Hur ansöker jag om finansiering?

När ansöker jag om finansiering?

De finansierande myndigheterna (NTM-centralerna, landskapsförbunden och social- och hälsovårdsministeriet) inleder öppna ansökningar för noggrannare definierade teman och publicerar annonser beträffande ansökningarna. Följ med rakennerahastot.fi-webbplatsens Aktuellt-sida samt annan information från din regions finansierande myndigheter och bekanta dig med de noggrannare ansökningsprioriteringarna som beskrivs i de regionala delarna.

Hur ansöker jag om finansiering?

Ansökningar om finansiering lämnas in elektroniskt genom EURA 2014-systemet. Ansökningar om finansiering kan göras genom EURA 2014-systemet. Då man ansöker om finansiering ska man använda Skatteförvaltningens Katso-autentiseringstjänst. En stor del av sökandena för strukturfondsprojekten har redan Katso-identifikation. Sökandena bör ta reda på den egna organisationens situation i god tid. Det är gratis att använda Katso-autentiseringen. Mer information om Katso-autentiseringstjänsten finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Bekanta dig noga med ansökningsblanketten samt med de instruktioner som finns i systemet. Då man planerar ett projekt bör man på förhand ta reda på till vilken av strukturfondsprogrammets prioriterat områden och specialmål projektet hör. Det är viktigt att välja rätt prioriterat område eftersom ansökans andra innehåll utformar sig enligt den. Man kan bearbeta ansökan ända tills man lämnat in den för myndighetsbehandling.

Eftersom ansökan om finansiering görs helt på nätet behöver man inte längre skilt skriva ut ansökan och skicka den till den finansierande myndigheten med underskrift. Även bilagorna skickas in elektroniskt genom EURA 2014-systemet. Man behöver inte bifoga intyg över skatteskulder eller utredning om teckningsrätt.

I samprojekt är det endast huvudgenomföraren som använder EURA 2014-systemet. Det bör finnas ett avtal mellan genomförarna som befullmäktigar huvudgenomföraren att representera delgenomförarna.

Det finns mer information om att ansöka om företagsstöd på Yritys-Suomi.fi-webbplatsen och NTM-centralernas egna webbplatser. Du får mer information om att ansöka om stöd som beviljas av Innovationsfinansieringsverket Tekes på Tekes egen webbplats.

Varifrån ansöker jag om finansiering?

Administrationen för strukturfonderna inom närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-central) har koncentrerats till fyra NTM-centraler:

  • I norra Finland NTM-centralen i Norra Österbotten (i Uleåborg) där också Kajanalands och Lapplands NTM-centralers ärenden förvaltas
  • I östra Finland NTM-centralen i Södra Savolax (i S:t Michel) där också Norra Savolax och Norra Karelens NTM-centralers ärenden förvaltas.
  • I västra Finland NTM-centralen i Mellersta Finland (i Jyväskylä) där också Egentliga Finlands, Satakuntas, Birkalands, Södra Österbottens och Österbottens NTM-centralers ärenden förvaltas.
  • I södra Finland NTM-centralen i Tavastland (i Lahtis), där också Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers ärenden förvaltas.

Strukturfondsexperter arbetar ändå på alla NTM-centraler, så i praktiken betjänas sökandena på sin egen NTM-central. Du hittar kontaktuppgifterna för experterna på ditt eget område på storområdenas webbsidor.

Alla NTM-centraler beviljar utvecklingsbidrag för företag. Du hittar närmare kontaktuppgifter på storområdenas webbsidor.

Landskapsförbunden beviljar också finansiering för Eruf-projekt. Du hittar kontaktuppgifter för landskapsförbundet på ditt område på storområdets webbsidor.  Finansiering för projekt inom Eruf:s stadsprogram beviljas även av Nylands förbund.

För social- och hälsovårdsministeriets nationella finansiering ska du ta kontakt direkt med ministeriet.