Stöd för regional företagsservice / Seudullisten yrityspalveluiden tuki (S10374)

När projektet (13.10.2008-31.12.2014) startade 2008 försökte man lösa samordningen av de nationella koncepten för företagsservice och utvecklingsbehoven i den regionala näringsverksamheten. De nationella konceptens mål var att förbättra aktörernas förutsättningar att göra tjänsterna mera kända och marknadsföra dem. Under projektet preciserades den regionala företagsservicens, de kommunala utvecklingsbolagens, FöretagsFinland-systemets, NTM-centralernas och TE-byråernas roller.

Målgruppen bestod av organisationer som verkar inom regional företagsservice och deras personal, regionala utvecklingsorganisationer, NTM-centralerna (f.d. TE-centralerna), TE-byråerna (f.d. arbetskraftsbyråerna), Finnvera, Nyföretagarcentralerna, ProAgria-centralerna, teknologicentrumen, skattebyråerna, företagskuvöserna, övriga serviceorganisationer och utvecklingsprojekt.

Projektets aktiva verksamhet har gett resultat. Det centrala målet var att förnya eller utarbeta nya regionala företagsserviceavtal landsomfattande.  Under projektet ingicks 69 regionavtal på 15 NTM-centralers områden (i kraft i 68 regioner per 31.12.2014). Avtalsbaserat arbete ger regionen möjlighet att använda varumärket FöretagsFinland och också visibilitet för den regionala företagsservicen i FöretagsFinland-portalen.  Som bilaga till avtalen utarbetades en handlingsplan (mall). Den utnyttjades för att tydliggöra rollerna och ansvaret inom regionen. Mallen utvecklades under projektets gång dels genom regionalt utvecklingsarbete dels som resultat av konsultarbete.

Projektet genomförde konsultationer som fokuserade på utveckling av gemensam uppföljning och mätare. Detta resulterade i ett verktyg som utnyttjar aktörernas befintliga system. Modellen kan tillämpas av regioner som befinner sig i olika utvecklingsskeden. I flera regioner och områden togs resultatet av arbetet i bruk genast när det blev färdigt.

Under projektets gång kunde förnyade eller nya regionala företagsserviceavtal upprättas för de regionala aktörerna på alla 15 NTM-centralernas områden, totalt 68 regioner. Avtalen anger en koordineringsansvarig organisation och kontaktperson för varje avtal. Alla NTM-centraler har en utsedd SeutuYp-kontaktperson som övervakar och ansvarar för uppföljningen i regionerna inom det egna området.

Konkreta resultat och effekter:

Totalt 68 regionala företagsserviceavtal på alla NTM-centralernas områden (f.n. 66 regioner).

Alla avtalsregioner har rätt att använda FöretagsFinland-märket i sin verksamhet.

Gemensamt arbetssätt som ändå beaktar regionernas särdrag.

Stark integration i FöretagsFinlands servicesystem.

De regionala webbplatserna i Yrityssuomi.fi skapades med SADe-finansiering men projektet bidrog starkt till vägledningen och utvecklingen av arbetet.

Andra samarbetsområden är FöretagsFinlands utbildning i företagsrådgivning (ESF-finansierad utbildning) samt utveckling och genomförande av FöretagsFinlands kommunikation.