Finansiering av programmet Hållbar tillväxt och jobb

EU-finansieringen av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 uppgår till cirka 1,3 miljarder euro. Finlands lika stora nationella finansiering innebär att programarbetet under den kommande perioden har en total volym av 2,6 miljarder euro. Staten står för 75 procent och kommunerna samt övriga för 25 procent av den offentliga finansieringen.

Om EU-beloppet 1,3 miljarder euro minskas med andelen för tekniskt stöd (3 %, ca 39 miljoner euro) och finansieringen av riksomfattande verksamhet (10 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens finansiering och 25 % av Europeiska socialfondens finansiering, totalt ca 171 miljoner euro) återstår ca 1,089 miljarder euro i finansiering som beslutas regionalt.

ERUF står för ungefär två tredjedelar (716 miljoner euro) och ESF för ungefär 1/3 (373 miljoner euro) av den regionala delen.

Östra och Norra Finland tilldelas 70,9 procent av den regionala finansieringen och Södra och Västra Finland 29,1 procent.

 

 

Prioriterat område

EU-finansiering (mn €)

Nationell finansiering (mn €)

Offentlig finansiering totalt (mn €)

ERUF

Andel

ESF

Andel

Totalt

Andel

PO 1 Små och medelstora företags konkurrenskraft (ERUF)

328,4

41,7 %

 

 

328,4

656,8

25,3 %

PO 2 Produktion och användning av ny information och kunskap (ERUF)

434,8

55,3 %

 

 

434,8

869,5

33,5 %

PO 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF)

 

 

233,7

45,6 %

233,7

467,5

18,0 %

PO 4 Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande (ESF)

 

 

164,1

32,0 %

164,1

328,2

12,6 %

PO 5 Social delaktighet och kampen mot fattigdom (ESF)

 

 

99,5

19,4 %

99,5

198,9

7,7 %

PO 6 Teknist stöd (ERUF)

23,6

3,0 %

 

 

23,6

47,2

1,8 %

PO 7 Tekniskt stöd (ESF)

 

 

15,4

3,0 %

15,4

30,8

1,2 %

TOTALT

786,8

100,0 %

512,7

100,0 %

1 299,5

2 598,9

100,0 %