Insatser mot bedrägeri

Under programperioden 2014–2020 har man fäst uppmärksamhet vid insatser mot bedrägeri. Syftet med åtgärderna för bedrägeribekämpning är att utveckla förvaltningen av strukturfondsprojekt så att möjligheten till oavsiktligt missbruk kan förebyggas samt att begå avsiktligt missbruk ska vara svårare än tidigare eller att det ska vara möjligt att förhindra.

Förvaltningsmyndigheten för strukturfondsprogrammet samt förmedlande organ förbinder sig till höga juridiska, etiska och moraliska normer och följer principerna för integritet, opartiskhet och ärlighet. Förvaltningsmyndigheten och förmedlande organ verkar mot bedrägeri och korruption och nolltolerans tillämpas mot bedrägeri och korruption. Detsamma förutsätts även av strukturfondsprojektens stödmottagare. Alla misstankar om oegentligheter och bedrägerier undersöks noggrant oberoende av om den misstänkte är en som ansöker om stöd eller en tjänsteman inom förvaltningen.

Begrepp

Med missbruk och oegentligheter hänvisas till alla oavsiktliga och avsiktliga åtgärder som leder till att offentliga medel används mot deras föreskrivna användningsändamål.

Med bedrägeri avses åtgärder genom vilka bedragaren avsiktligt vilseleder för att uppnå ekonomisk fördel. Exempel på bedrägerier är subventionsbedrägeri, förskingring, mutor, förfalskning och överträdelse av tjänsteplikten. Bedrägeri är avsiktlig verksamhet och bedragaren får oberättigad ekonomisk fördel av det. Bedrägeri har inte enbart eventuella ekonomiska konsekvenser. Det kan även skada anseendet för den organisation som ansvarar för en effektiv och resultatrik förvaltning av medlen.

Med korruption avses missbruk av inflytande för egen vinning. Missbruk kan handla om brottsliga handlingar eller annars vara oetiskt. Korruption kan ta sig uttryck som intressekonflikter och dubbelroller, karteller, svängdörrspolicy (beslutsfattare övergår från den offentliga sektorn till affärslivet och tvärtom), tagande och givande av mutor, osaklig påverkan av en annan persons beslut och favorisering av släktingar eller bekanta. Karakteristiskt för korruptionen i Finland är att verksamheten är lagenlig men likväl oetisk. Läs mer om korruption

Det är fråga om en intressekonflikt när ett opartiskt och objektivt utförande av uppgifterna äventyras på grund av skäl som hänför sig till familjen, känslolivet, en politisk eller nationell preferens, ekonomisk fördel eller vilka som helst andra gemensamma fördelar, till exempel till en sökande eller mottagare av EU-medel. En intressekonflikt är en situation där en person inte kan fatta ett rättvist beslut eftersom det kunde påverka hen. I förvaltningslagen (434/2003) finns bestämmelser om jäv, dvs. intressekonflikt vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter.

Anmälan om korruption

På justitieministeriets webbplats har information samlats om myndigheternas interna kanaler. Du kan tipsa polisen eller skattemyndigheterna.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpnings (OLAF) anvisningar om anmälan av misstänkt bedrägeri

Anmälningar som gäller Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020