Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Birkalands förbunds ERUF-ansökan senast 12.2.2016 (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)

Börjar: Fortgående ansökan
Ändarna: 12.2.2016

Innehåll:

Birkalands förbund öppnar ERUF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020 i Västra Finland ur finansieringsramarna för landskapsförbunden i följande landskap: Södra Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunta.

I ansökan söks, enligt prioriteringarna för respektive landskap, projekt som förbättrar konkurrenskraften hos små och medelstora företag, producerar och utnyttjar den nyaste kunskapen eller främjar en koldioxidsnål ekonomi. Ansökningsanvisningar för respektive landskap finns här:

  • Södra Österbotten
  • Mellersta Finland
  • Birkaland
  • Österbotten
  • Satakunta

Urvalskriterier:

Vid valet av projekt används de allmänna och särskilda urvalskriterier som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet.

Urvalskriterierna och annan information till de sökande finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt till Birkalands förbund via Eura 2014-systemet senast den 12 februari 2016. Som handläggande förbund väljs antingen Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Birkalands förbund, Österbottens förbund eller Satakuntaförbundet. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfria Katso-koder från Skatteförvaltningen.

 


Leveransadress:

Se punkten Inlämning av ansökningar.


Mer information:

Om den sökande planerar ett projekt som inkluderar anskaffning av maskiner eller apparater, ska den sökande kontakta kontaktpersonen i ansökningsanvisningarna för respektive förbund innan ansökan lämnas in. Investeringsdelen ska i regel beredas som ett separat projekt.

För samprojekt ska ett samprojektavtal bifogas till ansökan. Finansieringsförbindelser för annan än den sökandes egen finansiering ska lämnas in innan beslutet om beviljande av finansiering fattas. Något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura behövs inte. Om de kostnader som anges inkluderar mervärdesskatt, ska den sökande lägga fram ett beslut av skatteförvaltningen eller en annan tillräcklig utredning om att den sökande inte kan få återbäring på mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till projektet.


Länkar: