Vad är strukturfonderna?

Finland får stöd från EU:s två strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) mål är att öka sysselsättningen samt regionernas konkurrenskraft och livskraft. Med programmen försöker man öka sysselsättning särskilt i de regioner i vårt land som har den lägsta sysselsättningen.

För att öka sysselsättningen stöder Europeiska regionala utvecklingsfonden t.ex.

 • att främja innovationsverksamhet och nätverk
 • att utveckla nya miljöteknologier
 • att förbättra regionernas nåbarhet
 • nya, kreativa projekt inom servicebranscherna
 • att underlätta generationsskiften i företag
 • små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
 • att utveckla verksamhetsmiljöer och tjänster som främjar sysselsättning

Europeiska socialfondens (ESF) mål är att stöda sysselsättningen och sysselsättningsförutsättningarna. Med stöd från Europeiska socialfonden kan man främja jämlikheten, förebygga utslagning, utveckla kunnande, arbetsförhållanden och personalens välmående eller utveckla system som främjar arbetsmarknadens funktion, aktiverar människor till delaktighet och till att arbeta.

För att öka sysselsättningen stöder Europeiska socialfonden (ESF) t.ex.

 • att underlätta problemen med tillgång på arbetskraft
 • sysselsättning för personer som blivit arbetslösa p.g.a. omstrukturering
 • sysselsättning för ungdomar
 • att främja sysselsättningsmöjligheter och kvarstannande i arbete
 • åtgärder för att minska antalet avbrutna utbildningar hos ungdomar
 • förberedelser för effekterna av den ökande andelen äldre arbetskraft
 • att utveckla arbetsorganisationerna och personalens kompetens
 • öka beredskapen hos personalen i små och medelstora företag att bemöta globalisering
 • överensstämmelsen mellan utbildning och arbetsliv och övergång till arbetslivet
 • arbetsrelaterad invandring

Strukturfondsverksamheten inleddes då Finland gick med i Europeiska unionen 1995. Det finns sammanlagt fyra programperioder: 1995–1999, 2000–2007, 2007–2013 och 2014–2020.

I Finland finns två program enligt målet Investering för tillväxt och sysselsättning: programmet i Fastlandsfinland och på Åland. Inom samma program utövas både Eruf- och ESF-verksamhet. Programmet heter "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020". Dessutom deltar Finland i gränsöverskridande program för regionalt samarbete.