Östra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Savon kehittämiseen (päättyy 1.10.2015)

Börjar: 18.8.2015
Ändarna: 1.10.2015

Innehåll:

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä. Rahoitettavien hankkeiden on toteutettava jotakin ohjelman erityistavoitteista ja toimintalinjoista. Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanoa. Tuen myöntämisessä painotetaan erityisesti maakunnan innovaatiokärkiä, joita ovat 1) kone- ja energiateknologia, 2) puunjalostus ja biojalostus, 3) elintarvikkeet, 4) terveysklusteri sekä 5) vesi ja ilma. Näille aloille suunnataan rakennerahastojen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoimia yritystoiminnan uusiutumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa kuvataan näiden innovaatiokärkien yleiset tavoitteet ja niihin kohdistettavia kehittämistoimia. Innovaatiokärjistä Kone- ja energiateknologia – sekä Terveysklusteri ja hyvinvointia tukevat elintarvikkeet –teemoille on laadittu lisäksi omat toimenpideohjelmat, joissa esitetään tarkemmin ko. alojen kehittämistarpeet.

Hankkeiden tulee tukea rakennerahasto-ohjelman tavoitteita, joita ovat työpaikkojen ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden ja innovoinnin edistäminen, osaamisen ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen.

Ohjelmakaudella 2014–2020 EAKR-rahoituksesta 25 % kohdistuu vähähiilisen talouden edistämi-seen. Siihen pyrittäessä kehitetään tekniikoita ja tuotteita, jotka edistävät puhtaampiin tuotantota-poihin siirtymistä ja erityisesti luovat liiketoimintaa näistä uusista teknologioista. Vähähiilisyydestä voidaan puhua silloin, kun toiminnasta aiheutuu aiempaa vähemmän hiilipäästöjä. Vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi tarvitaan muutoksia rakenteissa, uusia toimintatapoja ja -malleja, tuotekehitystä, investointeja sekä monialaista osaamisen kehittämistä. Varsinkin energia- ja materiaalitehokkuuden puolella on uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoa vähähiilisyydestä: https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys ja Savon ilmasto-ohjelma.

Hakemusta valmisteltaessa tulee tutustua erityisesti Pohjois-Savon maakuntaohjelmaan 2014–2017 ja sen toimeenpanosuunnitelmaan 2015–2016 sekä rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliseen suunnitelmaan.

EAKR:n ja ESR:n osalta sekä Pohjois-Savon liitto että ELY-keskus ottavat hakemuksia vastaan kaikille toimintalinjoille kaikkiin erityistavoitteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityistavoitteisiin liittyviin tuotosindikaattoreihin.

Pohjois-Savon liiton painopisteet:

Pohjois-Savon liitto myöntää EAKR-tukea julkisten organisaatioiden kehittämis- ja investointi-hankkeille. Erityisesti toivotaan vähähiilisyyttä toteuttavia hankehakemuksia jotka edistävät mm. energia- ja materiaalitehokkuutta, digitalisaation ja muiden uusien teknologioiden hyödyntämistä uusien tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehittämisessä. Hankkeita toivotaan myös liittyen uu-siutuvan energiaan ja puhtaaseen teknologiaan (cleantech). Tukea voidaan myöntää myös aiheisiin liittyville erilaisille selvityksille ja pilotoinneille. Vähähiilisyyttä edistävät hakemukset osoitetaan erityistavoitteisiin 3.1 Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen tai 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Hakemuksia toivotaan myös muihin erityistavoitteisiin toimintalinjoille 1 ja 2.

ELY-keskuksen painopisteet:

ELY-keskus toivoo aluekehitysrahaston (EAKR) osalta erityisesti hakemuksia, joilla edistetään pk-yritysten energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistävien liiketoimintojen kehittämistä. Hankkeet voivat kehittää muun muassa vähähiilisten yritysten verkostoja ja uusia yhteistyömuotoja energiatehokkuuden, kansainvälistymisen tai resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi. Hankkeilla halutaan tukea myös kiertotalouden toteutumista ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä alueen taloudessa.


Sosiaalirahaston (ESR) osalta toivotaan erityisesti hakemuksia:

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen" toivotaan hankkeita erityisesti korkeakoulutettujen työllistymisen edistämiseen. Hankkeissa tulee huomioida yritysten osaamistarpeet. Esityksiä toivotaan myös TE-toimiston ja yksityisten palveluntarjoajien yhteistyön kehittämiseksi korkeakoulutettujen työllistämiseksi.

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen" toivotaan hankkeita, jotka edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä, yritysten ja yritysverkostojen johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja sekä parantavat mm. työprosesseja ja yritysten kykyä hyödyntää teknologiaa ja innovaatioita.

Toimintalinja 3 erityistavoitteeseen "Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen" toivotaan hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja naisten yrittäjyyttä. Hankkeissa tulisi kehittää mm. uudenlaisia tuotteita ja menetelmiä.

Toimintalinja 4 erityistavoitteeseen "Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" toivotaan erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen ja työelämään siirtymisen tehostamiseen kohdentuvia hankkeita.

Toimintalinjalla 4 erityistavoitteeseen "Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen" toivotaan hankkeita, joiden lähtökohtana ovat alueen kasvu- ja raken-nemuutosalojen yritysten ja aloilla toimivista erilaisista ketjuista ja prosesseista lähtevät osaamistarpeet.

Toimintalinjalla 5 erityistavoitteeseen "Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen" toivotaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja työikäisten elämänhallinnan vahvistamiseksi mm. päihdeongelmien ja mielenterveysongelmien takia. Toimintatavoissa tulee huomioida moniammatillisuus, matalan kynnyksen toiminta, varhainen puuttuminen, osallisuuden ja vertaistoiminnan vahvistaminen, kokemusasiantuntijuus sekä toiminnallisuus.

Osa tuettavista ESR ja EAKR hankkeista voi olla pk-yritysten rakennerahasto-ohjelmaan osallis-tumista edistävien mallien kokeilua ja laajaa kohderyhmää tai aluetta koskevia hankekokonaisuuksia kokoavia ja valmistelevia toimia esimerkiksi yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla toteutettuina.

Lisäksi kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen rahoitusta Kuopion kaupunkialueella voi hakea ESR-toimintalinjojen mukaisiin painopisteisiin. Lisätietoja täältä.

ESR-osarahoitteisten julkisten työvoimapalvelujen hankkeilla on jatkuva haku.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivuilla Hakijalle-osiossa.

Hankkeiden tukitaso

Rahoitettavien hankkeiden tukitasoon vaikuttaa mm. hankkeen alueellinen merkittävyys ja vaikuttavuus, laatu, uutuusarvo, hyödyn jakautumisen laajuus, käytettävissä olevien varojen riittävyys ja muun rahoituksen saatavuus.

Pohjois-Savon liiton tukitaso on pääsääntöisesti kehittämishankkeissa 70–80 %, investointihankkeissa 70 % ja perusrakenteen investointitukihankkeissa 50 %. ELY-keskuksen  tukitaso on pääsääntöisesti 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa pääsääntöisestä tukitasosta.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, tulee niistä tehdä erilliset hakemukset EURA2014- järjestelmässä. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain rajallisesti/vähäisessä määrin. Rahoittaja antaa tarvittaessa lisätietoa.

Käytettävissä olevat kustannusmallit

Hankkeissa tulee käyttää yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista vain kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Yrityskohtainen rahoitus:

Yrityksille suunnatuilla ELY-keskuksen kehittämisavustuksilla ja Tekesin yrityksille suunnatulla rahoituksella on jatkuva haku ilman määräaikoja. Lisätietoja ELY-keskuksesta ja Tekesistä.

Tekesin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Tekes

Hakuajat:

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 1.10.2015. Seuraavat rahoitushaut Pohjois-Savossa päättyvät 12.2.2016 (EAKR) ja 1.3.2016 (ESR).


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Ne löytyvät täältä (pdf). Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti. Pohjois-Savossa maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut alueellisiksi valintaperusteiksi aiemmin mainitut maakunnan innovaatiokärjet. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on täysin sähköinen haku.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso)


Mer information:

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Kuopio

Kallanranta 11, (PL 2000), 70100 Kuopio

Sari Marttila
ESR-kehittämishankkeet, yritysten kehittämisavustus
puh.: 029 502 6693
s-posti: sari.marttila(at)ely-keskus.fi

Tuija Tuomela
ESR-kehittämishankkeet
puh.: 029 502 6698
s-posti: tuija.tuomela(at)ely-keskus.fi

Jaana Tuhkalainen
EAKR- ja ESR-kehittämishankkeet, kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen
puh.: 029 502 6697
s-posti: jaana.tuhkalainen(at)ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh.: 029  02 6553
s-posti: kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

Eija Pihlaja
Yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
puh.: 029 502 6610
s-posti: eija.pihlaja@ely-keskus.fi

Kaisa Hakala
yrityksen kehittämisavustus
puh: 029 02 6553
s-posti:kaisa.hakala(at)ely-keskus.fi

 

Aki Parviainen
Tekesin palvelut
puh.: 029 502 0005
s-posti: aki.parviainen(at)tekes.fi

 

   

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Soile Juuti
ohjelmapäällikkö (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2637
s-posti: soile.juuti(at)pohjois-savo.fi

Kari Tarkiainen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2647
s-posti: kari.tarkiainen(at)pohjois-savo.fi

Juha Minkkinen
EU-hankekoordinaattori (EAKR-hankkeet)
puh.: 044 714 2619
s-posti: juha.minkkinen(at)pohjois-savo.fi

 

 


Länkar: