavo.fi

 

Hanna Makkula

Koulutus, tutkimus ja ennakointi

puh: 0400 618 489

s-posti: hanna.makkula@esavo.fi

 

 

   

Etelä-Savon ELY-keskus
PL 164 (Jääkärinkatu 14)
50101 MIKKELI
s-posti:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Pia Pirskanen
koulutus, osaaminen ja t&k –hankkeet
puh: 029 502 4160
s-posti: pia.pirskanen@ely-keskus.fi

Kirsi Komppa

työllisyys ja osallisuuden edistäminen
puh. 029 502 4154

s-posti: kirsi.komppa@ely-keskus.fi

Esa Pekonen
ympäristö ja luonnonvarat
puh: 029 502 4159
s-posti: esa.pekonen@ely-keskus.fi
 

Jarkko Rautio
yritysten toimintaympäristön kehittäminen
puh: 029 502 4164
s-posti: jarkko.rautio@ely-keskus.fi

Outi Kaihola
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 0295 024 047
s-posti: outi.kaihola@ely-keskus.fi

Esko Nyyssönen
yritysten kehittämisrahoitus
puh: 029 502 4068
s-posti: esko.nyyssonen@ely-keskus.fi

   
   

Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki
puh: 029 505 5000 (vaihde)
s-posti:
kirjaamo@tekes.fi

Mikkelin toimipiste
Jääkärinkatu 14 (PL 164), 50100 Mikkeli

 

Kirsi Kosunen
puh: 029 502 4075
s-posti: kirsi.kosunen@tekes.fi
 

 

 


Länkar: