Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen - haku päättyy 19.5.2017

Börjar: 24.3.2017
Ändarna: 19.5.2017 (EAKR ja ESR)

Innehåll:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. EAKR-tuesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2). Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava ohjelman tavoitteita. Lisätietoja ohjelman tavoitteista Lisäksi hankkeiden tulee edistää Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa.

 • TL1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
 • TL2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
 • TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 • TL4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 • TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Pohjois-Savon liitto toivoo aluekehitysrahastoon (EAKR) kehittämistyötä ja investointeja varten hakemuksia, jotka edistävät esimerkiksi:

 • tki-ympäristöjen toiminnallista vahvistamista ja hyödyntämistä
 • valmiuksia tutkimuksesta ja innovoinnista tulevien uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen
 • pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien yritysverkostojen toiminnan kehittämistä
 • kuntaomisteisten, yritysalueisiin liittyvien, pienimuotoisten liikenteellisten pullonkaulojen poistamista
 • yritysryhmien, yhdyskuntarakenteen, asumisen, rakennusten tai kotitalouksien energia- ja materiaalitehokkuutta
 • uusiutuvan energian ja cleantechin kehittämistä ja käyttöä
 • digitalisaation hyödyntämistä, erityisesti pk-yritystoiminnan kasvun tukemiseksi

ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, jotka edistävät:

 • pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä tukevia liiketoimintoja
 • kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa
 • pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä (yritysten kehittämisavustus)

Yritysten kehittämisavustuksilla ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksilla on jatkuva haku.

ELY-keskus toivoo sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan erityisesti hakemuksia, jotka edistävät:

 • pk-yritysten tuottavuutta ja johtamista sekä yritysten muutostilanteisiin varautumista
 • kasvualoja tukevan koulutuksen sekä pk-yritysten henkilöstön osaamisen kehittämistä
 • alueen vahvojen tutkimusalojen hyödyntämistä pk-yritystoiminnassa
 • nuorten ja naisten yrittäjyys- ja johtamisosaamista
 • haja-asutusalueilla asuvien syrjäytymisvaarassa olevien työllistymis- ja kuntoutuspalveluiden saantia

Toimintalinjassa 3, työllisyys ja työvoimanliikkuvuus, haetaan kokeilevia hankkeita, jotka lieventävät työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaista jakautumista. Hankkeiden tulee olla ytimekkäitä; ne testaavat uusia ratkaisuja käytännössä ja oppivat tuloksista.

Rinnakkaishankkeilla on jatkua haku.

Kuopion kaupunkialueella voi hakea tukea kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen. Lisätietoja täältä DIAT ja Kuopion kaupungin TOIMINTASUUNNITELMA

Tekes toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, jotka edistävät:

 • Aitoa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.
 • Sellaisten innovaatioiden yhteishankkeiden toteutumista, joissa alueen yritysten tunnistettuja haasteita ratkaistaan tutkimusosaamista hyödyntäen.
 • Kansainvälisen kilpailuedun syntymistä ja sen avulla mahdollistettavan vientiliiketoiminnan käynnistämistä tai kasvattamista.

Lisätietoja Tekesin hakuprosessista täältä.

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus ottavat hakemuksia vastaan kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hankkeiden tuloksellisuuteen (erityistavoitekohtaiset tuotosindikaattorit).

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi –verkkosivulla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso

Rahoitettavien hankkeiden tukitasoon vaikuttaa mm. hankkeen alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus, laatu, uutuusarvo, hyödyn jakautumisen laajuus, käytettävissä olevien varojen riittävyys ja muun rahoituksen saatavuus.

Pohjois-Savon liiton tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 70–80 %, investointihankkeissa 70 % ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 50 %. ELY-keskuksen tukitaso on pääsääntöisesti 70 %. Tekesin tukitaso EAKR-rahoitettaville tutkimushankkeille on 60 % tai 90 % ja yrityshankkeille kansallisten tukitasojen mukaan. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Tekesin osalta käytettävä kustannusmalli riippuu kyseessä olevasta hanketyypistä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tekes.fi/rahoitus

Rahoitushakemusten käsittely

Kehittämis- ja investointihankkeiden käsittely kestää noin 3 kuukautta hakuajan päättymisestä. Yritysten kehittämisavustusten käsittely kestää noin 2 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 19.5.2017 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Syksyn rahoitushaku päättyy 22.9.2017.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä. Pohjois-Savossa maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut alueellisiksi valintaperusteiksi aiemmin mainitut maakunnan innovaatiokärjet. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on täysin sähköinen haku. 


Leveransadress:

EAKR- ja ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)

Tekesille osoitetut hakemukset jätetään Tekesin sähköisen asiointijärjestelmän kautta www.tekes.fi/asiointi


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa kehotamme olemaan yhteydessä rahoittajatahoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio
Kallanranta 11 (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

 

 

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet,
kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen

puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi

 

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

 

Tekes, Kuopio
Kallanranta 11, 70100 Kuopio 

Aki Parviainen
Tekesin palvelut
puh.: 029 505 5254
s-posti: aki.parviainen(at)tekes.fi

 
   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi


Länkar: