Västra Finlands projektansökningar

Tillbaka till normal sida
« Tillbaka

Birkalands förbunds ERUF-ansökan senast 5.10.2018 (Birkaland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten)

Börjar: Fortlöpande ansökan
Ändarna: 5.10.2018

Innehåll:

Inom Birkalands förbund pågår ERUF-ansökan för strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 ur finansieringsramarna för landskapsförbunden i följande landskap: Birkaland, Mellersta Finland, Satakunta, Södra Österbotten och Österbotten.

Ansökningsanvisningar för respektive landskap finns här:

- Birkaland
- Mellersta Finland
- Satakunta
- Södra Österbotten
- Österbotten


Urvalskriterier:

Vid valet av projekt används de allmänna och särskilda urvalsprinciper som godkänts av uppföljningskommittén för strukturfondsprogrammet.

Urvalsprinciperna och annan information till de sökande finns på webbplatsen www.strukturfonder.fi. Det lönar sig att läsa anvisningarna noggrant redan innan man färdigställer sin ansökan.


Inlämning av ansökningar:

Ansökningarna ska inlämnas elektroniskt till Birkalands förbund via Eura 2014-systemet senast den 5 oktober 2018. Som handläggande förbund väljs antingen Birkalands förbund, Mellersta Finlands förbund, Södra Österbottens förbund, Satakuntaförbundet eller Österbottens förbund. Ansökan ifylls och inlämnas med hjälp av Skatteförvaltningens avgiftsfria Katso-autentisering. Det är lätt att använda autentiseringen, men reservera tillräckligt med tid för ibruktagandet då ni använder den första gången.


Leveransadress:

Se punkten Inlämning av ansökningar.


Mer information:

Observera att de projekt som får stöd ska generera resultat i enlighet med strukturfondsprogrammet. Förutsättningarna att nå de resultat som eftersträvas ska bedömas redan i ansökningsfasen, i punkt 12 i ansökan. När du skriver ansökan ska du fundera på om indikatorresultat i enlighet med projektets särskilda mål kan åstadkommas genom åtgärderna i projektplanen. Om resultaten kritiskt sett skulle utebli eller bli mycket begränsade, hur kan åtgärderna ändras för att ge mer resultat och göra projektet mer effektfullt? Klicka på frågetecknet bredvid rubriken Resultatindikatorer för att få fram mer information om hur du fyller i punkten. Du kan också ta kontakt med den expert på landskapsförbundet som nämns i anvisningarna för ansökan.

Kommunikation ingår som en väsentlig del i varje projekt. I projektplanen ska det finnas en beskrivning av de kommunikationsinsatser som ingår i projektet. Därför är det bra att redan i planeringsskedet bekanta sig med principerna för kommunikation i strukturfondsprojekt. I våras publicerades en samling idéer till bra projektkommunikation som kan ge inspiration för arbetet med kommunikationsplanen: Vertaisvinkkejä hankkeiden hyvään viestintään (på finska).

Om den sökande planerar ett projekt som inkluderar anskaffning av maskiner eller apparater, ska den sökande kontakta kontaktpersonen i ansökningsanvisningarna för respektive förbund innan ansökan lämnas in. Investeringsdelen ska i regel beredas som ett separat projekt. Också i övriga fall kan det underlätta ansökan om man kontaktar landskapsförbundets sakkunniga som nämns i ansökningsanvisningarna.

För samprojekt ska ett samprojektavtal eller intentionsavtal bifogas till ansökan. I avtalet ska huvudsökanden ges fullmakt att företräda delgenomförarna och parternas övriga rättigheter och skyldigheter ska fastställas. Finansieringsförbindelser för annan projektfinansiering än den sökandes egen finansiering ska lämnas in innan beslutet om beviljande av finansiering fattas.

Något skatteskuldsintyg eller utredning om prokura behövs inte. Om de kostnader som anges inkluderar mervärdesskatt, ska den sökande lägga fram ett beslut av skatteförvaltningen eller en annan tillräcklig utredning om att den sökande inte kan få återbäring på mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till projektet.

Den som planerar en ansökan inom de särskilda målen 3.1 eller 3.2 bör på förhand ta del av Motivas bakgrundsmaterial om koldioxidsnålhet (Vähähiilisyyden tausta-aineisto). Det finns på materialbanken för sökande på webbplatsen strukturfonder.fi. Materialet tar upp bland annat kännetecken på bra projekt inom koldioxidsnålhet och exempelfrågor för bedömningen av koldioxidsnålheten.

Det riksomfattande strukturfondsprogrammet gör det möjligt att genomföra projekt över landskapsgränserna. Partnerorganisationen kan finnas i Västra Finland eller någon annanstans i landet. I många fall kan projektet bli mer effektfullt om det genomförs i samarbete med en delgenomförare i ett annat landskap. De sökande uppmuntras att fundera på om ett partnerskap över landskapsgränserna skulle ge mervärde och att i så fall ansöka om finansiering för samprojekt. Experterna på landskapsförbunden ger ytterligare information, också om beredning av projekt över landskapsgränserna. Deras kontaktuppgifter hittar du i ansökningsanvisningarna, se länkarna ovan.


Länkar: