Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Birkalands förbunds ERUF-ansökan senast 23.9.2016 (Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Satakunta)

Börjar: fortlöpande ansökan
Ändarna: 23.9.2016

Innehåll:

Birkalands förbund öppnar ERUF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020 i Västra Finland ur finansieringsramarna för landskapsförbunden i följande landskap: Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta.

I ansökan söks, enligt prioriteringarna för respektive landskap, projekt som förbättrar konkurrenskraften hos små och medelstora företag, producerar och utnyttjar den nyaste kunskapen eller främjar en koldioxidsnål ekonomi. Ansökningsanvisningar för respektive landskap finns här:

· Mellersta Finland

· Satakunta

· Södra Österbotten

· Österbotten


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt används de allmänna och särskilda urvalskriterier som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet.

Urvalskriterierna och annan information till de sökande finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan man färdigställer sin ansökan.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt till Birkalands förbund via Eura 2014-systemet senast den 23 september 2016. Som handläggande förbund väljs antingen Södra Österbottens förbund, Mellersta Finlands förbund, Österbottens förbund eller Satakuntaförbundet. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av avgiftsfri Katso-autentisering från Skatteförvaltningen. Det är lätt att använda autentiseringen, men reservera tillräckligt med tid för ibruktagandet då ni använder den första gången.

 

Tematiska torsdagar (Temaattiset Torstait); projektkliniker 12.9-13.9.2016 kl. 12.00-16.00

NTM-centralen i Mellersta Finland, som beviljar strukturfondsfinansiering i Västra Finland, och landskapsförbunden arrangerar från våren till hösten projektidésparrning under namnet Temaattiset Torstait, där deltagare får råd för att utveckla sina projektidéer. Den 12.9-13.9.2016 kl. 12.00-16.00 erbjuder vi dem som förbereder projektansökningar möjlighet till projektidésparrning via skype/videoförbindelse innan utlysningstiden går ut. På projektkliniken går vi bl.a. genom projektidéns input-output-effekt-verkningsfullhet-förhållande. Du kan boka tid till ca en timme sparrning via följande länk:     http://bit.ly/hankeklinikka.

 


Leveransadress:

Se punkten Inlämning av ansökningar.


Mer information:

Om den sökande planerar ett projekt som inkluderar anskaffning av maskiner eller apparater, ska den sökande kontakta kontaktpersonen i ansökningsanvisningarna för respektive förbund innan ansökan lämnas in. Investeringsdelen ska i regel beredas som ett separat projekt. Också i övriga fall kan det underlätta ansökan om man kontaktar den sakkunniga på landskapsförbundet som nämns i ansökningsanvisningarna.

För samprojekt ska ett samprojektavtal bifogas till ansökan. Finansieringsförbindelser för annan än den sökandes egen finansiering ska lämnas in innan beslutet om beviljande av finansiering fattas.

Något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura behövs inte. Om de kostnader som anges inkluderar mervärdesskatt, ska den sökande lägga fram ett beslut av skatteförvaltningen eller en annan tillräcklig utredning om att den sökande inte kan få återbäring på mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till projektet.


Länkar: