Offentlig upphandling

Upphandling utgör ofta en stor kostnadspost i projekt Vid upphandling bör man följa lagen om offentlig upphandling(1397/2016) om stödmottagaren är en offentlig aktör (staten, kommunen, samkommunen, en offentligrättslig inrättning eller stiftelse) eller om över hälften av projektet har offentlig finansiering. Med offentlig finansiering avses finansiering av EU:s, statens, samt kommuners och andra offentliga organisationers projekt medräknat stödmottagarens självfinansiering. Villkoren som gäller upphandling för ditt eget projekt finns beskrivna i finansieringsbeslutet om ditt projekt.