Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande

Förbättra tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet

Med det särskilda målet främjar man att ungdomsgarantin och utbildningsgarantin förverkligas helt samt effektiverar avläggandet av yrkes- eller högskoleexamen och förankring i arbetslivet. Samtidigt ökar man underrepresenterade gruppers deltagande i de utbildningar som erbjuds. Med åtgärderna effektiverar man metoder och tjänster som stöder utbildningens och arbetslivets övergångsfaser. Dessa är bl.a. informations-, rådgivnings- och handledningstjänster, undervisningsarrangemang, studieprocesser samt åtgärder som stärker studieförmågan och motivationen och stöder sysselsättningen på olika utbildningsstadier. Då man planerar och genomför åtgärder beaktar man kvinnors och mäns olika utgångspunkter. Dessutom stärker man växelverkan mellan utbildning och arbetslivet samt ökar studerandenas arbetslivsfärdigheter med hjälp av olika åtgärder, bl.a. läroavtalsutbildning, arbetsverkstäder och företagarfostran.

Förbättra utbudet och kvaliteten hos utbildningen i tillväxt- och omstrukturerade branscher

Med det särskilda målet främjar man utbudet och kvaliteten på utbildning som möter tillväxt- och omstrukturerade branschers behov. Samtidigt förbättrar man arbetande och arbetslösa personers yrkesskicklighet och kompetens.  Med åtgärderna utvecklar man flexibla och individuella studie- och examensstigar så att man snabbt kan besvara arbetslivets föränderliga kompetensbehov. Vuxenutbildningen utvecklas som en metod för att höja kompetensnivån och vid behov hitta en ny yrkesinriktning, bl.a. med hjälp av olika flexibla och arbetslivsinriktade utbildningsfiler samt genom att utnyttja pedagogiska metoder och mångsidiga innovativa inlärningsmiljöer som lämpar sig för vuxenutbildningen. Med åtgärderna stärker man även samarbetet mellan läroanstalter, högskolor och arbetslivet. Man besvarar omstruktureringar genom att stöda olika branschers gemensamma utvecklingsåtgärder, multiprofessionella kompetensnätverk samt utvecklingsverksamhet för produkter och tjänster. Med det särskilda målet stöder man även regionernas intelligenta specialisering med metoder som stärker utbildning och kompetens. 

Man kan få finansiering bl.a. för

  • att stöda och effektivera särskilt ungdomars övergång från utbildning till utbildning eller arbetslivet
  • utveckling av metoder som ökar växelverkan mellan utbildning och arbetslivet, inkl. läroavtalsutbildning
  • att öka vuxnas och specialgruppers (inkl. invandrare, romer, handikappade, partiellt arbetsföra och oliklärande personer) grundläggande färdigheter, yrkesskicklighet och olika utbildningsmöjligheter
  • att öka utbildningsutbud som beaktar kompetensbehoven som berör intelligent specialisering och tillväxt- och omstrukturerade branschers behov och att göra utbildningen mer träffande