Ansökningstider

Östra Finlands projektansökningar

EU-rahoitusta haettavana: Kestävää kasvua ja työtä Pohjois-Karjalaan

Börjar:
Ändarna: ELY-keskus: EAKR ja ESR 30.9.2019, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: EAKR jatkuva haku

Innehåll:

Pohjois-Karjalassa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmasta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita. Hankkeiden on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta.

Toimintalinjat ovat:

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Hakemuksia otetaan vastaan kaikille toimintalinjoille ja kaikkiin eritystavoitteisiin. Hakijoita kannustetaan hakemaan osaajia tai osaamista yli maakuntarajojen.
Itä- ja Pohjois-Suomessa käynnistetään ylimaakunnallisten hankkeiden teemahaku osana hakukierrosta, hausta tarkemmin tässä ja alla olevassa linkissä.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa (http://pohjois-karjala.fi/pokat2021).

EAKR-rahoituksesta 25 % kohdennetaan vähähiilistä taloutta edistäville hankkeille (erityistavoitteisiin 3.1 ja 3.2). Lisätietoa https://www.rakennerahastot.fi/vahahiilisyys.

ELY-keskukseen voi jättää hakemuksia esimerkiksi seuraaviin kehittämiskohteisiin:

Kohti vähähiilistä taloutta. Haussa toivotaan hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käytön lisäämistä sekä vähähiilisyyttä edistäen samalla myös liiketoiminnan kannattavuutta.

Jätteetön liiketoiminta. Materiaaliviisas tunnettujen ja turvallisten raaka-aineiden käyttö tuotteissa ja palveluissa sekä infrastruktuurin ratkaisuissa on edellytys kestävälle ja kannattavalle tulevaisuuden liiketoiminnalle. Kiertotalouden ratkaisut edistävät luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja ne vähentävät ympäristökuormitusta ja ylikulutusta. Ratkaisuja haetaan mm. kertakäyttömuovin vähentämiseen ja haitallisten aineiden saamiseen pois kierrosta. Hankkeilla voidaan edistää myös kannattavaa kiertotalouden yrittäjyyttä.

Johtaminen ja työhyvinvointi. Työn sisällöt, menetelmät ja työn tekemisen muodot ovat moninaistumassa mm. teknologian eri muotojen, kuten digitalisaation ja tekoälyn, tullessa osaksi työtä ja johtamista. Samaan aikaa osaavan työvoiman löytämisessä on haasteita. Tavoitteena on maakunnan työpaikkojen parempi kyky kohdata tulevaisuuden haasteet ja rohkeus uudistua.

Tarvitsemme uusia työelämää kehittäviä toimintatapoja, mikä edellyttää erityisesti johtamisen, ennakointitaidon ja työnantajaosaamisen vahvistamista. Lisäksi maakunnassa on edistettävä työurien pidentämistä ja työurapolkuja sekä lisättävä muuttuvan työelämän vaatimaa osaamista ja valmiuksia.

Työllistyminen. Maakunnassa tarvitaan räätälöityjä asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja lähestymistapoja sekä työttömien työllistämiseksi että avoimien työpaikkojen täyttämiseksi. Tavoitteena on ottaa tehokkaammin yritysten työvoima- ja osaajatarpeisiin käyttöön koko työvoimapotentiaali (työttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, osatyölliset, valmistuvat opiskelijat, paluumuuttajat, työpaikkaa vaihtavat).

Ratkaisuina halutaan käytännönläheisiä ja tarvelähtöisiä hankkeita, jotka vähentävät yritysten ja työnantajien rekrytointiongelmia ja saavat aikaan kestävää työllistymistä. Kehittämistyössä on huomioitava monialaisuus, kumppanuus sekä eri toimialojen tai reuna-alueiden haasteet. Erityisesti nuorten, osatyökykyisten ja maahanmuuttajien työllistymiseksi tarvitaan kohdennettuja toimia, jotka huomioivat yksilökohtaisesti työelämän vaatimat osaamistarpeet ja työtä hakevien valmiudet.

Koulutus. Yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvussa sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa koulutuksella on iso rooli. Ammattiin valmistuvien työllistymistä tulee lisätä kehittämällä vahvasti koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Maakunnan elinvoiman tueksi tarvitaan joustavasti tarjolla olevaa koulutusta sekä työelämässä oleville että työelämään tuleville. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tarvitaan yhteisrahoitusta (ESR, EAKR, maaseuturahasto) kytkemällä osaamisen kehittäminen eri rahoituksilla tehtyihin kehittämisinvestointeihin.

Tarvitsemme yritykset mukaan hankkeiden suunnitteluun. Tarvitsemme koulutuksen kehittämistä niissä sisällöissä ja teknologioissa, joihin yritykset ja muu työelämä ovat suuntaamassa. Yritysten kansainvälistymisosaamista on kehitettävä ja alueen kansainvälisyysosaajia hyödynnettävä. Yhteistyötä muiden alueiden oppilaitosten kanssa on lisättävä työvoimaa tarvitsevilla aloilla, joiden koulutusta ei ole maakunnassa tarjolla. Tarvitsemme suurempaa hankevaikuttavuutta eri rahoitusvälineitä yhdistämällä.

Osallisuuden edistäminen. Väestöennusteet luovat haasteellisen kuvan maakunnan tulevaisuudesta. On entistä tärkeämpää vahvistaa osallisuutta ja työelämävalmiuksia ja saada yhä useampi työikäinen kiinnittymään työelämään, vaikka osa-aikaisesti.  Tavoitteena on tukea koko työvoimapotentiaalin työllistämistä sekä verkostomaisen ja asiakaslähtöisen moniammatillisen palvelurakenteen vakiinnuttamista.

Tarvitsemme käytännönläheisiä ja räätälöityjä palvelupolkuja, jotka vahvistavat työkykyä sekä tarjoavat mahdollisuuksia mm. aloittaa matalalla kynnyksellä opinnot ja kehittää tarvittavaa ammatillista osaamista. Tarvitsemme myös uudenlaisia tukitoimia työnantajille ja yrityskohtaisia ratkaisuja tukemaan työllistymistä. Nuorten myönteistä elämänkulkua vahvistetaan tukemalla arjenhallintaa ja työ- ja toimintakykyä, ohjaamalla koulutukseen ja tuella opintojen sekä tarvittaessa myös työn aloittamisen aikana.  

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton EAKR-rahoitus:

EAKR-tukea myönnetään hankkeisiin, jotka vahvistavat yritysten ja elinkeinoelämän sekä alueen innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Hankkeilla haetaan älykkään erikoistumisen painopisteitä tukevaa, alueen osaamiskärkiin perustuvaa toimintaa, jossa tavoitellaan uudenlaisia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Erityisesti haetaan konkreettisia uusia avauksia, joissa on kysyntä- ja tarvelähtöinen lähestymistapa.

Tukea voidaan kohdistaa myös toimintaan, joka tukee yritysten valmiuksia ja kyvykkyyttä esim. uusien teknologioiden ja digitalisaation käyttöönottoon, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kansainvälistymiseen. Hankkeissa toivotaan osallistettavan yrityksiä laajasti koko maakunnan alueelta.

EAKR-rahoituksella kehitetään myös alueen tki-toiminnan infrastruktuuria sekä erilaisia kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä. Haussa painotetaan erityisesti sellaista julkista tki-infrastruktuuria, jonka kautta on mahdollista tehdä uudenlaisia tki-organisaatioiden ja elinkeinoelämän yhteistyöavauksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Maakuntaliiton myöntämä tuki voi kohdistua myös elinkeinoelämän kehittämiseen suoraan liittyviin pienehköihin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin, jotka ovat osa laajempaa pk-yrityslähtöistä investointia.

Hankkeiden tukitaso
Lainsäädännön mukaiset tuen enimmäismäärät ovat kehittämishankkeissa 80 %, kehittämishankkeeseen sisältyvien investointien osalta 70 %, perusrakenteen investointituki- ja investointihankkeissa 70 %. Viranomaisella on aina oikeus hankekohtaiseen harkintaan poiketa lainsäädännön mukaisista tukien enimmäismääristä.

ELY-keskukselta haettavissa pk-yritysten kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Yritysten investointihankkeissa tukitaso vaihtelee 15–35 % välillä hyväksyttävistä kustannuksista riippuen yrityksen koosta. Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeissa enimmäistukitaso on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämisrahoituksessa (ESR, EAKR) käytettävä tukitaso on enintään 80 %.

Käytettävissä olevat kustannusmallit
Hankkeissa käytetään yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joita ovat prosenttimääräisinä korvattavat kustannukset (flat rate) ja kertakorvaus (lump sum). Tosiasiallisesti aiheutuneisiin kustannuksiin perustuvan kustannusmallin käyttö on mahdollista kokonaan julkisina hankintoina toteutettavissa hankkeissa tai investointihankkeissa, joissa ei ole palkkakuluja.

Hakuajat
Hakemuksia voi jättää jatkuvasti, mutta hankkeiden keskitetyn käsittelyn vuoksi hakemukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen viimeistään 30.9.2019 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kautta myönnettävissä EAKR-kehittämishanketuissa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Seuraavat rahoitushaut ELY-keskukseen jätettävien EAKR- ja ESR-kehittämishankkeiden osalta päättyvät 14.2., 15.5. ja 2.10.2020.

Yrityksen kehittämisavustuksella ja yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksella on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Business Finlandin haut

Tutkimusorganisaatioille suunnattua rahoitusta voi hakea Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen haun kautta. Haku on jatkuvaa ilman määräaikaa. EAKR-tutkimushankkeissa tukitaso on enintään 90 % hyväksyttävistä kustannuksista, tiivistä kansainvälistä yhteistyötä sisältävissä projekteissa ja erillisten hakujen Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa projekteissa 95 %. Yritysrahoitusta ei edellytetä, mutta projekteissa on toteuduttava aito yhteistyö yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden hyödyntäjien välillä. Hankkeiden tavoitellaan tukevan alueen yritysverkostojen kilpailukyvyn kehittymistä. Business Finlandin rahoittamissa hankkeissa on käytössä todellisiin kustannuksiin perustuva kokonaiskustannusmalli. Lisätietoa EAKR-rahoituksesta ja hakemisesta https://www.businessfinland.fi.


Urvalskriterier:

Rakennerahasto-ohjelmalle hyväksytyt yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet vaikuttavat hankkeiden arviointiin. Rahoittaja arvioi hankkeita pisteyttämällä ne kunkin valintaperusteen mukaisesti.

Erityistä huomiota kiinnitetään hakemusten laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksellisuuteen (indikaattorit) sekä tulosten hyödynnettävyyteen ja pysyvyyteen.

Hankkeiden valintaprosessi on kuvattu rakennerahastot.fi -verkkosivulla Hakijalle-osiossa.


Inlämning av ansökningar:

Käytössä on sähköinen haku.

Mikäli hankkeeseen sisältyy sekä kehittämis- että investointitoimenpiteitä, niistä tulee tehdä erilliset hakemukset. Kehittämishankkeeseen voi sisältyä investointeja vain vähäisessä määrin.


Leveransadress:

Hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmään (https://www.eura2014.fi). Sähköistä allekirjoitusta varten käytetään verohallinnon ylläpitämää KATSO -tunnistautumispalvelua (http://www.vero.fi/katso).


Mer information:

Hankkeen valmisteluvaiheessa hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä rahoittajien asiantuntijoihin ja tutustumaan käynnissä olevaan hanketoimintaan (Ohjelmakauden 2014−2020 tietopalvelu).

Asiantuntijoiden yhteystiedot:

ELY-keskus, Joensuu
Kauppakatu 40 B (PL 69), 80100 Joensuu

Kalevi Pölönen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6091
s-posti: kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Pelkonen
yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
p. 029 502 6086
s-posti: pekka.pelkonen(at)ely-keskus.fi

Pekka Jeskanen
Business Finlandin palvelut
p. 029 502 6056
s-posti: pekka.jeskainen(at)businessfinland.fi

Veli-Pekka Ihanus
Business Finlandin palvelut
p. 029 502 6055
s-posti: veli-pekka.ihanus(at)businessfinland.fi

Kimmo Kettunen
ESR- ja EAKR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6161
s-posti: kimmo.kettunen(at)ely-keskus.fi

Sirpa Raassina
ESR-kehittämishankkeet
p. 029 502 6159
s-posti: sirpa.raassina(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu

 

Ulla-Riitta Pölönen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 911 0355
s-posti: ulla-riitta.polonen(at)pohjois-karjala.fi

Tiina Hyvärinen
EAKR-kehittämishankkeet
p. 050 441 6731
s-posti: tiina.hyvarinen(at)pohjois-karjala.fi


Länkar: