Utvecklingsprogram för informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster / Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelma (OKATNO)

Viktiga mål i förra regeringsprogrammet var att öka sysselsättningsgraden, förlänga arbetskarriärerna och förbättra produktiviteten men att uppnå dessa har blivit en större utmaning i och med arbetskraftens åldersstruktur och matchningsproblemen. Det behövs en stark satsning på den aktiva vuxenbefolkningens kompetens och yrkesmässiga rörlighet. Framgång på detta område förutsätter ett fungerande vuxenutbildningssystem. I förnyelsen av systemet spelar efterfrågestyrning, kundorientering och starkare arbetslivssamarbete en nyckelroll.

Utveckling av informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsterna (TNO-tjänster) för den aktiva befolkningen stöder vuxnas förutsättningar att upprätthålla, utveckla och förnya sin yrkeskompetens. Vuxenutbildningens läroanstalter och högskolor behövde utveckla sitt utbud och arbetssätt så att utbildningsanordnarna och arbetsförvaltningens experter på ett bättre sätt kan förutse kompetensbehoven i arbetslivet samt identifiera och samordna framtida kompetensbehov på arbetsplatserna och tillhandahållna kompetensutvecklingstjänster för vuxna. Karriärplaneringen, inklusive rådgivning om tilläggsutbildning, fortbildning eller mer omfattande omskolning, behövde utvecklas flerkanaligt (webb- och telefonrådgivning, individuell och grupprådgivning och -vägledning).

Till programmets (1.1.2008–31.12.2013) viktigaste resultat hör de regionala nätverken. Genom nätverken har de som arbetar med TNO-tjänster lärt känna varandra och de olika organisationernas tjänster. Kunderna (både individer och arbetsgemenskaper) har nu smidigare tillgång till tjänster som de behöver och är intresserade av. Ur tjänsteproducenternas synvinkel bedöms detta på sikt spara både tidsmässiga och ekonomiska resurser.  Nätverkandet har bidragit till att kompensera det minskade antalet psykologårsverken i TE-förvaltningen.

Ett centralt resultat är att TNO-medarbetarna har utvecklat sin kompetens. Utvecklingsprogrammet inkluderar både riksomfattande och regionala projekt, som tagit fram flera utbildningstillfällen och -helheter. De riksomfattande projektens utbildningar har hittills haft över 2 000 deltagare från flera olika branscher. Vi kan förvänta oss att kompetensutvecklingen syns utåt så att kunderna får TNO-tjänster av ännu bättre kvalitet.

Programmet har satsat kraftigt på utveckling av konkreta tjänster för kunderna. Många projekt har utvecklat eller upprätthållit serviceställen dit kunderna kan komma med eller utan tidsreservering. Vissa ställen ger även råd per telefon och e-post. Erfarenheterna av serviceställena är uppmuntrande. De utgör ett sätt att tillhandahålla efterfrågestyrda TNO-tjänster och vissa serviceställen fortsätter efter projektets slut genom skriftliga avtal som ingås av regionala aktörer.

Några projekt inom utvecklingsprogrammet har tagit fram strategier för regionala TNO-tjänster. Ytterligare ett antal strategier förbereds. Strategiarbetet och -processen har stärkt samarbetet mellan olika aktörer och gjort aktörernas tjänster mera kända. Regionala strategier bidrar till tydlighet och enhetlighet i utvecklingen av tjänsterna. Enligt tillgängliga utvärderingsdata ser det inte ut att finnas några större regionala skillnader mellan Läroportprojektens verksamhet och resultat i södra, västra och norra Finland. Inom regionerna kan man dock hitta skillnader i projektens och TNO-verksamhetens omfattning. Ett centralt resultat i alla regioner är att nätverk bildats och stärkts. De största problemen har gällt projektens företags- och arbetslivssamarbete.

Koordinerings- och LAITURI-projektens viktigaste uppgifter är att samla, sprida och informera om utvecklingsprogrammets resultat och framtagen god praxis samt främja erfarenhetsutbyte.