Hur fortskrider behandlingen av ansökan?

Ansökningsannons och ansökan

De finansierande myndigheterna meddelar om ansökningen på rakennerahastot.fi-webbplatsen. Dessutom kan det finnas ansökningsannonser i tidningar, på andra webbplatser, i den finansierande myndighetens meddelanden o.s.v. I ansökningsannonsen definieras den öppna ansökningens tyngdpunkter samt andra villkor som ansökan måste uppfylla.

Det lönar sig för sökanden att redan i planeringsskedet kontakta den finansierande myndigheten för att göra en ansökan av hög kvalitet som stämmer överens med programdokumentet. För att alla sökande ska bli lika behandlade ger myndigheten endast allmänna råd.

Sökanden lämnar in ansökan genom EURA 2014-systemet innan sista ansökningsdatum som anges i ansökningsannonsen. Ansökan lämnas in till behandling genom att använda Katso-identifikation. Mer information om Katso-autentiseringstjänsten finns på Skatteförvaltningens webbplats. Ansökan blir anhängig då den lämnats in hos den finansierande myndigheten genom EURA 2014-systemet. Ingen underskriven ansökan på papper skickas in till myndigheten, utan ansökan lämnas endast in elektroniskt i EURA 2014-systemet.

Mer information om ansökningsförfarandet för företagsstöd och stöd som beviljats av Tekes kan fås på NTM-centralernas och Tekes egna webbplatser.

Behandling av ansökan

Den finansierande myndigheten bedömer och poängsätter ansökningarna på basis av de allmänna och specialmålsspecifika bedömningskriterierna som uppföljningskommittén godkänt samt områdesvisa bedömningskriterier och ansökningsspecifika betoningar. Sökanden kan bes om preciseringar eller ytterligare information. Representanten för den finansierande myndigheten (beredaren) förhandlar med sökanden om preciseringar och ser till att projektplanens innehåll är lämpligt, horisontala principer uppmärksammas vederbörligt i verksamheten, projektets kostnadsberäkning är rimlig, de andra finansiärerna har förbundit sig till sina egna andelar och samarbetsavtalen har gjorts upp. Andra myndigheter och/eller experter kan bes om utlåtanden om ansökningarna.

NTM-centralerna, landskapsförbunden och SHM behandlar ansökningarna enligt sin egen praxis. Antalet utvalda projekt beror på den finansiering som kan användas för ansökningen och kvaliteten på ansökningarna som kommit in. För att samordna åtgärder som påverkar utvecklingen av regionerna och verkställandet av strukturfondsprogrammet finns det i varje landskap en landskapets samarbetsgrupp (MYR). Landskapets samarbetsgrupp har ett sekretariat (MYRS) vars uppgift är att sköta förberedelse-, presentations- och verkställande uppgifter för samarbetsgruppens ärenden. Både jakande och nekande regionala projektförslag behandlas av sekretariatet, som ger ett utlåtande om dem. De viktigaste projekten behandlas dessutom av landskapens samarbetsgrupp. 

Bedömningsprocessen och tidtabellerna kan variera regionalt. Projekt som finansieras genom nationella teman har sina egna behandlingsprocesser. Det lönar sig för sökanden att bekanta sig med den information som ges ut av den finansierande myndigheten i sökandes eget område.

Att godkänna eller avslå ansökan

Då ansökan genomgått alla ovannämnda skeden godkänner den finansierande enhetens chef finansieringsbeslutet enligt beredarens framläggande. Projektplanen är en del av beslutet, liksom beslutets anda bilagor. Den finansierande myndigheten kan även avslå ansökan och göra ett nekande beslut.

Då projektet inletts kallar den finansierande myndigheten stödmottagaren till ett inledande möte där man går igenom finansieringsvillkoren. Den finansierande myndigheten råder och handleder i att starta verkställandet och genomförandet av projektet under hela projektets livscykel. Om frågor uppkommer under projektets genomförande eller någonting är oklart lönar det sig att kontakta den finansierande myndigheten i god tid.