Bättre hantering av förändringar genom kompetens och kvalitetsutveckling / Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan (PROTEK) (S10373)

Detta koordineringsprojekt genomfördes 14.8.2008–31.12.2013.

Förnyelsearbete kring utveckling av arbetslivsorienteringen i gemensamt anskaffad utbildning har bedrivits i olika delar av Finland inom NTM-centralernas PROTEK-projekt och i samarbete med NTM-centralernas ansvariga tjänstemän för arbetskraftsutbildning. Förnyelslen gäller bl.a. upphandlingsförfaranden (bl.a. ramavtal, upphandling för företagsnätverk), upphandlingskontrakt, företagsrespons och utbildningsmodeller (bl.a. nätverksutbildning). Dessa blir NTM-centralernas praxis efter projektens slut och sprids till andra NTM-centraler.

Erfarenheter av PROTEK (bl.a. verktyg för identifiering av små och medelstora företags utvecklingsbehov, servicevägledning, affärs- och personalutveckling ur ett helhetsperspektiv) samt erfarenheter och behov av att utveckla nätverken (nätverksutredning) har inkluderats i det förnyelsearbete inom ANM:s ansvar som gäller utvecklingstjänster för företagsverksamhet. Vad gäller lagstiftningen samt planeringen och genomförandet av de nya tjänsterna ingår dessa saker i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Utvecklingsprogrammet tar fram en s.k. utvecklar–utbildningsmodell med målet att stärka NTM-centralernas, de regionala företagsserviceaktörernas och TE-byråpersonalens kompetens för servicevägledning och utveckling av små och medelstora företag. Erfarenheterna av pilotprojekten inom utbildning inklusive förslagen om fortsättning föreslås bli överförda till den nationella verksamheten. Ytterligare information om projektet ges i informationstjänsten för programperioden 2007–2013.