Utvecklande utvärdering / Kehittävä arviointi (S11901)

Åren 2007–2013 administrerade arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet ett riksomfattande ESF-finansierat utvecklingsprogram för matchning och efterfrågestyrning i informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster (TNO-tjänster) för vuxenutbildning. Rehabiliteringsstiftelsens utvärderings- och utbildningsenhet (f.d. Innokuntoutus) svarade för den externa utvärderingen av programmet. Utvärderingen konkurrensutsattes och genomfördes under 2009–2013. I stiftelsens uppdrag ingick också att utveckla en självutvärderingsmodell för projekt- och programnivån samt genomföra understödda självutvärderingar enligt den modell som tagits fram för programaktörerna.

Koordineringsprojektet för vuxenvägledning har spelat en mycket viktig roll som koordinator i programmet. Det riksomfattande LAITURI-projektet med fokus på stöd för TE-sektorn startade senare men har i regel förblivit mera avlägset för de regionala projekten. De riksomfattande utbildningsprojekten STUDIO, ERKKERI och TE-ERKKERI har gjort viktiga insatser för utveckling av TNO-kompetensen inom läroanstalts- och TE-sektorn.

Utvecklingsprogrammets viktigaste utfall handlar om skapandet av regionala TNO-strategier och -nätverk. Inom vissa områden säkerställs nätverkens kontinuitet under kommande år genom avtal mellan aktörerna. Utvecklingsprogrammet har haft en ganska läroanstaltsbetonad verksamhet medan arbetslivssamarbetet uppmärksammats mindre. Fler konkreta resultat hade kunnat förväntas av utvecklingsprogrammet sett till dess resurser. Å andra sidan har regionerna gjort viktiga insatser för att lyfta fram vägledningsarbetets betydelse och utveckla det regionala TNO-samarbetet.

Fokus har flyttats från ett läroanstaltscentrerat tänkande i riktning mot ett kundcentrerat tänkande. Dessa förändringar hade inte varit möjliga utan programmet. Förändringar i utvecklingsprogrammets omvärld och organisation har påverkat programmets verksamhet och resultat. De viktigaste förändringarna är att NTM-centralerna i början av 2012 tog över det riksomfattande utvecklings- och koordineringsansvaret för livslång vägledning, omorganisationen av TE-förvaltningen 2012–2013 och att NUOVE-projektet (2008–2011) avslutades i förtid. Regionala grupper för livslång vägledning (ELO) startade i början av 2012 och spelar en central roll med tanke på förankringen av de regionala projektens arbete. Inom vissa områden har de regionala ELO-gruppernas arbete precis kommit igång så det är för tidigt att säga hur många av utvecklingsprogrammets resultat som blir etablerad praxis genom gruppernas försorg. Omorganisationen av TE-förvaltningen orsakade avbrott i de regionala projektens TNO-nätverksarbete. NUOVE-projektets uppgift var att utveckla elektroniska verktyg, utvärderings- och responssystem samt utvärderingsverktyg. Arbetet blev inte färdigt men fortsatte delvis som tjänstearbete i arbets- och näringsministeriet. Det finns fortfarande ett stort behov av elektroniska vägledningslösningar och verktyg för utvärdering av vägledningens kvalitet.

Utvecklingsprogrammets stödprojekt, flera regionala projekt och den riksomfattande ELO-gruppen fortsatte verka efter att strukturfondsperioden och de flesta projekten hade avslutats 2013. Aktörerna fortsätter utvecklingsverksamheten och arbetet med förankring och spridning. Programmets alla resultat och effekter blir synliga först på längre sikt. De regionala ELO-grupperna kommer att spela en central roll i förankringen av programresultaten och den allmänna utvecklingen av vägledningen. En av koordinerings- och LAITURI-projektens viktigaste uppgifter var just att säkerställa ett tillräckligt informationsutbyte mellan ELO-grupperna och programmet under 2014.