Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-rahoitusta haettavana: Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan

Börjar:
Ändarna: ELY-keskus: EAKR ja ESR 11.5.2018, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: EAKR jatkuva haku

Innehåll:

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmasta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Toimintalinjat ovat:

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/pokat2021).

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2). Lisätietoa https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

ELY-keskus rahoittaa:

Yrityksen kehittämisavustus
Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoyhteistyötä rahoitusta suunnataan erityisesti kasvukykyisten aloittavien ja kehittyvien yritysten kehittämishankkeisiin, kun yritys kehittää merkittävästi tuotantoaan, kilpailukykyisiä tuotteita tai palveluita kasvaville kotimaan ja viennin markkinoille. Rahoitus kohdistetaan innovatiivista osaamista edustaviin yrityksiin ja/tai kasvupotentiaalia omaaviin aloittaviin ja toimiviin yrityksiin, joiden kehittämishankkeilla on positiivinen vaikutus aluetalouteen. Yrityksen kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Yritysten kehittämishankkeissa investoinnin tukitaso vaihtelee 15–35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista, riippuen yrityksen koosta. Kehittämistoimenpiteiden tukitasona pk-yrityksille käytetään pääsääntöisesti lainsäädännön mahdollistamaa 50 % tukea hyväksyttävistä kustannuksista.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä. Rahoitusta suunnataan erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään yritysverkostojen kansainvälistä kilpailukykyä ja vientiä. Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Investointeihin avustusta voidaan kuitenkin myöntää enintään 45 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä kustannuksista.

EAKR-kehittämisrahoitus
Tarvitsemme erityisesti hankkeita, jotka edistävät

 • pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintoja
 • kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa
 • luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävää hyödyntämistä
 • ympäristökuormituksen pienentämistä tehokkailla toimintatavoilla

EAKR-kehittämishankkeissa tukitaso on 60–75 %.

ESR-rahoitus
Tarvitsemme erityisesti hankkeita, joissa

 • kehitetään vientiyritysten osaamista
 • edistetään kansainvälisen osaamisen hyödyntämistä maakunnan elinkeinoelämässä
 • hyödynnetään uusinta tutkimustietoa pk-yritysten osaamisen kehittämisessä
 • vahvistetaan tuottavuutta, innovointia, johtamista ja työhyvinvointia pk-yrityksissä
 • haetaan ratkaisuja työn ja työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi maakunnassa
 • kehitetään koulutusta vastaamaan maakunnan osaamistarpeita
 • rakennetaan joustavia opintopolkuja työikäisten osaamisen päivittämiseksi
 • uudistetaan koulutusta työympäristöissä toteutettavaksi
 • tuetaan koulutuksen jälkeistä työllistymistä
 • tuetaan nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien hakeutumista koulutukseen ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille
 • kehitetään nuorille helposti saavutettavaa psykososiaalista tukea ja palveluita
 • edistetään työelämän ulkopuolella olevien miesten työllistymistä
 • kehitetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä

Hankkeita voidaan toteuttaa myös eurooppalaisessa yhteistyössä. Lisätietoa ESR:n kansainvälisen yhteistyön hakuohjeesta.

ESR-hankkeissa tukitaso on 75–80 %.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus:

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto myöntää EAKR-tukea hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Hankkeilla haetaan älykkään erikoistumisen painopisteitä tukevaa, alueen osaamiskärkiin perustuvaa toimintaa, jossa tavoitellaan uudenlaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Erityisesti haetaan konkreettisia uusia avauksia, joissa on kysyntä- ja tarvelähtöinen lähestymistapa.

EAKR-tukea voidaan kohdistaa myös toimintaan, joka tukee yritysten valmiuksia ja kyvykkyyttä esim. uusien teknologioiden ja digitalisaation käyttöönottoon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeissa toivotaan huomioitavan, kuinka toimenpiteisiin voidaan osallistaa yrityksiä laajasti koko maakunnan alueelta.

EAKR-rahoituksella kehitetään myös alueen tki-toiminnan infrastuktuuria sekä erilaisia kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Haussa painotetaan erityisesti sellaista julkista tki-infrastuktuuria, jonka kautta on mahdollista tehdä uudenlaisia tki-organisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyöavauksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntaliiton EAKR-hankkeiden tukitaso on pääsääntöisesti 70 %.

Hankkeiden tukitaso
Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %.

Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä.

Käytettävissä olevat kustannusmallit
Hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Business Finlandin haut
Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Business Finlandin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Lisätietoa julkisen tutkimuksen rahoituksesta, EAKR-rahoituksesta ja hakemisesta www.businessfinland.fi.

Hakuajat
Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen viimeistään 11.5.2018 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta myönnettävissä EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Seuraava rahoitushaku ELY-keskukseen jätettävien EAKR- ja ESR-kehittämishankkeiden osalta päättyy 28.9.2018.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on sähköinen haku.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, niistä tulee tehdä erilliset hakemukset. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain vähäisessä määrin.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso).


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa suosittelemme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin ja tutustumaan käynnissä olevaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Kauppakatu 40 B (PL 69), 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
s-posti: kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
s-posti: pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Jeskanen
Business Finlandin palvelut
p. 029 502 6056
s-posti: pekka.jeskainen(at)businessfinland.fi

Veli-Pekka Ihanus
Business Finlandin palvelut
p. 029 502 6055
s-posti: veli-pekka.ihanus(at)businessfinland.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
s-posti: kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
s-posti: sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Ulla-Riitta Pölönen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 911 0355
s-posti: ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi

Tiina Ojala
EAKR-kehittämishankkeet
p. 040 550 8190
s-posti: tiina.ojala(at)pohjois-karjala.fi


Länkar: