Att ansöka om utbetalning

Stödmottagaren ansöker om utbetalning av strukturfondsstödets andel med en utbetalningsansökan som kan fyllas i elektroniskt i EURA 2014-systemet med hjälp av projektets egna användarkoder. Ansökan och alla bilagor ska skickas till den finansierande myndigheten elektroniskt genom systemet. Att fylla i en utbetalningsansökan kräver KATSO-autentisering.

Mer information om utbetalningsansökan för företagsstöd och stöd som beviljats av Tekes kan fås på NTM-centralernas och Tekes egna webbplatser.

Utbetalningsansökan skickas till den finansierande myndigheten enligt den tidtabell som fastställts i finansieringsbeslutet eller under det inledande mötet. I utbetalningsansökan meddelas de kostnader som uppkommit för projektet, intäkter och verkliga finansieringsandelar. För utbetalningsperioden skickas den motsvarande periodens uppföljningsrapport.

Utbetalningsansökan för samprojekt förs in i systemet av huvudgenomföraren, som får information om alla kostnader som uppkommit och all finansiering samt de bokföringsuppgifter och bilagor som behövs från projektets delgenomförare Stödet betalas in på det konto som anges i utbetalningsansökan.

I EURA 2014-systemet ges anvisningar om hur man gör en utbetalningsansökan, och man bör bekanta sig med dessa innan man fyller i en ansökan. I anvisningarna framgår bl.a. vilka bilagor som behövs för utbetalningsansökan.

Tips: Bekanta dig med utbetalningsanvisningarna så fort projektet inleds så att du vet vilka uppgifter, handlingar eller verifikat som bör samlas in under projektets gång och bifogas med utbetalningsansökan.

Förskott

Det är även möjligt att ansöka om förskott för projektet som kan vara högst 30 % av det stöd som beviljas projektet i finansieringsbeslutet. Man ska meddela om förskottsansökan redan i projektansökan. Den finansierande myndigheten bestämmer om förskottet beviljas och hur stort det är. Om förskott beviljats i finansieringsbeslutet måste man ansöka om dess utbetalning med en skild utbetalningsansökan för förskott i EURA 2014-systemet.

Förskott kan inte beviljas för företagsstödprojekt som finansieras med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014); inte heller för projekt finansierade av Tekes.