Ansökningstider

Västra Finlands projektansökningar

Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av ESF (ansökningstiden går ut 3.10.2016)

Börjar: 15.4.2016
Ändarna: 3.10.2016

Innehåll:

Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av ESF

De NTM-centraler som i Finland beviljar projektfinansiering ur Europeiska socialfonden (ESF) öppnar för första gången en samordnad projektutlysning för ESF-finansierat internationellt samarbete.

Projekten finansieras antingen med regional eller riksomfattande ESF-finansiering inom ramen för Finlands strukturfondsprogram "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Riksomfattande finansiering kan användas för riksomfattande åtgärdshelheter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. När det gäller de åtgärdshelheter som ingår i utlysningen ges mer information senare under våren på adressen www.strukturfonder.fi > Aktuellt > Ansökningstider.

Projekten kan genomföras på ett landskaps område eller som landskapsöverskridande. Projekten varar tre år.

Förutom nya projekt kan man i utlysningen också delta med pågående ESF-projekt som Tavastlands, Södra Savolax och Mellersta Finlands NTM-centraler finansierat med regional ESF-finansiering. Av pågående projekt förutsätts att det av tiden för deras genomförande återstår åtminstone två år vid ingången av år 2017. De finansierande NTM-centralerna kan inom ramen för den tillgängliga finansieringen efter egen prövning bevilja projekten förlängning med högst ett halvt år och tilläggsfinansiering för internationellt samarbete.

De finansierande NTM-centralerna enligt storområde

 • Södra Finland: NTM-centralen i Tavastland
 • Östra Finland: NTM-centralen i Södra Savolax
 • Västra Finland: NTM-centralen i Mellersta Finland
 • Norra Finland: NTM-centralen i Norra Österbotten

Gemensam referensram för ESF-finansierat internationellt samarbete

Den gemensamma referensram som EU-kommissionen har skapat för ESF-finansierat internationellt samarbete ger medlemsstaterna möjlighet att samordnat förverkliga internationellt samarbete inom ESF-projektverksamheten. Referensramen omfattar förutom en gemensam tidtabell också stödinsatser på EU-nivå som ska främja det internationella samarbetet och bl.a. göra det lättare att söka internationella samarbetspartner. Internationellt samarbete kräver att projektet har åtminstone en samarbetspartner i form av ett ESF-projekt i ett annat medlemsland.

Den på EU-nivå samordnade utlysningen genomförs temavis

EU:s medlemsstater har enats om gemensamma teman inom vilka den samordnande ESF-utlysningen ordnas. Under den första omgången deltar Finland i utlysningen inom fyra teman. Innehållet i de projektansökningar som görs gällande ESF-finansierat internationellt samarbete ska passa ihop med ett av dessa teman.

Sysselsättning (Employment)

Inom sysselsättningstemat prioriteras projekt som:

 • främjar långtidsarbetslösas övergång till arbete och/eller
 • främjar övergång från arbete till arbete, inklusive företagande och självsysselsättning

Avsikten är att projekten samtidigt ska främja balansen mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden.

Sysselsättning av unga (Youth employment)

I utlysningen prioriteras unga som inte har fått arbete eller kommit in på en utbildning. Under detta tema efterlyses projekt som har ett eller några av följande förhållningssätt:

 • Vill nå ut till de unga som står utanför arbetsliv eller utbildning och har den längsta vägen till arbetsmarknaden
 • Vill aktivera unga att söka sig till arbetsliv och utbildning
 • Integrerad tjänsteproduktion

Utbildning och yrkeskompetens (Learning and skills)

I utlysningen prioriteras:

 • modeller för att förbättra den vuxna befolkningens grundläggande färdigheter så att de har bättre möjligheter att komma in på en utbildning eller in i arbetslivet och hålla sig kvar där
 • modeller för att skapa och utveckla tjänster och verksamhetsmodeller för övergång från utbildning till utbildning eller från utbildning till arbete
 • flexibla utbildningsmodeller för utveckling av den kompetens som behövs inom branscher med tillväxt eller strukturomvandling.

Social delaktighet (Social inclusion)

Under detta tema efterlyses projekt som främjar den sociala delaktigheten och som

 • förebygger att människor och samhällen som är utsatta för fattigdom och diskriminering inte marginaliseras i samhället
 • stöder en aktiv delaktighet
 • arbetar för att människor som upplever utanförskap ska få tillgång till god service och utvecklar modern service som gör det möjligt att leva ett självständigt liv

Närmare uppgifter i ansökningsanvisning.


Urvalskriterier:

Av strukturfondsprogrammets övervakningskommitté godkända allmänna urvalskriterier och urvalskriterier för de särskilda målen samt kompletterande urvalskriterier som de finansierande myndigheterna har fastställt för utlysningen i fråga.

Allmänna och särskilda urvalskriterier

 


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna görs elektroniskt i EURA 2014 -systemet och lämnas via systemet in till den finansierande myndigheten för behandling före utgången av ansökningstiden.


Leveransadress:

Elektroniskt via www.eura2014.fi/hakija

Ansökningarna riktas till den NTM-central som beviljar ESF-finansiering på det område som projektets verksamhet i huvudsak avser.


Mer information:

Närmare uppgifter i ansökningsanvisning och:

Västra Finland
Mika Villa
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Mellersta Finland
Tfn 0295 022 776
mika.villa@ntm-centralen.fi

Södra Finland
Valtteri Karhu
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Tavastland
Tfn 0295 025 149
valtteri.karhu@ntm-centralen.fi

Östra Finland
Sirpa Raassina
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Södra Savolax
Tfn 0295 026 159
sirpa.raassina@ntm-centralen.fi

Norra Finland:
Marika Lindroth
Finansieringsexpert
NTM-centralen i Norra Österbotten
Tfn 0295 037 082
marika.lindroth@ntm-centralen.fi                                              

Ytterligare information om ESF-finansierat internationellt samarbete ges av:
Sirpa Liljeström
Konsultativ tjänsteman                 
Arbets- och näringsministeriet           
Tfn 0295 047 981  
sirpa.liljestrom@tem.fi


Länkar:

Ansökningsanvisning

https://www.eura2014.fi/hakija

Nyhet om ansökningen i www.strukturfonden.fi