Kontroll och övervakning av projektet

Målet med kontrollen och övervakningen av projekten är att garantera att finansieringen används på tillbörligt sätt och att programmen följs. De vanligaste kontrollerna är den finansierande myndighetens kontrollbesök. Meningen med kontroll på plats är att bekräfta att resultaten och målen som ingår i projektplanen uppfylls och att kostnaderna är stödberättigade. Man försöker utföra dessa kontroller under projektets gång och till sin karaktär är de även handledande och stödande för projektets verksamhet. Dessutom utförs kontroller av kontrollmyndigheten (finansministeriets controller-funktion) samt EU:s kontrollorgan.

För ett enskilt projekts del har inspektörerna rätt att kontrollera projektet och dess finansiering i sin helhet. Inspektören har rätt att få tillgång till byggnader, lokaler eller platser som är viktiga för projektet. Inspektören har rätt att kontrollera ovannämnda platser samt stödmottagarens omständigheter, datasystem och handlingar. Stödmottagaren är skyldig att överlämna alla nödvändiga handlingar till inspektören och ge honom eller henne tillgång till utrymmen och datasystem.

Tips: Fäst redan i början uppmärksamhet vid att dokumentera verksamheten och att arkivera handlingar.