Små och medelstora företags konkurrenskraft

Skapa ny affärsverksamhet

Som resultat av det särskilda målets åtgärder skapas ny, kompetensintensiv företags- och affärsverksamhet genom stöd för att starta nya företag och utveckla ny affärsverksamhet samt att produktifiera och kommersialisera små och medelstora företags idéer, produkter och tjänster.

Förbättra trafik- och logistikförbindelser som är viktig för små och medelstora företag (endast i Östra och Norra Finland)

Som resultat av det särskilda målets åtgärder förbättras företagens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar, tillgången till tjänster och den logistiska effektiviteten med hjälp av hållbara trafikarrangemang, tjänster och logistiksamarbete. Förbindelserna till Transeuropeiska nät och trafikens knutpunkter, så som flygplatser, hamnar och industri-, turism- och logistikområden förbättras. Det skapas tjänster för intelligent trafik som förbättrar trafikens effektivitet samt lösningar för att samordna olika trafikformer.

Främja företagens tillväxt och internationalisering

Som resultat av det särskilda målets åtgärder stiger antalet växande små och medelstora företag. Nya små och medelstora företag börjar med internationell export eller så börjar företag som redan internationaliserats exportera på ett nytt affärsverksamhetsområde.

Främja små och medelstora företags energieffektivitet

Som resultat av det särskilda målets åtgärder förbättras små och medelstora företags energieffektivitet i och med att man tar i bruk nya lösningar som förbättrar energieffektiviteten och man sparar energi i företagets verksamhetsprocesser. Växthusgasutsläppen minskar.

Man kan få finansiering bl.a. för

  • att starta nya företag och utveckla affärsverksamheten
  • att förbättra affärskompetens och internationaliseringsfärdigheter
  • små och medelstora företags investeringar och utvecklingsprojekt som främjar tillväxt, internationalisering och konkurrenskraft
  • att utveckla företagskluster, företagsnätverk och andra samarbetsformer för företag
  • trafik- och logistikförbindelser samt lösningar för intelligent trafik som stöder små och medelstora företags verksamhet

Minst 25 % av åtgärderna riktas till att starta och utveckla koldioxidsnål affärsverksamhet.