Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en av de viktigaste principerna som styr strukturfondsverksamheten. Målet är att se till att verksamheten stöder samfundet i att uppnå sina sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska mål inom hållbar utveckling och att helhetsverkan på miljön, klimatet och människors välmående är positiv. Principen förutsätter att en miljösynvinkel införs i de olika skedena i programmets arbete.

Ekologisk hållbarhet kan främjas genom Eruf-åtgärder bl.a. genom att förbättra små och medelstora företags miljökompetens och -ansvarsfullhet samt energieffektivitet, investera i materialforskning och -teknik, produktionsteknologi, fungerande logistik samt verksamhet som utnyttja sidoströmmar och avfallens energiinnehåll. Man påverkar den ekonomiska hållbarheten bl.a. genom att utveckla nya affärsmöjligheter för den gröna ekonomin, som erbjuds av t.ex. cleantech och bioekonomin, samt genom att främja längre karriärer. Man påverkar den sociala och kulturella hållbarheten bl.a. genom att öka delaktigheten och främja arbets- och funktionsförmågan hos dem som hotas av utslagning, främja mångsidig ledning på finländska arbetsplatser samt stärka utveckling med fokus på medborgaraktörer på lokal nivå.

Hållbar tillväxt ses som att främja resurseffektivare, grönare och mer konkurrenskraftig ekonomi. Prioriterade ämneshelheter är att nå EU:s klimat- och energimål samt att röra sig mot en resurseffektivare ekonomi. En central åtgärd är att främja energi- och materialeffektiviteten samt öka användningen av förnybara energikällor. Det höjda nationella målet som ställts upp för Eruf-åtgärder att 25 % av finansieringen ska riktas till verksamhet som främjar koldioxidsnålhet är även beaktansvärt.