Internationellt samarbete för att söka och sprida god praxis / Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen etsimiseksi ja levittämiseksi (S11089)

Internationellt samarbete och gränsöverskridande utbyte av information och god praxis mellan EU-länderna är centralt i både ESF- och Lissabonstrategin. Projektet genomfördes 16.1.2009–31.8.2015 med målsättningen att utbyta god praxis mellan medlemsländerna för att förbättra europeisk sysselsättningspolitik och Europas konkurrenskraft. Man ville framförallt stödja de riksomfattande utvecklingsprogrammens deltagande i internationellt samarbete och därigenom ta med sig kunskap om nya innovationer till den finländska sysselsättnings-, utbildnings- och näringspolitiken samt söka, sprida och integrera god praxis.

Målet var också att förbättra administrativ praxis i anknytning till ESF vid nätverkande och informations- och erfarenhetsutbyte på myndighetsnivå. God praxis i internationellt samarbete överförs sällan som sådan utan det behövs finländska tillämpningar. Ett annat mål var att stödja verksamhet och utveckla mekanismer som hjälper aktörerna att bättre identifiera god praxis både vertikalt och horisontalt.

Nämnvärda projektresultat är bl.a. utvecklingsprojektens besök i ett annat medlemslands projektverksamhet och de ansvariga organisationernas deltagande på resan genom tjänstemän eller medarbetare som kan förankra aktiviteterna och kunskaperna (övergångsfas). Då blir utfört arbete och kompetens inom projektet inte bara något internt eller beroende av kunskapen hos projektaktörerna utan erfarenheterna förankras i den projektansvariga organisationen så att permanenta lösningar skapas (och samarbetsnätverk öppnar sig).

Prioriterat område 4 har inkluderat två riksomfattande ansökningsomgångar med sikte på att söka och sprida god praxis för internationellt samarbete inom teman som plötslig strukturomvandling, demografiska förändringar och spridning av god praxis. Enligt en utredning om de utvalda projekten i ansökningsomgångarna har dessa som helhet främjat internationell samverkan. Merparten av projekten har spritt god praxis från Finland till andra länder. Ungefär hälften av projekten har fört god praxis till Finland från utlandet. Alla projekt har fått användbar kunskap från utlandet för vidare utveckling. Nästan alla projekt har spridit lärdomar från utlandet inom Finland. Ungefär 80 % av projekten uppgav att de utvecklat någon ny god praxis under projektet.

 

Målet var också att förbättra den administrativa praxisen i anknytning till ESF vid nätverkande och informations- och erfarenhetsutbyte på myndighetsnivå. Tack vare det internationella projektets/stödstrukturens resurser har myndigheter med strukturfondsuppgifter efter eget övervägande kunnat utbyta erfarenheter om olika typer av praxis via nätverk.

Projektet kom igång först under 2009, betydligt senare än tänkt. Verksamheten blev aktivare efter hand och även de riksomfattande utvecklingsprogrammens projekt började intressera sig något mer för internationellt samarbete. Väsentligare än detta blev dock olika ESF-myndigheters deltagande i europeiska (EU) ESF-nätverk. Vissa nätverk var mycket aktiva och gav substansmyndigheterna viktig internationell erfarenhet och kunskap som kan utnyttjas på hemmaplan. I slutändan deltog finländska ESF-aktörer i EU-nätverken med varierande aktivitetsgrad.  Egentligen var det mycket väsentligare att substansmyndigheterna blev aktiva parter i verksamheten eftersom internationella kontakter och samarbete i huvudsak kommer att vila på deras axlar och inte på förvaltningsmyndigheten. Till slut uppnådde projektet sina innehållsmässiga mål ganska väl.