Övervakning av projektets mål och resultat

Stödmottagaren är skyldig att rapportera till den finansierande myndigheten hur projektets åtgärder genomförts och målen uppnåtts. En uppföljningsrapport som beskriver verksamheten och resultaten görs upp för varje utbetalningsperiod. Att leverera rapporten och få godkännande av den finansierande myndigheten är ett villkor för att stödet ska betalas ut.

Uppföljningsrapporten ska tydligt beskriva projektets verksamhet och de uppnådda resultaten. I rapporten jämför man resultaten med de mål som ställts upp och analyserar hur de förverkligats.

I slutrapporten samlar man hela projektets verksamhet och resultat samt utvärderar hur projektets mål förverkligats. Dessutom bedömer man hur väl projektet lyckades och berättar man hur den verksamhet som utvecklats inom projektet fortsätter efter projektet. I rapporten beskriver man ärligt de problem som mötts i genomförandet av projektet och för man fram utvecklingsförslag.

Tips: Håll projektplanen framme då du skriver rapporten. Bekanta dig med EURA 2014-systemets rapporteringsanvisningar i god tid.

Tips: Börja skriva slutrapporten i god tid före projektets slut och se till att du har tillräckligt med tid.