Utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster / Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämishanke (S10204)

Efter NUOVE-projektets slut (1.9.2008–31.12.2011) beslutades att vissa delområden ska finansieras nationellt. En undersökningsgrupp ledd av Timo Spangar Negotiations utvärderade TE-byråns handledningstjänster 1.7. 2012–31.3.2013. Målet var att definiera kvalitetskriterier för vägledningen och föreslå utvärderingsmetoder. Undersökningsgruppen skulle peka på eventuella problem i serviceprocessen (brister i tjänstemännens kompetens eller ordnandet av tjänster) och ge förbättringsförslag. Undersökningen var tänkt att ingå i NUOVE men finansierades med nationella medel efter att projektet hade avbrutits. Andra tjänster som fortsätter efter NUOVE beskrivs nedan.

Efter de goda erfarenheterna av telefontjänsten "Karriärlinjen", som pilottestades i NUOVE, anställdes en psykolog på heltid för att sköta vägledningstelefontjänsten i TE-byråns kundservice. I samband med finansieringen av ungdomsgarantin förstärktes denna telefontjänst med fem årsverken våren 2013, vilket gjorde det möjligt att tillhandahålla en jourtjänst två eftermiddagar i veckan förutom tjänster enligt tidsreservering.

NUOVE hade ursprungligen en undersökningsdel med målet att utveckla indikatorer, mätare och självutvärderingsverktyg för att kunna bedöma ordnandet och produktionen av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna ur olika synvinklar. Undersökningen gjordes av en grupp ledd av Timo Spangar och blev färdig i mars 2013. Den finansierades nationellt eftersom detta ansågs viktig bl.a. med tanke på TE-servicereformen.  En tryckfärdig slutrapport sammanställdes i maj 2013. Projektet utvecklade ett uppföljningsverktyg (TUTKA) vars införande 2014 förbereds av Arbets- och näringsministeriets avdelning för sysselsättning och företagsamhet. Behovet av en mätare för vägledningsbehov bedöms efter färdigställandet av TUTKA.

Det finns en enklare version av behovsmätaren som tjänstemännen kan pilottesta i det interna nätverket i samband med kundarbete.

Utvecklingen av karriärvägskonceptet fortsätter och en pilotversion för tjänstemännens kundarbete tas fram.

Projektets manus för en planerad webbtjänst har utnyttjas av arbetsgruppen som förnyar mol.fi.

Tanken var att i samband med NUOVE förnya det 14 år gamla AVO-yrkesvalsprogrammet (www.mol.fi/avo). AVO-förnyelsen sker inom ramen för Ungdomsgarantin 2013–2014.

Utvecklingsprogrammet har skapat nya tillvägagångssätt och modeller i ett samarbete mellan förvaltningsområden, andra aktörer och arbetslivet. Med den tidigare nationella finansieringen har det inte varit möjligt att samarbeta och utveckla nya metoder i denna omfattning. Utvecklings-, forsknings- och utvärderingsarbetet har gjort modellerna effektivare och kvalitativt bättre samt minskat dubbelarbetet.

NTM-centralerna har fått en starkare roll genom ansvaret för koordinering av den livslånga vägledningen.  Flera NTM-områden drar nytta av det arbete Läroporten och andra ESF-projekt gjort för koordinering, nätverk, strategier och flerkanaliga tjänster i samband med att områdena koordinerar verksamheten och utarbetar handlingsplaner.

Från och med 2013 ska NTM-centralerna se till att det finns regionala styr- och samarbetsgrupper för livslång vägledning (ELO) med representanter för exempelvis följande parter: NTM-centraler, TE-byråer, regionförvaltningsverk, läroanstalter, kommuner och potentiella aktörer i övrigt.