LAITURI-projektet (S11354)

Laituri-projektet (1.5.2010–31.12.2014) hjälpte NTM-centralerna att starta regionala ELO-grupper (samarbetsgrupp för livslång vägledning) och utarbeta handlingsplaner för livslång vägledning. Det finns ett stort behov av sådant stöd även fortsättningsvis. Laituri gav stöd genom bl.a. utbildning, konsultationer och kollegiala forum:

NTM-områdenas vägledningstjänster, innehållsmässig utveckling/stöd: samordning av programaktörernas och den strategiska nivåns riktlinjer

 NTM-centralernas informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster, utvecklingsarbete och genomförande: bättre kännedom om aktörerna, utveckling av samförstånd, gemensamt språk och begrepp, nytänkande (processaspekten), minskat dubbelarbete, flerkanaliga tjänster

Samarbete över förvaltningsgränser: ökat samarbete mellan näringslivet och TE-/undervisningsförvaltningen samt NTM-centralernas, TE-byråernas och Läroportprojektens innehållsmässiga samarbete i uppgörandet och genomförandet av regionala strategier

Utvecklingsprogrammets förvaltning ändrades 2011 genom tillsättning av en ny styrgrupp, styr- och samarbetsgruppen för livslång vägledning och en arbetssektion. Detta innebar också nedläggning av den år 2006 tillsatta koordinerings- och uppföljningsgruppen samt dess utvecklingsprogramteam. Genom förändringarna har utvecklingsprogrammet fått en tydligare organisation och spridningen av resultaten har effektiviserats liksom förankringen av resultaten i verksamheten.

Utmaningen är att efter projektet hitta finansiering framförallt för de fasta verksamhetsställena. Beslutsfattarna behöver information om vägledningens och rådgivningens nyttor och effekter, vilka är svåra att visa på kort sikt. Våren 2011 fick projekten söka tilläggsfinansiering för att samla in fler erfarenheter av de utvecklade metoderna. Sju projekt erhöll tilläggsfinansiering och ytterligare några beviljades förlängd tid.

Efter projektet behövs det också resurser för att leda och hålla samman nätverk samt organisera verksamheten. Nätverken har upplevts vara bra för delning av information och experternas kunskaper. Därför har projekten tittat på modeller för hur nätverken kan fortsätta verksamheten och hur de ska ledas efter projektets slut.  Utveckling av vägledningskompetensen förblir en viktig utmaning.

På utvecklingsprogrammets webbplats www.opinovi.fi finns bl.a. programmets publikationer och andra informationsprodukter; veckomeddelanden, en nättidning om livslång vägledning och Läroportkanalen.