Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Birkalands förbunds ERUF-ansökan senast 1.3.2017 (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten)

Börjar: Fortlöpande ansökan
Ändarna: 1.3.2017

Innehåll:

Inom Birkalands förbund pågår ERUF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020 ur finansieringsramarna för landskapsförbunden i följande landskap: Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten.

I ansökan söks, enligt prioriteringarna för respektive landskap, projekt som förbättrar konkurrenskraften hos små och medelstora företag, producerar och utnyttjar den nyaste kunskapen eller främjar en koldioxidsnål ekonomi. För Birkaland och Mellersta Finland är det frågan om en temaansökan för projekt som främjar koldioxidsnålhet. I Södra Österbotten och Österbotten gäller ansökan alla särskilda mål inom det prioriterade området 2.

Ansökningsanvisningar för respektive landskap finns här:


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt används de allmänna och särskilda urvalsprinciper som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet.

Urvalsprinciperna och annan information till de sökande finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan man färdigställer sin ansökan.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt till Birkalands förbund via Eura 2014-systemet senast den 1 mars 2017. Som handläggande förbund väljs antingen Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund eller Österbottens förbund.

Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-autentisering. Det är lätt att använda autentiseringen, men reservera tillräckligt med tid för ibruktagandet då ni använder den första gången.


Leveransadress:

Se punkten Inlämning av ansökningar.


Mer information:

Om den sökande planerar ett projekt som inkluderar anskaffning av maskiner eller apparater, ska den sökande kontakta kontaktpersonen i ansökningsanvisningarna för respektive förbund innan ansökan lämnas in. Investeringsdelen ska i regel beredas som ett separat projekt. Också i övriga fall kan det underlätta ansökan om man kontaktar landskapsförbundets sakkunniga som nämns i ansökningsanvisningarna.

För samprojekt ska ett samprojektavtal eller intentionsavtal bifogas till ansökan. I avtalet ska huvudsökanden ges fullmakt att företräda delgenomförarna och parternas övriga rättigheter och skyldigheter ska fastställas. Finansieringsförbindelser för annan projektfinansiering än den sökandes egen finansiering ska lämnas in innan beslutet om beviljande av finansiering fattas.

Något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura behövs inte. Om de kostnader som anges inkluderar mervärdesskatt, ska den sökande lägga fram ett beslut av skatteförvaltningen eller en annan tillräcklig utredning om att den sökande inte kan få återbäring på mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till projektet.

Den som planerar en ansökan inom de särskilda målen 3.1 eller 3.2 bör på förhand ta del av Motivas bakgrundsmaterial om koldioxidsnålhet (Vähähiilisyyden tausta-aineisto). Det finns på i materialbanken för sökande på webbplatsen strukturfonder.fi. Materialet tar upp bland annat kännetecken på bra projekt inom koldioxidsnålhet och exempelfrågor för bedömningen av koldioxidsnålheten.


Länkar: