Projektets finansiering

Projekten finansieras i huvudsak endast delvis genom strukturfonderna. Därmed bör projektet även ha andra finansieringskällor. I projektets finansieringsplan meddelas hur mycket stöd man ansöker om (d.v.s. EU:s och statens stöd) och hur mycket annat stöd som samlats in för projektet. I planen delas finansieringen in i privat, kommunalt och annat offentligt stöd på basis av varifrån finansieringen för projektet kommit. I finansieringsplanen specificeras även stödmottagarens självfinansiering. Med självfinansiering menas stödmottagarens egen organisations andel av projektets finansiering.

Avtal om utomstående finansiering ska bifogas med ansökan och finansieringsandelarna ska betalas in på stödmottagarens konto. Stödmottagarens självfinansiering meddelas inte skilt med utbetalningsansökningar, utan den räknas automatiskt med på basis av självfinansieringsandelen (%) i enlighet med finansieringsbeslutet.